TỨ ĐẠI PHÁP KINH

Jun 5, 19 | | 342 views | No CommentsShare |
TỨ pháp đến nay giảng rõ ràng

ÐẠI hồn vũ trụ giáng trần gian

PHÁP Phật, Thánh, Tiên, Thần, Nhân đạo

KINH truyền quy hiệp tại trần gian


* * * * *


TỨ ĐẠI PHÁP KINH – 1TỨ ĐẠI PHÁP KINH – 2* * * * *


BÀI CẦU NGUYỆN


Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca,
Nam mô Phật-Tổ Di-Ðà từ-bi.
Ðộ hồn người Việt lâm nguy,
Ðộ hồn tử sĩ thác vì nước non.
Hồn còn héo hắt thon von,
Ðầu đường cuối ngõ hãy còn vất vơ.
Thương thay một kiếp còn thơ,
Cũng vì non nước giấc mơ Diêm-đài.
Thương thay một kiếp đời trai,
Chưa nên gia thất gặp ngày tiêu vong.
Thương thay cho giống Lạc-Hồng,
Thác vì tổ-quốc, thác không số phần.
Thác mà vì quốc vì dân,
Thác vì chánh nghĩa phách Thần ghi danh.
Nhờ ơn Phật-Tổ điểm danh,
Ðưa về thế giới cõi lành hồn yên.
Cho hồn về đặng cõi Thiên,
Tử hồn đều được bảng Thiên phong Thần.
Ðộ hồn dầu vướng tội trần,
Ngày nay cũng đặng Thiên ân xá cùng.
Phước Thần phướn báu rước hồn,
Dầu cho sau trước cũng đồng gội ơn.
Phổ-Ðà Phật-Tổ Tây-Phương,
Phóng lằn điển huệ dẫn đường hồn đi.
Ngày nay mở cuộc siêu kỳ,
Ðồng lòng khẩn nguyện hồn qui Thiên thành.
Nam mô Phật-Tổ đức lành,
Nam mô Giáo-Chủ nam thành Thích-Ca.
Nam mô Phật-Tổ Di-Ðà,
Chứng lòng khẩn nguyện độ mà hồn linh.
Nhiều năm hồn sĩ chiến chinh,
Bây giờ nguyện đặng ân lành độ chung.
Nam mô Ngọc-Ðế Thiên-Cung,
Xuống lằn điển huệ rước hồn qui Thiên.
Cầu xin ơn Chúa đức hiền,
Vớt hồn người Việt qui nguyên một đàng.
Hồn vì vong quốc ngổn ngang,
Vì đường tên đạn thác oan dẫy đầy.
Hồn vì Tổ-Quốc lâm nguy,
Hồn vì vướng phải sầu bi oán hờn.
Oan hồn khắp cõi Việt-Nam,
Hồn oan vùi lấp biển sông biết nào.
Hồn vì chiến nạn binh đao,
Hồn vì ngục thất tâm bào trái ngang.
Cũng vì oan uổng dã man,
Thương thay hồn chịu muôn ngàn sầu bi.
Dãi dẫu mưa nắng xiết chi,
Cầu xin ơn Chúa cứu nguy cho hồn.
Cúi nhờ ơn Chúa độ cùng,
Cứu cho đồng đặng thung dung cảnh nhàn.
Xin ơn cứu giúp độ an,
Lạy nhờ ơn Chúa mau toan giúp hồn.
Nhớ lời Cựu-Ước cao thâm,
Ngày nay xin Chúa nhứt tâm độ cùng.
Chúng tôi xin thọ ơn chung,
Phần nầy cầu nguyện cho cùng dương gian.
Cầu xin thoát nạn cõi trần,
Cho đời phong nẫm, cầu phần tội riêng.
Cầu xin hết cuộc đảo huyền,
Cho người no ấm tội riêng được về.
Cầu xin hết cuộc thảm thê,
Bắc Nam sum hiệp phu thê tương phùng.
Cầu xin gió bão ngưng cung,
Biển khơi lặng sóng non Tần mây trôi.
Cầu xin chủng tộc an nơi,
Bắc Nam sum hiệp cho đời mừng vui.
Cầu cho mưa nắng thuận thời,
Cho hoa kết nhụy cho đời ấm no.
Chúng tôi cầu đảo xin cho,
Mọi điều nguyện ước đồng là đặng ơn.
Cầu Trời cùng Phật, Thánh, Tiên,
Mở lòng giúp độ đời tàn cứu dân.
Cầu xin hết loạn cõi trần,
Cầu cho Chúa Thánh trị dân thái hòa.

– Nam mô A-Di-Ðà Phật.
– Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật Thế-Tôn.
– Nam mô Jésus Cứu Thế.
– Nam mô Ngôi-Hai Giáo-Chủ Cứu Thế.

 

Leave a Reply