Đúng và Sai, Chánh và Tà, Đâu là chân lý?

Đúng và Sai, Chánh và Tà, Đâu là chân lý?

May 14, 10 | | 6,526 views | 4 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 15, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Đúng và Sai, Chánh và Tà, Đâu là chân lý? Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý ki

[ read more ]

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN ...

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN …

Apr 24, 10 | | 3,693 views | 3 Comments

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 1st, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: Bản Ngã là gì? Làm thế nào để kiểm soát "ngã"? (What is "Self"? How to control "Self"?) Xin qúy HTĐM chuẩn

[ read more ]

TINH-KHÍ-THẦN

TINH-KHÍ-THẦN

Dec 22, 09 | | 2,703 views | 1 Comment

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, January 2, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: "Tinh Khí Thần". Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận c

[ read more ]

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

Dec 22, 09 | | 2,830 views | 1 Comment

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, December 19, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: "Đạo Đức". Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của ch

[ read more ]

ĐỨC TIN

ĐỨC TIN

Dec 22, 09 | | 2,651 views | 1 Comment

Kính thưa quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội: Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, December 5, lúc 6:00 PM PST. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về đề tài: "Đức Tin: làm thế nào để giữ vững Đức Tin?" Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câ

[ read more ]

SỰ ÍCH LỢI CỦA VIỆC TU HỌC

Nov 12, 09 | | 2,623 views | 1 Comment

Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội, Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, November 14, lúc 6:00 PM PST. Hiền Huynh Hùng (Montréal, Canada) sẽ giúp chúng ta về phần thuyết trình với đề tài: "Sự ích lợi của việc tu học". Xin qúy HTĐM

[ read more ]