QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8

Feb 2, 20 | | 723 views | Comments Off on QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8Share |
THIÊN KHAI MINH ĐẠO AYASANTA

MẬU DẦN 1998


——*****——


QUÁN TÂM PHÁP——*****——


Đánh máy: Tâm Duyên


——*****——BÀI 8:
Các con nên nhớ! Cha nói lần nầy không phải lần đầu mà rất nhiều lần, cũng như tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đã dạy các con. Pháp thiền không phải là để thành đạo hay giải thoát, pháp thiền là phương tiện giúp các con định tâm, định thần, định trí diệu dụng thành đến vô tâm. Mà phần để các con học và hành đạo là phần tâm thức và trí thức, vì con người bổn sinh ra mới vừa đủ thành một đứa trẻ nên con người ấy chưa hữu dụng được. Đứa trẻ ấy chưa sống theo nghiệp lực của nó, nó chỉ sống trong tuổi hồn nhiên tức là tuổi chưa chịu sự tác thọ nghiệp lực nghĩa là đứa trẻ chưa phải sống để nghiệp lực chi phối và với tuổi vô tư ấy, cái tâm trí ấu trĩ của đứa trẻ không làm nên nghiệp tội. Khi trong thân thọ bẩm đầy đủ khí âm dương để dưỡng cho tâm trí con người trưởng thành biết thọ nghiệp quả và biết tác tạo tội nghiệp, chừng ấy chính con người mới chịu tất cả những pháp trần chi phối.

Khi con người bị những pháp trần chi phối thì con người ấy cũng bắt đầu toi luyện để trở thành con người hữu dụng. Nếu các con không tu luyện trong lý sống trường tồn của Trời Đất thì các con chỉ còn sống trong tánh phàm phu mà thôi. Trong xã hội, một pháp trần xảy ra, pháp ấy không cao, không thấp, không thượng, không hạ, không là trượng phu, không là bần phu. Pháp trần được định phẩm chất, phẩm vị của người thọ bẩm.

Khi các con có tâm thức bởi nghiệp quả nào mang về đây sẽ tạo thành một cái tâm nhân đó, nếu các con ý thức được hành động không đúng lẽ đạo Trời Đất thì các con còn phải luân hồi, từ đó các con mới tìm hiểu thật đúng chơn lý đạo Trời Đất để sống.

Mà các con tìm hiểu bằng cách nào, bằng cách ý thức tìm qua kinh kệ, tìm qua chơn lý, tìm qua lẽ sống trong xã hội. Khi tìm ra được tất cả những chơn lý, những nguyên lý, những định lý để các con so sánh với pháp trần và các con đối chiếu tâm thức của mình có đúng lẽ ăn khớp không? Nếu không, các con coi pháp trần đó vô lẽ đạo hay tâm của mình vô lẽ đạo, nếu pháp trần vô lẽ đạo thì con đừng vội sửa vì pháp trần tự nó vô phân biện, nếu tâm các con vô lẽ đạo thì các con hãy sửa tâm.

Muốn biết được lẽ đạo có thuần chơn hay không cũng bởi tâm, bởi trí thức, nếu các con sử dụng cái trí hữu học thì không thể nào các con thấu triệt được, nhưng trước hết để đi vào vô học các con phải tạm mượn cái hữu học, khi mình dụng cái hữu học để mình nhìn lại cái tự nhiên của pháp trần, cái tự nhiên của lẽ sống thì mình sẽ thấy được cái lẽ đạo đức. Khi thấy lẽ đạo đức các con đừng suy luận, khi thấy cây lay biết rằng có gió, đừng suy luận gió lớn, gió to, gió bé, mà các con biết được có gió, có gió thì thấy cây lay, còn gió thế nào các con khoan suy luận, ở pháp trần vừa thấy, khoan luận thế nào lẽ đạo, các con hãy cố gắng sống đúng cái lẽ ấy đi. Khi các con sống đúng cái lẽ ấy rồi, cái thành quả sẽ nói lên cho các con biết cái lẽ đạo của mọi sự việc ấy thế nào.

Nếu các con chấp trước, suy luận trước thì lẽ đạo các con không đạt được chơn thuần của nó, Cha nói với các con pháp thiền không thể rời vì đã bao nhiêu đời kiếp đến kiếp nầy cũng đã bao mươi năm rồi. Sự sống bên ngoài xã hội làm cho tâm thức các con điên đảo, không còn nhứt tâm định trí được nên còn pháp thiền cột tâm, cột trí các con vào đó chớ pháp thiền không khai trí, khai tâm các con đâu, chỉ cột trí, cột tâm, còn sự sống các con phải cọ máy vào pháp trần, các con quán chiếu và lúc nào cũng quán chiếu tâm thức các con với pháp trần. Khi quán chiếu thấy tâm và pháp trần có sự đối xung, thì các con ý thức được có đối xung là bởi tâm nhị nguyên hãy trở lại rèn luyện cái tâm của mình, các con thấy, biết luyện tâm phải luyện từ giờ phút một, khi cọ xát với pháp trần. Đừng bao giờ các con định pháp trần đúng hay sai, pháp trần luôn luôn đúng vì pháp trần đến với con do nghiệp lực, nên pháp trần không sai, bởi tâm các con không nhiếp được nghiệp lực của mình, khi pháp trần xảy đến nghịch tâm nên con cho pháp trần sai, không thấy được tâm mình sai nên không dung thông được. Nghiệp lực đến thuận với pháp trần, khi biết được điều ấy các con đừng thuận theo pháp trần, hãy ôn chứa pháp trần để các con xoá đi nghiệp lực, nếu thuận theo pháp trần thì các con đi vào sai lẽ đạo của Trời Đất. Vì nghiệp lực ấy các con làm sai lẽ đạo ở vô lượng kiếp nào đó đến giờ nầy thể hiện pháp trần vô lẽ đạo ở cái tâm thức khác.

Rồi các con không biết dụng cái đó quán chiếu tâm, để tu chỉnh tâm cho phải đạo mà tòng theo pháp trần, thì các con lại sai thêm một lần nữa vô lẽ đạo, cho nên Cha thiết tha khuyên các con đừng xa lánh pháp trần, vì mỗi mỗi pháp trần đến là nghiệp lực, các con thấy pháp trần biết nghiệp lực của mình, dụng vô tâm để chuyển nghiệp.

Cha giã từ.

——*****——


QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG
Comments are closed.