THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN

May 26, 18 | | 649 views | No CommentsShare |
tbbacbLạy là gì?

– Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.

Chắp hai tay lại là tại sao?

– Tả là Nhựt, Hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm-Dương hiệp nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Ðạo.

Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?

Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy là Ðạo.

Vong phàm bốn lạy là tại sao?

– Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.

Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?

– Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt. Ấy là Ðạo.

Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?

– Là tại chín Ðấng Cửu-Thiên khai hóa.

Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?

– Các con không biết đâu! Thập nhị Khai-Thiên là Thầy, Chúa cả Càn-Khôn-Thế-Giái; nắm trọn thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai là số riêng của Thầy.

… Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng “Con Mắt” mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhãn thị chủ tâm
Lưỡng quang Chủ Tể.
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả, Ngã giả.

Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập “Tam-kỳ Phổ-độ” nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ “Tam Bửu” là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Khi bái lễ, hai tay chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên. Mỗi gật, nhớ niệm câu chú của Thầy: “NAM-MÔ CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG ÐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT

Trích: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển – Quyển I


* * * * *

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN


PDF: THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
THE COLLECTION OF SACRED MESSAGES

PDF: THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN II

HTML: Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển – Quyển Nhứt

HTML: Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển – Quyển Nhì
Leave a Reply