TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

Apr 23, 18 | | 681 views | No CommentsShare |
TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN


lotus


Lão Quân, Khổng Tử, Thích Ca

Tuy phân tam giáo xét ra một màu

Lý tu tánh mạng như nhau

Phật, Tiên, Thánh Tổ lẽ nào nhiều tâm

Phật, Thánh, Tiên như đốn, tiệm, huyền…

Dắt người trở lại cảnh đào nguyên

Nương theo tam giáo về ngôi thứ

Căn bổn gồm chung có một thuyền…

Thích rằng kiến tánh minh tâm

Nho rằng dưỡng tánh tồn tâm khác nào!

Đạo gia đồng nghĩa trước sau

Toàn bằng luyện tánh tâm trau lạ gì?

Phật, Thánh, Tiên tam giáo một nhà

Người đời chẳng rõ gọi phân ba

Chia nhau cao thấp cùng trên dưới

Nên mãi trầm luân giữa ái hà…

Tiên, Phật cũng đồng một phép tu

Mà thành chánh quả vẹt mây mù

Người đời chẳng rõ nên khinh bỉ

Muôn kiếp không ra khỏi ngục tù.

Phật, Tiên, Hiền, Thánh tại lòng ta

Gom lại thì chung có một nhà

Tùy thuận chúng sanh nhiều hạng bậc

Pháp môn huyền, thiệt mới phân ba.


* * * * *


TẦM SƯ NGỘ ĐẠO


Tôi dốc lòng tầm đạo đã lâu

Ngày đêm thổn thức mãi lo âu

Liệu toan đạo cả cho tròn vẹn

Nay gặp đạo chơn rất nhiệm mầu

Tầm đặng minh sư Ngài chỉ điểm

Chơn truyền khẩu thuyết thật cao sâu

Từ nay cố gắng chuyên tu niệm

Chắc thấy Như Lai, khỏi vọng cầu.


* * * * *


HAM MUỐN


MUỐN LỢI THAM DANH trí rộn ràng

HAM tài đắm sắc táng thiên cang

HAM mùi phú quý thân lao khổ

MUỐN cảnh lầu đài dạ xốn xang

MUỐN miếng đỉnh chung đầy khổ não

HAM tên bia bảng lắm gian nan

HAM nhiều ruộng đất người người oán

MUỐN tử tôn đa, lắm nghiệp oan!


* * * * *


DIỆT LÒNG HAM MUỐN


Không HAM chẳng MUỐN có chi phiền

Chẳng MUỐN không HAM thế mới tiên

Chẳng MUỐN lửa lòng đều diệt sạch

Không HAM vật chất hết tiền khiên

Không HAM tước vị đời tự tại

Chẳng MUỐN quyền oai bậc đại hiền

Chẳng MUỐN sắc tài thân vĩnh viễn

Không HAM khoái lạc sống trường miên.


* * * * *


TIẾP HỌA BÀI II


Không HAM chẳng MUỐN dứt ưu phiền

Chẳng MUỐN tình đời đứng bậc tiên

Chẳng MUỐN lợi danh xa khổ não

Không HAM vật chất hết tiền khiên

Không HAM phú quý hàng tri kỷ

Chẳng MUỐN công hầu bậc Thánh Tiên

Chẳng MUỐN cõi trần tu giải thoát

Không HAM tửu sắc sống trường thiên.


* * * * *


TÌM ĐƯỜNG THOÁT TỤC
lotus


Nhất điểm sương tàn bóng xế qua

Tu hành mau kíp trở về già

Công danh cái thế sanh tâm mị

Phú quý kinh nhân dục tánh tà

Vạn tử thiên sanh trầm địa ngục

Nhất đao lưỡng đoạn lụy giang hà

Cảnh trần nhơ bợn đừng mê mết

Thoát tục tầm tiên chớ đợi già.


* * * * *


KHUYÊN NHÂN THẾ

(Khoán thủ)


TU hành thành Phật tác Tiên

THÂN tâm thanh tịnh cần chuyên đạo mầu

GIẢI rành nghĩa lý cao sâu

THOÁT ra biển khổ bái chầu Như Lai

THỌ là vâng giữ chẳng sai

TAM tâm phóng khứ thâu lai định thiền

QUY về cảnh Phật-đài liên

TRÌ lòng khăn khắn mối giềng cho xong

NGŨ căn là giặc ở trong

GIỚI luật gìn giữ gắng công trau mình

TỊNH tâm thì tánh phát minh

TAM thừa cửu phẩm tự mình suốt thông

NGHIỆP trần dứt bỏ đừng mong

TRỪ rồi ma chướng thành công phỉ tình

LỤC môn thanh tịnh mới xinh

CĂN lành gặp đạo sửa mình quy y

DIỆT trừ phiền nào sân si

LỤC căn đừng tiếp vật gì mới thanh

TRẦN duyên đừng để phát sanh

HÀNH theo Bát chánh tâm lành huệ khai

LỤC trần là nẻo góc gai

ĐỘ qua kẻo đọa mất rày bổn linh

PHÁT sanh Phật tánh tột xinh

LỤC thông biến hiện giữa mình rất hay

THÔNG minh kiến tánh Như Lai

THOÁT ra tam giới đến đài Liên hoa

VÒNG quanh bái kiến Di Đà

LỤC minh chiếu diệu sáng lòa bốn phương

ĐẠO mầu như ánh triêu dương

TĂNG thêm quả giác phô trương đạo lành

hiền phổ hóa quần sanh

GIÁC mê khai ngộ ban hành lý chân

NHIÊN Đăng một ngọn sáng bừng

Soi đường dắt khách thoát trần lên tiên.


* * * * *


HỒI TÂM TỈNH NGỘ


Y vàng phất phới khắp mười phương

Thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường!

Bể khổ Ta-bà nơi giả tạm…

Bồng Lai, Cực Lạc thật quê hương

Chơn như bổn tánh trường tồn mãi

Danh sắc tài hoa sự bất thường

Ai sớm kết duyên cùng Chánh pháp

Được về bái Phật ở Tây phương.


* * * * *


ĐỜI TỰ TẠI


Danh lợi làm chi phải bận lòng

Sao bằng thong thả cửa thiền không?

Đèn trăng quạt gió, say mùi đạo…

Chiếu đất màn mây, lánh bụi hồng

Phú quý vinh hoa dường tuyết gá

Công danh gẫm lại tợ sương đong

Ngoài tai chẳng tiếng lời mai mỉa

Trong sạch tự nhiên thoát cõi hồng.


* * * * *


TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : ÁNH ĐẠO VÀNG

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KỆ HỒI TÂM

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : GẪM SỰ ĐỜI

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC
Leave a Reply