GIẢI TRÍ THỜI COVID-19!

Mar 21, 20 | | 11,107 views | No CommentsShare |
Now pandemics are attacking us.
Now we are imprisoned in our own homes.
Now we find something to not get bored, for the long days pass by, or anything that makes us unhappy or lose our temper …

Does anyone want to try this relaxing and inexpensive way of entertainment? From old to young, everyone can practice … Let’s do it with me …

1. Find a suitable place, quiet, relaxing, …

2. Sit in a position that you feel most comfortable: cross-legged, semi-cross-legged, sit on a chair, sit on the ground, sit as long as your back and neck are straight, not leaning anywhere … (If anyone can’t sit, lie down such as the posture of Buddha entering Nirvana, or lying in such a position as “this body is dead, but not yet buried”, etc.)

3. Loosen the entire body, relax from the top of the head to the heels (hair roots, eyes, ears, nose, mouth, chest, back, thighs, knees, down to your feet and toes).

4. Not thinking about anything (success or failure, you should not bring it up or to mind), nor thinking about anyone whether male or female (because no one is in the coffin with you when you die. )

5. Choose a method to concentrate: recite Buddha’s name, recite Dharma Sangha, recite Guan Yin’s name, recite Cao Dai’s name, listen to the sound of a bell, listen to meditation music, listen to the hands on the clock, be aware of your breath coming in and out, etc. … whatever you choose, plan to concentrate only one thing …

6. How long: discretionary, predestined, as long as your body allows, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, or 2 hours … .v..v ..

7. Be diligent every day, preferably between 10PM to 4AM, other hours are okay, it’s important to be calm in the mind, not to cause pandemic instability and panic.

I shared this as a way of entertainment during the “stay-at-home” time, not to bring anyone into the world of religious practice. Paths are many but the spirit is only ONE. I pray for all sentient beings for peace today and every day … 

With Respect,

Tâm Duyên


* * * * *

* * * * *Bây giờ đại dịch đang tấn công con người chúng ta.
Bây giờ chúng ta bị giam tại chính ngôi nhà của mình.
Bây giờ chúng ta tìm việc gì đó để không thấy chán nản, ngày tháng trôi qua đăng đẳng, hay bất cứ điều gì làm chúng ta mất vui hay mất bình tĩnh…

Có ai muốn thử cách thư giản hay giải trí không tốn tiền này của Tâm Duyên không? Từ già đến bé, ai cũng thực tập được cả… Hãy làm chung với Tâm Duyên nhé…

1. Tìm một chổ ngồi thích hợp, yên tịnh, thư giản, …

2. Ngồi một tư thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất: kiết già, bán già, ngồi ghế, ngồi đất, ngồi sao miễn lưng thẳng, cổ thẳng, ko tựa vào đâu… (Nếu ai không ngồi được thì hãy nằm như tư thế lúc Phật nhập Niết Bàn, hoặc nằm ở tư thế “thân này như chết chưa chôn” vậy, v.v…)

3. Thả lỏng toàn thân, quán và buông lỏng từ đỉnh đầu xuống gót chân (chân tóc, mắt, tai, mũi, miệng, ngực, lưng, đùi, đầu gối, xuống đến 2 bàn chân và các ngón chân)

4. Không suy nghĩ về một việc gì (thành công hay thất bại thì mình cũng chẳng nên mang theo), cũng không nghĩ về một người nào dù nam hay nữ (bởi vì không ai nằm chung trong quan tài với mình khi chết đâu)

5. Chọn một pháp để định vào: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thánh Tăng, niệm Quan Âm, niệm Cao Đài, nghe âm thanh của mỗi tiếng chuông, nghe một bản nhạc thiền, nghe tiếng kim đồng hồ, nhận thức được hơi thở khi ra hay khi vào, v.v… chọn gì cũng được và hãy định vào chỉ một việc duy nhất mà mình đã chọn đó thôi…

6. Bao lâu: tuỳ ý, tuỳ duyên, tuỳ thân cho phép, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, hay 2 giờ….v..v..

7. Tinh tấn mỗi ngày, tốt nhất vào khoảng thời gian là 10PM đến 4AM, những giờ khác cũng được, quan trọng là an tịnh nơi tâm, không để đại dịch làm cho bất ổn.

Tâm Duyên chia sẻ đây như là một cách giải trí trong thời gian “ở-tại-nhà” thôi, chứ không phải muốn đưa ai vào thế giới thiền tập theo tôn giáo nào đâu nhé… Tôn giáo thì nhiều, nhưng Đạo thì chỉ có một. Tâm Duyên nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh được bình an mỗi ngày và mỗi ngày nhé… Kính chúc tất cả các Thiện Trí Thức của Tâm Duyên:

Đạo hanh thông mọi lẻ
Đời như ý mọi điều!

Kính mến,

Tâm Duyên
Leave a Reply