THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

Apr 23, 11 | | 4,940 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY Khuyên bổn đạo luôn luôn giữ giới Luận tu hành lớp lớp mà làm.(1) Có bài thơ rằng: Hoa tàn hoa nở lại qua năm Mấy thuở đời ai ngắm nguyệt rằm Danh lợi tháo tung không trói buộc Sen trồng

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Apr 21, 11 | | 2,441 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU Cầu mưa móc, xoay trời đổi nhật Ra phép mầu, tráo phụng thay rồng.(1) Có bài thơ rằng: Lòng thành một tấm thấu trời cao Năm đói hóa ra lúa gạo giàu Khoan nói vua Nguyên thương đại chúng Chân Nhân

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

Apr 19, 11 | | 2,628 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM Chân dương đủ, quần âm lui tán, Ác dẫy đầy, trọn nhà chìm trôi.(1) Có bài thơ rằng: Chân núi Bắc Mang lắm mộ ai Cỏ hoang rậm đám, chim kêu hoài Suối vàng nằm mãi người không tỉnh Đã hết

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

Apr 17, 11 | | 4,438 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN Gốc khổ hết, tướng theo tâm đổi Âm ma khởi, huyễn sinh bởi người.(1) Có bài thơ rằng: Đèn tắt nguyên tiêu lại tối tăm Sáng trưng muôn thuở chỉ nơi tâm Trọn ngày tâm sáng không hề tắt Soi

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

Apr 15, 11 | | 2,092 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BA Khuyên người dữ bỏ tà về ngay Nói thấu lý đòi chết lại sống.(1) Có bài thơ rằng: Phú quý khác gì bọt nước đâu Cần chi cưỡi hạc tới Dương Châu Ao sen có phép thu tâm đó Trong tĩnh thầm n

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

Apr 13, 11 | | 9,210 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI Chia bồ đoàn, đại đạo không luyến mến Hỏi tướng pháp, trước mặt nói người nghe.(1) Có bài thơ rằng: Làm thiện như leo trăm thước thang Xuống thì rất dễ, lên gian nan Chỉ nên gắng sức siêng côn

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Apr 8, 11 | | 2,062 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT Tôn Bất Nhị nơi Lạc Dương hóa phép, Mã Đan Dương tại Quan Tây gặp người.(1) Có bài thơ rằng: Chớ cho Sáu Giặc (2) phá huyền công Hình sắc, sắc hình cả thảy không Ngộ được xưa nay không mộ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI

Apr 6, 11 | | 2,196 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI Luyện sắc tướng, phấn son lẫn dấu Nói lời mầu, lòng đạo thuần chân.(1) Có bài thơ rằng: Thấy đẹp như không, chẳng động tâm Công phu tới đó, tự nhiên thâm Có người học được chân không pháp

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

Apr 5, 11 | | 4,091 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN Luận huyền cơ, bốn câu hợp diệu đạo Đục hốc đá, một người nhọc nhằn thân.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Apr 4, 11 | | 2,573 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI TÁM Vương Xứ Nhất lấy chân phục giả Đàm Xứ Đoan giảng xưa chứng nay.(1) Có bài thơ rằng: Sen lạ nghe trồng cõi Tây thiên Ra hoa mười trượng, ngó (2) như thuyền Linh Đài tự có Kỳ Viên thụ Tâm điê

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BẢY

Apr 3, 11 | | 2,347 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BẢY Đùa cô Hỷ Hồng, tính kế thoát thân Nạn lão Hồn Nhiên, lời chân nên nói.(1) Có bài thơ rằng: Tâm cảnh xưa nay phải sáng ngời Chớ vì một việc, lỡ làng đời Năm xưa từng bị người lừa dối N

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI SÁU

Apr 1, 11 | | 2,262 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI SÁU Thôn Đại Ngụy, Tam Lão nói chuyện cũ Cầu Tấn An, một lời chỉ đường mê.(1) Có bài thơ rằng: Muôn chuyển, thuyền thân chẳng động đâu Sóng lừng gió dập, khó mà thâu Theo dòng, tay chặt sào và lá

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI LĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Mar 27, 11 | | 2,321 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI LĂM Cho thấy hóa tiên, thầy quy ẩn Đưa tiễn quan tài, trò nhọc lao.(1) Có bài thơ rằng: Lá phan gió động phải đâu chân (2) Bản tính sáng tròn ấy pháp thân Cười mỉm cùng hoa ai hiểu ý (3) Về sau không ch

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BỐN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BỐN

Mar 26, 11 | | 2,454 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BỐN Thử tâm phàm, thầy lắm phen trách mắng Thuận ý thầy, trò liền chịu quy y.(1) Có bài thơ rằng: Khử ác như là gỡ mối tơ Linh tâm tự mở, đúng ngày giờ Nếu dùng sức mọn làm sai nó Muôn kiếp ngà

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

Mar 25, 11 | | 2,486 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BA Bãi đàn trường, đệ tử về nhà hết Thay áo đạo, thầy trò bước xuôi nam.(1) Có bài thơ rằng: Ơi hỡi người phàm chẳng rõ không Mê hoa, mến rượu, khoái anh hùng Đêm xuân hưởng lạc vui không dứt Tuổ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

Mar 24, 11 | | 3,360 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI HAI Dạy tọa công, giảng rõ diệu lý Học chân đạo, mừng gặp minh sư.(1) Có bài thơ rằng: Ân ái buộc ràng mở chẳng ra Một mai bỏ xác chỉ mình ta Như nay buông bỏ không vương vấn Tới bệ Diêu Trì chẳng c

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Mar 23, 11 | | 3,316 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI MỘT Băng đá rơi, Thợ Trời gìn đạo pháp Bói quẻ thần, Chân Nhân chỉ đàng mê.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ tu luy

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

Mar 22, 11 | | 2,288 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI Giảng tam thừa, diễn thuyết lý Toàn Chân Hủy nhan sắc, cam làm người xấu xí.(1) Có bài thơ rằng: Đã được chân truyền, đạo khá tu Tam thừa diệu pháp tại ngươi cầu Uyên Trinh ngày ấy hủy nhan sắc

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

Mar 21, 11 | | 2,661 views | No Comments

HỒI THỨ CHÍN Vương Trùng Dương phân thân hóa độ Tôn Bất Nhị nổi giận trách thầy.(1) Có bài thơ rằng: Ta độ chúng sinh dạy bí truyền Không không có có miệng khôn tuyên Hiểu rằng Đạo lớn không xa lắc Nếu chẳ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

Mar 18, 11 | | 2,359 views | No Comments

HỒI THỨ TÁM Nói tiên thiên, diệu lý chỉ một Trừ ma căn, pháp môn không hai.(1) Có bài thơ rằng: Hướng ngoại cầu tiên lạc nẻo đường Tìm trăng trong nước, hoa trong gương Tiên thiên diệu lý ngươi biết chứ Chỉ cốt nhấ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

Mar 17, 11 | | 2,393 views | No Comments

HỒI THỨ BẢY Lót tay trưởng tộc, Mã lập xả ước Giảng luận huyền công, Vương truyền Toàn Chân.(1) Có bài thơ rằng: Bon bon nước chảy chớ nhẩn nha Danh lợi buộc ràng bủa lưới ta Muôn trượng cheo leo, buông vách đá M

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ SÁU

Mar 16, 11 | | 2,310 views | No Comments

HỒI THỨ SÁU Tôn Uyên Trinh khuyên chồng bỏ gia tài Mã Văn Khôi ăn tiền thông quyền biến.(1) Có bài thơ rằng: Vạn pháp đều không, sao lại cầu Mượn tiền trợ đạo giúp tu lâu Tạm đem vật ấy thông quyền biến Ngày kha

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NĂM

Mar 15, 11 | | 27,661 views | No Comments

HỒI THỨ NĂM Mã viên ngoại siêng nuôi dưỡng lễ thầy Vương Trùng Dương lo tiền giúp người tu.(1) Có bài thơ rằng: Tiên Phật Thánh Hiền chỉ một tâm Điểm tô tượng đất ắt mê lầm Thế gian thắp nến xông nhang khói

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

Mar 14, 11 | | 4,138 views | No Comments

HỒI THỨ TƯ Nói lẽ vô thường, bà Tôn khuyên bạn hiền Tìm cầu Đại Đạo, ông Mã kiếm thầy sáng.(1) Có bài thơ rằng: Trời cũng không, đất cũng không Kiếp người mờ mịt ở bên trong Nhật cũng không, nguyệt cũng kh

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BA

Mar 11, 11 | | 2,558 views | No Comments

HỒI THỨ BA Nhận Thiên mệnh, tỉnh Sơn Đông độ thế Vào địa đạo, núi Chung Nam ẩn thân.(1) Có bài thơ rằng: Lạnh nóng tình đời chán quá thôi Tranh danh đoạt lợi khắp nơi nơi Thú cầm dễ độ, người khó độ Nguyê

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ - 七 真 因 果 - HỒI THỨ NHÌ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NHÌ

Mar 10, 11 | | 12,324 views | No Comments

HỒI THỨ NHÌ Cầu Vạn Duyên, Lã Tổ truyền đạo mầu Xóm Đại Ngụy, Hiếu Liêm giả trúng phong.(1) Có bài thơ rằng: Giác ngộ như đêm tối được đèn Nhà không ánh sáng chợt bừng lên Kiếp này không độ thân này đượ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 - HỒI THỨ NHẤT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NHẤT

Mar 9, 11 | | 5,256 views | No Comments

HỒI THỨ NHẤT Bích họa Vương Tổ Sư và Toàn Chân Thất Tử Trích tranh vẽ trên tường của đạo quán Trường Xuân (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Hàng trên, từ trái sang phải: Tổ Sư Vương Trùng Dương, Khưu Xứ Cơ, T

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ - 七 真 因 果 - GIAO CẢM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – GIAO CẢM

Mar 9, 11 | | 11,109 views | 5 Comments

Thất Chân Nhân Quả là một trong những cổ thư độc đáo thuộc kho tàng Đạo học Trung Quốc. Tác giả có lẽ là một đạo sĩ ẩn danh, đã tiểu thuyết hóa rất tài hoa nhân duyên và kết quả con đường tu tiên của Tổ Sư Vương Trùng Dươn

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG VIII

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG VIII

Mar 8, 11 | | 52,404 views | No Comments

Theo những tài liệu viết về cõi giới bên kia cửa tử như cuốn Tử Thư Ai Cập và Tử Thư Tây Tạng thì những người chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chết trong lúc bất cập, chưa chuẩn bị, thường bị những áp lực rất nặ

[ read more ]

BÊN KIA CỬA TỬ - CHƯƠNG VII

BÊN KIA CỬA TỬ – CHƯƠNG VII

Mar 1, 11 | | 2,553 views | No Comments

Tiếp theo Chương 6 Lúc đầu bác sĩ Kunz không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục mãi nên ông đành nhờ ông Piquet tìm cách cho ông liên lạc với Jo. Ông Piquet đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian của một đồng tử. Bác sĩ Kunz chấp thu

[ read more ]