THÔNG CÔNG MẬT PHÁP – BÀI 3

May 2, 20 | | 595 views | Comments Off on THÔNG CÔNG MẬT PHÁP – BÀI 3Share |
THIÊN KHAI MINH ĐẠO
AYASANTA
THÔNG CÔNG MẬT PHÁP
KHẨU KHUYẾT THIỀN BỘ
NHỊ THIÊN GIÁO CHỦ
SÂN TRÌNH AYASANTA
MẬU DẦN
1998

* * * * *

Ngày 21/07/98 – Mẹo thời
28/05 Nhuần

Nhị Thiên giáo chủ mừng chào tất cả các hiền.

Hôm nay Ta sẽ nói với các con phần thông công, các con an tọa thính pháp.

Trên mặt lý thuyết khi một con người muốn thọ bẩm được khí âm dương, thì con người ấy phải được cấu trúc khí âm dương của cha mẹ, và một phần chơn khí của con người được cấu trúc qua phần tinh thần.  Khi khế hợp được tinh thần và tinh huyết của cha mẹ để thành được một con người, thì con người ấy cũng chưa hoàn hảo. Muốn có con người hoàn hảo trước hết con người ấy phải nằm trong bụng mẹ dưỡng cho tinh của cha được tròn đầy và huyết của mẹ cũng tròn đầy; khi tinh cha và huyết mẹ khế hợp nhau qua âm dương chơn thể tức là sau nầy được gọi là linh hồn hay tinh thần v.v… tuỳ theo tôn giáo và khoa học gọi cho nó. Chơn hồn ấy bẩm sinh của nó là âm dương tiên thiên khí khế hợp âm dương hậu thiên khí của cha mẹ, nên mới có thiên và hậu cấu trúc trở thành một con người, đó mới là con người hoàn hảo cấu trúc chớ chưa là con người hữu dụng.  Khi thiên và hậu được hoàn hảo thì con người ấy rời khỏi nguồn nội tức của mẹ, tức là bào thai ấy tự lực sống được không còn nhờ dưỡng âm chơn khí nữa, nên đứa trẻ ra khỏi lòng mẹ.  Đứa trẻ ấy bị mất đi cái chơn âm chơn dương tiên thiên khí ẩn trong hậu thiên khí của cha mẹ; nên đứa trẻ phải vận ngũ tạng lục phủ để tiếp giao với chơn âm chơn dương của hậu thiên khí trong không gian, tiếp qua bằng cách nào.  Chuyển bằng cách đứa trẻ khóc và cắt đứt hậu môn bằng cách đi xông ngay khi khóc.  Khi đứa trẻ tiếp được âm và chơn khí hậu thiên trong vũ trụ thì chơn hồn ấy ẩn tàng ngay trong tâm và trí của thể xác, mà ở đây ẩn tàng trong tâm và trí.  Ta nhắc thật rõ cho các con biết trong tâm và trí chớ không phải trong trái tim và bộ óc, nó là một vật hữu thể còn tâm trí là vật vô thể.

Ta muốn nói các con rằng vật vô thể chớ không phải không có vật, các con nhớ chưa, một vật vô thể vì nó có nên khế hợp được tinh cha huyết mẹ để trở thành một con người. Trong ba điều ấy nếu thiếu một thì không thể trở thành một con người được, dù khoa học có văn minh có tiến hoá đến đâu thì khoa học cũng không kết tạo được một con người nếu thiếu ba phần ấy. Vậy Thầy phân cho các con biết rõ, bây giờ chơn thể các con đi mãi không hề chết, không hề ngủ, không hề ăn, không hề thức, cứ tiến hoá mãi vậy thì nó ở đâu? Có trái tim nhưng con người không thấy tâm, có khối óc nhưng con người không thấy trí, nhưng trong con người không có nó thì không thể là một con người.  Hiểu được ở đó con đừng đi tầm nó nữa, đừng tầm để rờ mó thấy nó mà biết rằng có nó ở trong các con; thấy nó ở đâu?  Ta ngưng lại một phút để các con thấy nó ở đâu, nếu thấy được rồi các con dụng nó để thông công với trời đất mà chính nó là của trời đất, thì chính ta lấy lại cái gì của trời đất để ta thông công với trời đất, vì trời đất với nó là một.

Các con nghe tiếp đây, nó ở đâu? Nó ở tai, ở mắt, ở mũi, nghĩa rằng nó ở trong lục căn của ta, và nó đi lại qua lục thức để biết cả lục trần mà trong lục trần thể hiện vô cùng pháp trần. Và để mình được cái diệu dụng, cái biến thể, cái chuyển hóa của nội thức, các con nên nhớ châu linh thể và nội thức khác nhau mà nội thức chuyển qua hành động trượng phu hay tiểu nhân của các con đó; nội thức ảnh hưởng tất cả những cái nhiểm tốt hay xấu, cao thượng hay tiểu nhân được tích lũy vô lượng kiếp trong mạt na thức các con.  Từ mạt na thức là kho chứa nghiệp lực, phước báu, nhân cách, nhân phẩm con người tại đó.  Bây giờ a-lại-da thức vào mạt-na-thức để đưa những hành động suy tư của con khi lục căn nhờ lục thức giao tiếp lục trần, mà con trả nghiệp quả hưởng phước báu từ trong mạt-na-thức tiền kiếp mang theo và cũng tác thánh, tác tiên, tác Phật qua diệu dụng tu luyện thì pháp đưa các con nắm bắt rõ trong cái vô tâm và vô thượng trí nữa. Muốn đạt vô tâm và vô thượng trí tức là các con phải xóa mạt-na-thức, vì mạt-na-thức còn là các con còn luân hồi; mạt-na-thức ghi nhận và hành động tất cả những gì tư tưởng các con từ sát na thời gian từ thô-tế đến vi-tế của hành động.  Đúc kết cho các con một con người hưởng phước báu hay trả nghiệp quả, mà trong mạt-na-thức còn một nhân nào của phước báu hay nghiệp quả thì các con chưa đạt được vô tâm và vô thượng trí.

Khi các con chưa đạt được vô tâm và vô thượng trí thì tất cả những ngăn ngại bởi những hành động, tư tưởng con đúc kết thu nhiếp vào mạt-na-thức nên nó không làm con thông công với trời đất được.  Vậy bài học hôm nay Thầy dạy các con biết thế nào để mình tôi luyện thông công với trời đất.  Ở đây mạt-na-thức đầy dẫy sự nhiếp thọ từ vô lượng kiếp đến bây giờ thử hỏi một giây, một khắc mà các con chưa ý niệm thế nào để buông bỏ cái nghiệp lực và phước báu làm sao các con đạt được pháp thông công với trời đất. Nếu bây giờ các con để từng phút, từng giây, từng hành động các con buông bỏ những gì nhiếp đươc.  Ôi xa vời quá, các con bỏ ra được một, các con lại nhiếp vô mười. Ta nói rằng giá mà mạt-na-thức có hình thể thì phải gấp muôn lần vũ trụ mới chứa đựng được tư tưởng và hành động cái nghiệp báo của các con bỏ vào đó cũng chưa chắc đủ để tiếp. Cho nên vô hình tướng nó cũng vô hình lớn cho đến vô cùng nhỏ cũng không còn và vô cùng lớn không gì chứa được, không gì lấp đầy nó được. Hiểu được ở đó làm thế nào các con chuyển được cho cái túi mạt-na-thức vô cùng bé không còn hình thể.  Vào Ngọ thời Đức Địa Tạng dạy phần đó cho khóa học Quán Tâm Pháp của thiền sinh Ayasanta, Thầy gởi các con vào để các con học phần đó, còn bây giờ Thầy nói về cái phần tại sao Thầy phải dạy các con cách thức để thông công với Trời Đất mà Thầy không muốn dạy các con là đồng tử như bao đồng tử khác, vì chính Thầy không muốn các con biến tất cả người khác trở thành một con người trong vòng tiến hoá tâm thức các con.  Mà các con chỉ là những người vận hành chuyển hóa tiến hóa của tâm thức con người, vì vũ trụ nầy tiến hóa đến đâu là bởi tâm và trí con người tiến hóa đến đấy. Vậy Thầy nói thật các con rằng muốn xã hội tiến hóa, xã hội nầy là khoa học kinh tế, khoa học nhân văn… được tiến hóa đến đâu thì con người phải tiến hóa đến đó trước mới vận chuyển xã hội, không phải xã hội tiến hóa rồi vận chuyển tâm thức con người.  Như vậy con người là chủ xã hội.

Các con thấy muốn ra được cái máy vi tính thì tâm trí con người đẻ ra máy vi tính, tức là phải hơn máy vi tính. Người sử dụng máy vi tính tâm trí có khác biệt nhau, có người dụng hết được chức năng vi tính có người không sử dụng hết chức năng, tùy theo tâm trí thức người sử dụng, nhưng người sanh ra máy vi tính phải tuyệt vời hơn máy vi tính và càng ngày tâm trí thức càng tiến hóa thì tâm trí thức càng cao.  Ta thí dụ, thế cho nên các con muốn biến xã hội nầy tiến hoá càng nhanh để nhập thể được với sinh hóa đấng tạo hóa thì tâm thức các con cũng thế, cho nên Thầy muốn nói, Thầy không dạy các con là một đồng tử cách thức để nói ra và vận hành được tâm trí thức các con. Ở băng tầng đó để rồi các con biến mọi người sử dụng trong trình độ băng tầng đó, hỏi vậy cái sự vận hành tiến hóa của xã hội nầy làm sao thăng tiến nhanh được? Thà rằng không có đồng tử để mọi người tự bức phá tiến hóa của mình hơn là lấy đồng tử để làm vách ngăn của đạo sĩ, thiền sĩ, nhân sĩ.

Hiểu được ở đây để các con thấy từng phút giây một các con tự rèn luyện mình qua pháp trần. Các con có bức phá nhanh hay không của nghiệp lực và phước báu trong a-lại-da thức bằng cách diệu dụng nội thức của mình chuyển hóa pháp trần, các con nên nhớ dụng nội thức chuyển hóa pháp trần chớ đừng để pháp trần chuyển hóa nội thức, biến thể các con qua hành động của bậc đại trượng phu, đừng để nó biến hành động của con thành kẻ tiểu nhân.

Thầy giã từ.

* * * * *

Nếu thấy Tâm Duyên đánh máy sai chỗ nào, nhờ Quý Huynh / Tỷ chỉ dùm để Tâm Duyên sửa lại cho đúng.  Chân thành cảm ơn Huynh / Tỷ!

* * * * *

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 1

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 2

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 3

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 4

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 5

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 6

Thông Công Mật Pháp (Phần Hành) – PDF

QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG

Comments are closed.