PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU Kỳ 29

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU Kỳ 29

May 1, 11 | | VIDEO & MP3 | 6,176 views | 2 Comments

CHÙA HOẰNG PHÁP KHÓA TU PHẬT THẤT lần thứ 66 Ngày 19/04/2011 (nhằm 17/03 Tân Mão) Download: PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU Kỳ 29 - MP3 File (Right click - Save Link As) Nhân vật của chương trình lần này là cô Nguyễn Hướng Dương, pháp danh Hạ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Apr 27, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 3,351 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN Nhận thánh chỉ, Thất Chơn đắc chính quả Dự Diêu Trì, chư Tiên mừng bàn đào.(1) Có bài thơ rằng: Tu thành chính quả thoát mê đồ Mới xứng nhân gian đại trượng phu Nhật nguyệt sáng soi bền mã

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Apr 25, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,253 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM Ban rượu trấm,(1) hoàng hậu thử đạo Đội mão vàng, Chân Nhân ngâm thơ.(2) Có bài thơ rằng: Đan thành chín chuyển mới thuần dương Vào thánh vượt phàm mạng thọ trường Không bị một lần việc

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

Apr 23, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 6,205 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY Khuyên bổn đạo luôn luôn giữ giới Luận tu hành lớp lớp mà làm.(1) Có bài thơ rằng: Hoa tàn hoa nở lại qua năm Mấy thuở đời ai ngắm nguyệt rằm Danh lợi tháo tung không trói buộc Sen trồng

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Apr 21, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,462 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU Cầu mưa móc, xoay trời đổi nhật Ra phép mầu, tráo phụng thay rồng.(1) Có bài thơ rằng: Lòng thành một tấm thấu trời cao Năm đói hóa ra lúa gạo giàu Khoan nói vua Nguyên thương đại chúng Chân Nhân

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

Apr 19, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,647 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM Chân dương đủ, quần âm lui tán, Ác dẫy đầy, trọn nhà chìm trôi.(1) Có bài thơ rằng: Chân núi Bắc Mang lắm mộ ai Cỏ hoang rậm đám, chim kêu hoài Suối vàng nằm mãi người không tỉnh Đã hết

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

Apr 17, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 6,794 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN Gốc khổ hết, tướng theo tâm đổi Âm ma khởi, huyễn sinh bởi người.(1) Có bài thơ rằng: Đèn tắt nguyên tiêu lại tối tăm Sáng trưng muôn thuở chỉ nơi tâm Trọn ngày tâm sáng không hề tắt Soi

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

Apr 15, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,109 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BA Khuyên người dữ bỏ tà về ngay Nói thấu lý đòi chết lại sống.(1) Có bài thơ rằng: Phú quý khác gì bọt nước đâu Cần chi cưỡi hạc tới Dương Châu Ao sen có phép thu tâm đó Trong tĩnh thầm n

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

Apr 13, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 11,581 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI Chia bồ đoàn, đại đạo không luyến mến Hỏi tướng pháp, trước mặt nói người nghe.(1) Có bài thơ rằng: Làm thiện như leo trăm thước thang Xuống thì rất dễ, lên gian nan Chỉ nên gắng sức siêng côn

[ read more ]

VỀ ĐI

VỀ ĐI

Apr 13, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 7,814 views | No Comments

Đã biết đời đen trắng Trong đục nước một dòng Muốn tâm yên phẳng lặng Đừng phóng ngoại bung lung Đã rõ tình nhân thế Như phiến mây trên trời Trôi đi là đi mãi Thì mau tỉnh người ơi! Đã hiểu đời ảo mộng Như sương gi

[ read more ]

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 10

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 10

Apr 10, 11 | | VIDEO & MP3 | 12,728 views | No Comments

CHÙA HOẰNG PHÁP KHÓA TU PHẬT THẤT Nội dung: Tình yêu – hôn nhân luôn là vấn đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Tuy nhiên, nhiều bạn đã gặp phải rào cản, không đến được với nhau chỉ vì họ không cùng tôn giáo. Hồ Ngọc Chi Ng

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Apr 8, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,087 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT Tôn Bất Nhị nơi Lạc Dương hóa phép, Mã Đan Dương tại Quan Tây gặp người.(1) Có bài thơ rằng: Chớ cho Sáu Giặc (2) phá huyền công Hình sắc, sắc hình cả thảy không Ngộ được xưa nay không mộ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI

Apr 6, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,221 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI Luyện sắc tướng, phấn son lẫn dấu Nói lời mầu, lòng đạo thuần chân.(1) Có bài thơ rằng: Thấy đẹp như không, chẳng động tâm Công phu tới đó, tự nhiên thâm Có người học được chân không pháp

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

Apr 5, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 5,154 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN Luận huyền cơ, bốn câu hợp diệu đạo Đục hốc đá, một người nhọc nhằn thân.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Apr 4, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,593 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI TÁM Vương Xứ Nhất lấy chân phục giả Đàm Xứ Đoan giảng xưa chứng nay.(1) Có bài thơ rằng: Sen lạ nghe trồng cõi Tây thiên Ra hoa mười trượng, ngó (2) như thuyền Linh Đài tự có Kỳ Viên thụ Tâm điê

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BẢY

Apr 3, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,367 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BẢY Đùa cô Hỷ Hồng, tính kế thoát thân Nạn lão Hồn Nhiên, lời chân nên nói.(1) Có bài thơ rằng: Tâm cảnh xưa nay phải sáng ngời Chớ vì một việc, lỡ làng đời Năm xưa từng bị người lừa dối N

[ read more ]

CHO ĐI ... VÀ ... NHẬN LẠI ...

CHO ĐI … VÀ … NHẬN LẠI …

Apr 2, 11 | | TUẦN SUY NIỆM | 3,577 views | No Comments

Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy một

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI SÁU

Apr 1, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,285 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI SÁU Thôn Đại Ngụy, Tam Lão nói chuyện cũ Cầu Tấn An, một lời chỉ đường mê.(1) Có bài thơ rằng: Muôn chuyển, thuyền thân chẳng động đâu Sóng lừng gió dập, khó mà thâu Theo dòng, tay chặt sào và lá

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI LĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Mar 27, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,346 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI LĂM Cho thấy hóa tiên, thầy quy ẩn Đưa tiễn quan tài, trò nhọc lao.(1) Có bài thơ rằng: Lá phan gió động phải đâu chân (2) Bản tính sáng tròn ấy pháp thân Cười mỉm cùng hoa ai hiểu ý (3) Về sau không ch

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BỐN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BỐN

Mar 26, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,480 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BỐN Thử tâm phàm, thầy lắm phen trách mắng Thuận ý thầy, trò liền chịu quy y.(1) Có bài thơ rằng: Khử ác như là gỡ mối tơ Linh tâm tự mở, đúng ngày giờ Nếu dùng sức mọn làm sai nó Muôn kiếp ngà

[ read more ]

BẠN BÈ NHAU

BẠN BÈ NHAU

Mar 25, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 2,060 views | No Comments

Thiếu người thông cảm thiếu tình thương Mới biến nhân gian hóa hí trường Khổ một nối nhau dài thống khổ Vui hai biết giữ hết đau thương Tình thơ ý Đạo người tri kỷ Nét họa cuộc đời ấy cố hương Vật có đổi thay tình chẳ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

Mar 25, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,515 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BA Bãi đàn trường, đệ tử về nhà hết Thay áo đạo, thầy trò bước xuôi nam.(1) Có bài thơ rằng: Ơi hỡi người phàm chẳng rõ không Mê hoa, mến rượu, khoái anh hùng Đêm xuân hưởng lạc vui không dứt Tuổ

[ read more ]

BIẾT THƯƠNG MÌNH

BIẾT THƯƠNG MÌNH

Mar 24, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 5,381 views | No Comments

Cha mẹ sanh, thì mình phải yêu Chẳng dám phiêu lưu dốc ải đèo Liễu nghĩa cuộc đời lòng ổn định Am tường sự thế ý an nhiên Lưới trần giam nhốt chim ham thực Mê trận quanh co kẻ tạo phiền Thương mình gắng chí đi đư

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

Mar 24, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 3,380 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI HAI Dạy tọa công, giảng rõ diệu lý Học chân đạo, mừng gặp minh sư.(1) Có bài thơ rằng: Ân ái buộc ràng mở chẳng ra Một mai bỏ xác chỉ mình ta Như nay buông bỏ không vương vấn Tới bệ Diêu Trì chẳng c

[ read more ]

ĐỨC TIN

ĐỨC TIN

Mar 23, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 2,106 views | No Comments

Tin riết đất bằng cũng trổ sen Dù trong hư cảnh bước chân len Tin sâu nhân quả vay thì trả Tin hết duyên xưa đáo Phật tiền Có khổ có nguy càng vững chí Rèn lòng rèn tánh dứt oan khiên Tin, Hành, Tín, Nguyện in như một Dù

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Mar 23, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 3,341 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI MỘT Băng đá rơi, Thợ Trời gìn đạo pháp Bói quẻ thần, Chân Nhân chỉ đàng mê.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ tu luy

[ read more ]

ẨN NÚP Ở ĐÂU TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT?

ẨN NÚP Ở ĐÂU TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT?

Mar 22, 11 | | ĐỜI VỀ ĐÂU? | 22,201 views | 1 Comment

Hãy đọc và chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đ́ình bạn; nó có thể cứu sống họ một ngày nào đó! Cần đọc và xem hình chỉ dẩn. ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG" Tôi tên là Doug Copp. Tôi

[ read more ]

TỰ TÌNH

TỰ TÌNH

Mar 22, 11 | | THƠ CẢM TÁC | 9,195 views | No Comments

Lời thơ rớt giữa hư không Bao nhiêu giá bụi nằm trong nhiệm mầu Rời thơ rụng xuống cõi sầu Nghe như tiếng nấc đục ngầu mắt đêm Trăng sao từ độ chung miền Nơi thâm u bổng điềm nhiên rạng ngời Lời thơ rớt giữa đ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

Mar 22, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,310 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI Giảng tam thừa, diễn thuyết lý Toàn Chân Hủy nhan sắc, cam làm người xấu xí.(1) Có bài thơ rằng: Đã được chân truyền, đạo khá tu Tam thừa diệu pháp tại ngươi cầu Uyên Trinh ngày ấy hủy nhan sắc

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

Mar 21, 11 | | THIÊN - ĐỊA - NHƠN | 2,683 views | No Comments

HỒI THỨ CHÍN Vương Trùng Dương phân thân hóa độ Tôn Bất Nhị nổi giận trách thầy.(1) Có bài thơ rằng: Ta độ chúng sinh dạy bí truyền Không không có có miệng khôn tuyên Hiểu rằng Đạo lớn không xa lắc Nếu chẳ

[ read more ]