TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

Apr 18, 18 | | 766 views | No CommentsShare |
TỈNH NGỘ


Cuộc đời ví thể bóng lìa Tây

Sao chẳng hồi tâm thoát kiếp này?

Phú quý mãn căn dường bọt nước

Vinh hoa hết số tợ bèo mây

Dùng gươm Trí huệ lìa tình dục

Mượn cửa Từ bi dứt ái dây

Sớm lướt thuyền Sen xa bến tục

Giã từ biển thế thẳng đường Tây.


* * * * *


KỆ TĨNH TÂM


Lòng bi mẫn chư Tăng hiền sĩ

Đồng phô trương giáo lý truyền ra

Độ dân thoát khỏi ái hà

Đem về đường chánh cải tà quy chơn

Lời thuyết giảng như đờn kêu thế

Giọng phù trầm cần để tâm suy…

Rõ rồi mới dứt lòng nghi

Hiểu thông chơn lý đường đi thoát trần

Nơi cõi tạm muôn phần cay nghiệt

Muốn cứu đời dùng thuyết vô vi

Dạy sao hãy gắng làm y

Tu cho đắc quả ra thi hội này…

Kỳ ngươn hạ rồng mây chói rạng

Đức thắng tài đạt bản hư vô

Chớ nên để chí mơ hồ

Chơn linh diệu pháp hà đồ khó thông

Coi hiện giờ tuy không mà có

Có hiện giờ sau rõ thành không

Đạo chơn phổ hóa con hồng

Đưa qua lạc cảnh khỏi vòng lao lung

Cậy nhờ sức nam hùng nữ liệt

Nam thì lo cương quyết tu trì

Nữ thì cần học huyền vi

Độ người phải chịu lắm khi công trình…

Đời thượng cổ thinh thinh tòng bá

Nhơn vật đồng vui cả hưởng an

Khỏi lo khổ sở tai nàn

Dẫy đầy vật chất muôn ngàn thú vui…

Chừng ấy mới rõ mùi đạo vị

Bốn phương trời phục thủy hoàn nguyên

Càn khôn vũ trụ sơn xuyên

Cỏ cây non nước vui miền trời xuân

Khắp sanh chúng gội nhuần tâm pháp

Người người đều vui hạp cảnh xinh

Nghĩ ra còn lắm thảm hình

Bền lòng gắng chí giữ gìn đạo tâm…

Đem pháp nhiệm huyền thâm độ chúng

Dắt dìu người khỏi vũng trầm kha

Gieo truyền tư tưởng nhẫn hòa

Nhân sanh biết rõ rán mà nương theo

Tránh xa lúc hiểm nghèo sẽ tới

Tới bên mình còn đợi chừng nào

Tu hành đạo đức dồi trau

Hoát thông chơn lý kêu gào kẻ mê

Đời đã khổ dựa kề thêm khổ

Mau thoát trần tìm chỗ ẩn thân

Gắng lo đạo đức đắc phần

Rồi đem lý đạo giải lần kẻ say

Bến giang hà đổi thay nhiều chủ

Nước sông Tương gội đủ tinh thần

Khuyên ai tỉnh giấc mộng trần

Nương thuyền Bát-nhã vượt lần về Tây

Chớ ở chốn cõi này lao lý

Chịu vô thường, bền bỉ gì đâu?

Sớm mau giác ngộ quay đầu

Niết-bàn Cực Lạc sẽ hầu một bên.


* * * * *


MẪN ĐỜI HẠ BÚT


Đánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên

Bứt mây động đến chốn rừng thiền

Bởi thương nhân loại nên cầm bút

Thức tỉnh cho người dạ mới yên

Chẳng phải cầu danh hay trục lợi

Chỉ ngay đường lối Phật và Tiên

Bảo thôi sắc tướng, lo tu niệm

Đạt được thiền cơ mới diệu huyền.


* * * * *


NGÁN HỒNG TRẦN


Hồng trần mi hỡi hồng trần?

Đốt người thiểu phước mấy lần tan xương

Kìa như Xiển giáo họ Khương

Phong trần mấy trận đao thương chém mình

Tiếc thay cho Triệu Công Minh

Bị trù mà chết dứt tình ba em

Ngó lại Tam Tạng mà xem

Tám mười mốt nạn đã thèm thỉnh kinh

Huống chi lắt lẻo phận mình

Mới tu chút ít mà kình đời xưa

Thân mình, mình độ xong chưa

Mà đòi về thế rước đưa bộ hành

Đem thân giữa chốn cạnh tranh

Đặng mà dục lợi cầu danh cho nhiều

Dè đâu ngọn lửa đốt thiêu

Uổng công đức hạnh bấy nhiêu hết rồi

Cũng như cây nọ dứt chồi

Càng ngày càng héo, sau rồi chết khô

Cúi xin hiền hữu huynh cô

Tu sao thoát khỏi tam đồ mới tu

Bằng mình còn ở trong tù

Kẻ dại mà độ người ngu nỗi gì?

Cảnh dương rửa sạch trần đi

Muốn tu nên phải nhớ ghi vào lòng.

Hồng trần gẫm lại thấy mà ghê!

Lửa đỏ cháy lan khắp bốn bề

Thức tỉnh khá mau tìm giải thoát

Nương thuyền Bát-nhã trở về quê.


* * * * *


SỐNG GỞI THÁC VỀ


Sự đời gẫm lại nghĩ mà ghê

Sống gởi rồi ra lại thác về

Khôn dại cùng chung ba tấc đất

Giàu sang chưa chín một nồi kê

Tranh giành trước mặt mây tan tác

Đày đọa kiếp sau chịu nặng nề

Ai sớm thức tâm quày trở lại

Nương thuyền giác ngạn trở về quê.


* * * * *


TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : ÁNH ĐẠO VÀNG

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KỆ HỒI TÂM

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : GẪM SỰ ĐỜI

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC
Leave a Reply