QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9

Feb 3, 20 | | 645 views | Comments Off on QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9Share |
THIÊN KHAI MINH ĐẠO AYASANTA

MẬU DẦN 1998

——*****——

QUÁN TÂM PHÁP

——*****——

Đánh máy: Tâm Duyên

——*****——

BÀI 9:

Hôm nay Cha về chỉ dẫn cho các con lần nầy và tuần sau nữa thì khóa học “Định Tâm Mật Pháp” dứt. Sau khi dứt khoá học Định Tâm Mật Pháp rồi thì các con cố gắng về mặt luyện tâm và trí, các con nghiên cứu bài học và ứng xử để hành cho có hiệu quả, vì kest quả hành trì tu học các con chỉ có cái tâm và trí là cây thước để đo sự thành quả của tu học, đừng lấy thời gian làm thước đo tu học, phải hiểu sự tu học là chỉnh đốn.

Muốn chỉnh đốn được hiệu quả của công trình giải thoát người tu là lấy sự đối đải bằng tâm và trí với pháp trần. Các con đến với pháp trần nhưng để pháp trần chi phối thì các con biết được sự tu học của mình chưa có thành quả, đứng trước pháp trần dụng tâm trí để chuyển pháp trần điều đó biết được qua quá trình tu học đã có hành xử.

Các con biết pháp trần muôn vạn hình tướng, muôn vạn trạng, trạng thái mà tâm các con cột cứng vào một tôn giáo, một giáo điều, một đạo luật thì không thể nào hoá giải và bao dung, dung chứa được pháp trần cả, bởi thế Cha muốn nhắc nhở các con rằng đạo không có gì để chi phối cả mà đạo là một sự sống tự nhiên, an nhiên trong cái lẽ tuần hoàn của nó, các con còn đặt giáo điều, còn đặt giới luật, tôn chỉ thì các con bị giới hạn trong các điều ấy, bởi chưa thuần được trong cái an nhiên, cái bình thường của lẽ đạo nên mới tạm có giáo điều, có giới luật, có tôn chỉ để khắc chế các con lần vào được an thường lẽ đạo. Nên các con thấy sơ cơ thì giới luật ít hơn, khi đã thuần được lên đến trung cấp các con có một số giới luật lần lên, khi nào tâm thức ý thức đã thấm nhuần được lẽ đạo thì chừng đó tất cả giáo điều, giới luật tự nó tự biến mất, chi bằng giờ nầy đã hiểu được cái sự giải thoát của con người đi vào đúng chơn lẽ đạo là con người có cuộc sống thật tự nhiên, thật an nhiên, sao các con không tầm chơn lý để đi cho thật đúng với cái chơn lý đạo mà tự nó ở trong cái trật tự. Cha đã dạy các con muốn đi về đúng chơn lẽ đạo là các con phải quay lưng lại với cái tâm của mình, quay lại với nội thể mình và luôn luôn truy tầm tất cả những cái gì các con ứng xử có đối trị, đối chọi với pháp trần.

Cũng như Cha nhắn nhủ với các con tất cả pháp trần thuận hay nghịch đến với con là bởi nghiệp lực, đủ phước báu đi nữa cũng do cái nghiệp duyên lành tác tạo giờ nầy đúng duyên cơ đến với các con, khi đối cảnh mà cảnh đó do nơi mình tạo thì phải đối cảnh, soi cảnh để có phải biết mình hay không? Biết mình rồi hãy tự tu sửa lại đi con cảnh nghịch đến với con là bởi con làm sai nên giờ nầy hậu quả đến với mình, lấy kết quả của sự sai trái ấy soi rọi lại tâm thức mà mình tự tu sửa chớ đừng oán cảnh, đừng trách cảnh, và đừng trốn cảnh vì cảnh chính là tâm thức mình tạo nên vô lượng kiếp giờ đúng duyên cơ thời gian diễn lại để các con tu sửa mà thôi.

Khi đối được cảnh, các con điềm tỉnh trong cảnh, soi chiếu tu sửa xong, tự tạo cảnh để soi lại mình xem mình còn chút vi tế đối trị nào không, dù hai cảnh nầy có khác nhau, cảnh tự đến là bởi nghiệp lực các con, còn tự tạo cảnh để các con tự soi. Như vậy các con mới hiểu được tự tạo cảnh là các con thỏng tay vào chợ, các con tầm cảnh để soi chiếu, người thỏng tay vào chợ tức người tầm cảnh còn người tu lại trốn cảnh.

Ở đây Cha muốn nhắn nhủ các con không trốn cảnh, hãy đối diện cảnh để soi chiếu mình, khi soi chiếu mình thì các con mới thấy thật rõ tâm thức mình mà chuyển hoá, nên nhớ tìm thấy được tâm thức các con nên chuyển hoá chớ đừng nên có tư tưởng xoá bỏ hay tự diệt tâm thức ấy, vì các con diệt thì nó sanh, diệt một sanh mười, diệt mười sanh trăm, đừng bao giờ diệt bởi nó sanh ra, con diệt, nó sanh ra nữa. Đã lỡ sanh rồi soi chiếu được thấy, hãy chuyển hoá để tâm thức mình tiến hoá đến sự giải thoát, tâm các con nào có, bởi có nghiệp lực, nghiệp lực sanh tâm, tâm sanh nghiệp, nghiệp sanh tâm mãi. Biết được tâm và nghiệp tự sanh tự diệt thì các con soi rọi đừng sanh diệt nữa, mà hãy dụng tâm ấy chuyển hoá sự tiến hoá đến độ mất tâm, các con mới đạt được ở tâm vô nhiễm tức là các con chuyển hoá được tâm thức đến với lẽ của đạo, nhưng ở đó các con vẫn còn tâm phải sống đúng với lẽ đạo, các con hãy nhập thể với lẽ đạo để tâm không còn hay nói đúng hơn lẽ đạo ấy cũng chính tâm của mình, còn giờ nầy các con còn có suy tư, có đối đãi với nhau nên pháp trần chính là tâm của các con đó.

Tâm nào có, các con đã tầm thấy được tâm đâu, muốn thấy tâm các con soi rọi từ pháp trần để thấy tâm, nên còn chúng sanh thì pháp trần là tâm chúng sanh, các con đã đi về đến chơn lẽ đạo thì lẽ đạo chính là cái tâm con đó.

Phần dạy lý Định Tâm Mật Pháp hôm nay Cha dừng lại ở đây và Cha chỉ dạy cho các con một vài điều. Vào đến rằm Trung Ngươn các con vừa cúng Trung Ngươn, vừa học sóc vọng. Cúng Trung Ngươn các con chia ra làm 4 phần:

– Các con kỉnh lễ Đấng Tạo Hoá và Đấng Vô Vi
– Cúng Cửu Huyền
– Cúng cô hồn trong đó có chiến sĩ trận vong và thập loại cô hồn.
– Các con cầu siêu, bố thí, các con cầu siêu cho tất cả những chơn hồn chưa được siêu thoát, luôn cả cửu huyền chưa giải thoát và các con bố thí hồi hướng cho tất cả những chơn linh đã chết, đã siêu thoát và chưa siêu thoát, hồi hướng cho những chúng sanh đang hiện tiền mà tâm mê muội đang gặp nhiều nghiệp quả.

Các con hãy tổ chức đúng vào ngày rằm Trung Ngươn, tất cả khi trở về tựu hội đầy đủ để các con lập đàn cầu siêu và bố thí. Trong bố thí các con có 2 phần bố thí: bố thí về vật chất, bố thí về tinh thần tức là các con bố thí pháp. Trong phần bố thí pháp về mặt kinh Cha sẽ chuyển cho các con đọc bộ kinh gì, còn về thí vật chất các con không phải đi quyên của ai, nếu cần quyên cũng được nhưng các con phải bỏ một phần của cải vật chất các con ra để các con làm công đức trong kỳ Trung Ngươn nầy.

Cha giã chung.

——*****——

QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG

Comments are closed.