10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 10

10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 10

Mar 27, 10 | | 7,231 views | No Comments

Chuyển Luân Đại Vương. Điện Chuyển Luân Đại Vương là trực tiếp với ngũ trược thế giới, chuyên phân sử quỉ hồn từ các điện áp giải đến, phân biệt tội phước lớn nhỏ đã định rồi chuyển qua tứ đại bộ xem nơi nào

[ read more ]

10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 9

10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 9

Mar 16, 10 | | 7,472 views | No Comments

Bình Đẳng Vương Bình Đẳng Vương làm chủ đại địa ngục lớn nhất gọi là A Tỳ đại địa ngục hoặc còn gọi là vô gián đại địa ngục, cái khổ của thọ ngục này còn khổ hơn các ngục trước, cái tội căng là giết cha m

[ read more ]

10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 8

10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 8

Feb 21, 10 | | 5,729 views | No Comments

Đô Thị Vương Đô Thị Vương làm chủ đại tiêu diện đại địa ngục, cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng bừng,lửa cháy thiêu đốt vô lượng trăm ngàn năm không ngừng, thân của t

[ read more ]

10 CỬA ĐỊA NGỤC - Điện thứ 5

10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 5

Jan 17, 10 | | 4,222 views | No Comments

Diêm La Vương Tử, làm chủ chiếu quán đại địa ngục Kêu La. Cái tội đọa vào địa ngục này là ưa thích sát sanh trộm cắp tà dâm uống rượu …Cái khổ của ngục này còn khổ hơn các ngục trước, tội nhân thọ lấy tội bá

[ read more ]

10 CỬA ĐỊA NGỤC - Điện thứ 4

10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 4

Jan 11, 10 | | 6,597 views | 1 Comment

Ngũ Quang Vương, Ngũ Quang Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn 2 ngục trước sự thống khổ vô biên, tội nhân đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại, trộm cướp, tà hạ

[ read more ]

10 CỬA ĐỊA NGỤC - Điện thứ 3

10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 3

Jan 9, 10 | | 4,397 views | No Comments

Tống Đế Vương: điện này làm chủ khắc thần địa ngục. Kẻ đọa vào địa ngục phần nhiều tội căng là do cuồn quá, tà kiến, ngu si, háo sắc mà ra, tội nhân ở trong ngục này thân ở trong ngục này, thân ở vô lượng do tần nó

[ read more ]

10 CỬA ĐỊA NGỤC -  Điện thứ 2

10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 2

Jan 6, 10 | | 6,978 views | No Comments

Sở dân vương làm chủ quạt đại địa ngục. Đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh. Lúc sanh tiền tạo tác sát nghiệp vô lượng vô biên, chịu lấy tội hình lúc như lúc sanh tiền đã tạo các nghiệp này, giết nó như th

[ read more ]

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ - 10 CỬA ĐỊA NGỤC

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ – 10 CỬA ĐỊA NGỤC

Jan 4, 10 | | 11,759 views | No Comments

10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ nhất Tần Quãng Vương làm chủ. Điện này làm chủ nhân gian thọ yểu kiếp hung và âm gian thọ hình tội báo. Tất cả tội hồn bị áp giãi tới điện thứ nhất, Tần Quãng Vương tiếp nhận phân sử y the

[ read more ]