ALUNA

May 3, 20 | | 952 views | Comments Off on ALUNAShare |
Aluna means “conscience “. Enter the last theocratic chiefdom in America, hidden for centuries on a mountain in Colombia. The Kogi have made this amazing documentary to help us understand how to avoid the destruction of the world that they are trying to protect, and of ourselves.

Aluna có nghĩa là “lương tâm”. Bước vào thời kỳ lãnh đạo thần quyền cuối cùng ở Mỹ, ẩn giấu trong nhiều thế kỷ trên một ngọn núi ở Colombia. Người Kogi đã thực hiện bộ phim tài liệu tuyệt vời này để giúp chúng ta hiểu cách tránh sự hủy diệt của thế giới mà họ đang cố gắng bảo vệ và của chính chúng ta.

Comments are closed.