MẬT MÃ TÂY TẠNG 2 - TRUYỀN THUYẾT TỬ KỲ LÂN

MẬT MÃ TÂY TẠNG 2 – TRUYỀN THUYẾT TỬ KỲ LÂN

Nov 22, 11 | | 4,723 views | No Comments

Giáo sư Phương Tân kích động nói: “Cường Ba à, Cường Ba thiếu gia của tôi ơi! Hình như anh vẫn chưa hiểu, người điên đó nói đến, không chỉ là một con Tử Kỳ Lân thôi đâu. Nếu tất cả đều đúng như trong kinh thư ghi chép thì phía

[ read more ]

MẬT MÃ TÂY TẠNG 1 - BẮT ĐẦU TỪ MỘT TẤM ẢNH

MẬT MÃ TÂY TẠNG 1 – BẮT ĐẦU TỪ MỘT TẤM ẢNH

Nov 19, 11 | | 1,786 views | No Comments

Công nguyên năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi Tán Phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong cuộc tàn sát ấy, các tăng lữ đã mang một lượng lớn kinh điển và thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật, ở

[ read more ]

SỢ MA

SỢ MA

Jul 3, 11 | | 1,976 views | No Comments

Thượng Tọa Thích Trí Siêu trong một buổi giảng tại Quận Cam do nhóm Đuốc Tuệ tổ chức đầu tháng 10, 2010. Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, s

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Apr 27, 11 | | 2,793 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN Nhận thánh chỉ, Thất Chơn đắc chính quả Dự Diêu Trì, chư Tiên mừng bàn đào.(1) Có bài thơ rằng: Tu thành chính quả thoát mê đồ Mới xứng nhân gian đại trượng phu Nhật nguyệt sáng soi bền mã

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Apr 25, 11 | | 1,887 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM Ban rượu trấm,(1) hoàng hậu thử đạo Đội mão vàng, Chân Nhân ngâm thơ.(2) Có bài thơ rằng: Đan thành chín chuyển mới thuần dương Vào thánh vượt phàm mạng thọ trường Không bị một lần việc

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

Apr 23, 11 | | 1,848 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY Khuyên bổn đạo luôn luôn giữ giới Luận tu hành lớp lớp mà làm.(1) Có bài thơ rằng: Hoa tàn hoa nở lại qua năm Mấy thuở đời ai ngắm nguyệt rằm Danh lợi tháo tung không trói buộc Sen trồng

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Apr 21, 11 | | 2,072 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU Cầu mưa móc, xoay trời đổi nhật Ra phép mầu, tráo phụng thay rồng.(1) Có bài thơ rằng: Lòng thành một tấm thấu trời cao Năm đói hóa ra lúa gạo giàu Khoan nói vua Nguyên thương đại chúng Chân Nhân

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

Apr 19, 11 | | 2,268 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM Chân dương đủ, quần âm lui tán, Ác dẫy đầy, trọn nhà chìm trôi.(1) Có bài thơ rằng: Chân núi Bắc Mang lắm mộ ai Cỏ hoang rậm đám, chim kêu hoài Suối vàng nằm mãi người không tỉnh Đã hết

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

Apr 17, 11 | | 1,707 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN Gốc khổ hết, tướng theo tâm đổi Âm ma khởi, huyễn sinh bởi người.(1) Có bài thơ rằng: Đèn tắt nguyên tiêu lại tối tăm Sáng trưng muôn thuở chỉ nơi tâm Trọn ngày tâm sáng không hề tắt Soi

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

Apr 15, 11 | | 1,751 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI BA Khuyên người dữ bỏ tà về ngay Nói thấu lý đòi chết lại sống.(1) Có bài thơ rằng: Phú quý khác gì bọt nước đâu Cần chi cưỡi hạc tới Dương Châu Ao sen có phép thu tâm đó Trong tĩnh thầm n

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

Apr 13, 11 | | 1,811 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI Chia bồ đoàn, đại đạo không luyến mến Hỏi tướng pháp, trước mặt nói người nghe.(1) Có bài thơ rằng: Làm thiện như leo trăm thước thang Xuống thì rất dễ, lên gian nan Chỉ nên gắng sức siêng côn

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Apr 8, 11 | | 1,745 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT Tôn Bất Nhị nơi Lạc Dương hóa phép, Mã Đan Dương tại Quan Tây gặp người.(1) Có bài thơ rằng: Chớ cho Sáu Giặc (2) phá huyền công Hình sắc, sắc hình cả thảy không Ngộ được xưa nay không mộ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ HAI MƯƠI

Apr 6, 11 | | 1,833 views | No Comments

HỒI THỨ HAI MƯƠI Luyện sắc tướng, phấn son lẫn dấu Nói lời mầu, lòng đạo thuần chân.(1) Có bài thơ rằng: Thấy đẹp như không, chẳng động tâm Công phu tới đó, tự nhiên thâm Có người học được chân không pháp

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

Apr 5, 11 | | 1,804 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN Luận huyền cơ, bốn câu hợp diệu đạo Đục hốc đá, một người nhọc nhằn thân.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Apr 4, 11 | | 2,149 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI TÁM Vương Xứ Nhất lấy chân phục giả Đàm Xứ Đoan giảng xưa chứng nay.(1) Có bài thơ rằng: Sen lạ nghe trồng cõi Tây thiên Ra hoa mười trượng, ngó (2) như thuyền Linh Đài tự có Kỳ Viên thụ Tâm điê

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BẢY

Apr 3, 11 | | 1,957 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BẢY Đùa cô Hỷ Hồng, tính kế thoát thân Nạn lão Hồn Nhiên, lời chân nên nói.(1) Có bài thơ rằng: Tâm cảnh xưa nay phải sáng ngời Chớ vì một việc, lỡ làng đời Năm xưa từng bị người lừa dối N

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI SÁU

Apr 1, 11 | | 1,888 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI SÁU Thôn Đại Ngụy, Tam Lão nói chuyện cũ Cầu Tấn An, một lời chỉ đường mê.(1) Có bài thơ rằng: Muôn chuyển, thuyền thân chẳng động đâu Sóng lừng gió dập, khó mà thâu Theo dòng, tay chặt sào và lá

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI LĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Mar 27, 11 | | 1,957 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI LĂM Cho thấy hóa tiên, thầy quy ẩn Đưa tiễn quan tài, trò nhọc lao.(1) Có bài thơ rằng: Lá phan gió động phải đâu chân (2) Bản tính sáng tròn ấy pháp thân Cười mỉm cùng hoa ai hiểu ý (3) Về sau không ch

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BỐN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BỐN

Mar 26, 11 | | 2,080 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BỐN Thử tâm phàm, thầy lắm phen trách mắng Thuận ý thầy, trò liền chịu quy y.(1) Có bài thơ rằng: Khử ác như là gỡ mối tơ Linh tâm tự mở, đúng ngày giờ Nếu dùng sức mọn làm sai nó Muôn kiếp ngà

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI BA

Mar 25, 11 | | 2,114 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI BA Bãi đàn trường, đệ tử về nhà hết Thay áo đạo, thầy trò bước xuôi nam.(1) Có bài thơ rằng: Ơi hỡi người phàm chẳng rõ không Mê hoa, mến rượu, khoái anh hùng Đêm xuân hưởng lạc vui không dứt Tuổ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI HAI

Mar 24, 11 | | 2,931 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI HAI Dạy tọa công, giảng rõ diệu lý Học chân đạo, mừng gặp minh sư.(1) Có bài thơ rằng: Ân ái buộc ràng mở chẳng ra Một mai bỏ xác chỉ mình ta Như nay buông bỏ không vương vấn Tới bệ Diêu Trì chẳng c

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Mar 23, 11 | | 2,857 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI MỘT Băng đá rơi, Thợ Trời gìn đạo pháp Bói quẻ thần, Chân Nhân chỉ đàng mê.(1) Có bài thơ rằng: Say đắm trầm luân đã mấy niên Ngất trời dậy sóng nước sông duyên Bờ cao lên được nhờ tu luy

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ MƯỜI

Mar 22, 11 | | 1,923 views | No Comments

HỒI THỨ MƯỜI Giảng tam thừa, diễn thuyết lý Toàn Chân Hủy nhan sắc, cam làm người xấu xí.(1) Có bài thơ rằng: Đã được chân truyền, đạo khá tu Tam thừa diệu pháp tại ngươi cầu Uyên Trinh ngày ấy hủy nhan sắc

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ CHÍN

Mar 21, 11 | | 2,275 views | No Comments

HỒI THỨ CHÍN Vương Trùng Dương phân thân hóa độ Tôn Bất Nhị nổi giận trách thầy.(1) Có bài thơ rằng: Ta độ chúng sinh dạy bí truyền Không không có có miệng khôn tuyên Hiểu rằng Đạo lớn không xa lắc Nếu chẳ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TÁM

Mar 18, 11 | | 1,899 views | No Comments

HỒI THỨ TÁM Nói tiên thiên, diệu lý chỉ một Trừ ma căn, pháp môn không hai.(1) Có bài thơ rằng: Hướng ngoại cầu tiên lạc nẻo đường Tìm trăng trong nước, hoa trong gương Tiên thiên diệu lý ngươi biết chứ Chỉ cốt nhấ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BẢY

Mar 17, 11 | | 1,977 views | No Comments

HỒI THỨ BẢY Lót tay trưởng tộc, Mã lập xả ước Giảng luận huyền công, Vương truyền Toàn Chân.(1) Có bài thơ rằng: Bon bon nước chảy chớ nhẩn nha Danh lợi buộc ràng bủa lưới ta Muôn trượng cheo leo, buông vách đá M

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ SÁU

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ SÁU

Mar 16, 11 | | 1,909 views | No Comments

HỒI THỨ SÁU Tôn Uyên Trinh khuyên chồng bỏ gia tài Mã Văn Khôi ăn tiền thông quyền biến.(1) Có bài thơ rằng: Vạn pháp đều không, sao lại cầu Mượn tiền trợ đạo giúp tu lâu Tạm đem vật ấy thông quyền biến Ngày kha

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NĂM

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NĂM

Mar 15, 11 | | 17,974 views | No Comments

HỒI THỨ NĂM Mã viên ngoại siêng nuôi dưỡng lễ thầy Vương Trùng Dương lo tiền giúp người tu.(1) Có bài thơ rằng: Tiên Phật Thánh Hiền chỉ một tâm Điểm tô tượng đất ắt mê lầm Thế gian thắp nến xông nhang khói

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ TƯ

Mar 14, 11 | | 3,550 views | No Comments

HỒI THỨ TƯ Nói lẽ vô thường, bà Tôn khuyên bạn hiền Tìm cầu Đại Đạo, ông Mã kiếm thầy sáng.(1) Có bài thơ rằng: Trời cũng không, đất cũng không Kiếp người mờ mịt ở bên trong Nhật cũng không, nguyệt cũng kh

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BA

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ BA

Mar 11, 11 | | 2,196 views | No Comments

HỒI THỨ BA Nhận Thiên mệnh, tỉnh Sơn Đông độ thế Vào địa đạo, núi Chung Nam ẩn thân.(1) Có bài thơ rằng: Lạnh nóng tình đời chán quá thôi Tranh danh đoạt lợi khắp nơi nơi Thú cầm dễ độ, người khó độ Nguyê

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ - 七 真 因 果 - HỒI THỨ NHÌ

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NHÌ

Mar 10, 11 | | 11,811 views | No Comments

HỒI THỨ NHÌ Cầu Vạn Duyên, Lã Tổ truyền đạo mầu Xóm Đại Ngụy, Hiếu Liêm giả trúng phong.(1) Có bài thơ rằng: Giác ngộ như đêm tối được đèn Nhà không ánh sáng chợt bừng lên Kiếp này không độ thân này đượ

[ read more ]

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 - HỒI THỨ NHẤT

THẤT CHÂN NHÂN QUẢ – 七 真 因 果 – HỒI THỨ NHẤT

Mar 9, 11 | | 4,378 views | No Comments

HỒI THỨ NHẤT Bích họa Vương Tổ Sư và Toàn Chân Thất Tử Trích tranh vẽ trên tường của đạo quán Trường Xuân (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Hàng trên, từ trái sang phải: Tổ Sư Vương Trùng Dương, Khưu Xứ Cơ, T

[ read more ]

Page 4 of 5«12345»