THÔNG CÔNG MẬT PHÁP

Dec 25, 19 | | 2,455 views | No CommentsShare |
THÔNG CÔNG MẬT PHÁP

Tâm Duyên chỉ chia sẻ phần hành pháp, còn phần lý pháp có nhắc đến tên và dạy riêng cho một số Huynh / Tỷ còn hiện tiền và một số đã qui Tiên nên Tâm Duyên không tiện đăng hết phần lý thuyết ở đây.  Tâm Duyên sẽ chia sẻ phần lý khi khác và sẽ chia sẻ những bài được phép chia sẻ chung (phần dạy riêng Tâm Duyên sẽ không chia sẻ online).  Các Huynh / Tỷ thông cảm và tìm đọc phần lý sau nhé.

THÔNG CÔNG MẬT PHÁP – PHẦN HÀNH – PDF

* * * * *

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 1

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 2

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 3

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 4

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 5

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 6

Thông Công Mật Pháp (Phần Hành) – PDF

QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG

Leave a Reply