TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

Apr 7, 18 | | 912 views | No CommentsShare |
CẢNH GIÁC


Dầu cho ở thế bậc cao quan…

Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn

Việc nước hưng vong và trị loạn

Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!

Trả vay, vay trả không rồi rảnh

Vinh nhục, nhục vinh chẳng vẹn toàn

Khuyên thế đua chen mau trở gót

Dắt dìu ra khỏi cảnh thương tang!

Cụ PHAN THANH GIẢN


* * * * *


HỒI TÂMtiengchuongchua

Kẻ đi người đến tựu rồi tan!

Sự nghiệp kinh dinh thể dã tràng

Sanh giữa tình đời càng tủi hận!

Sống trong bể ái nghĩ thầm than!

Bao nhiêu danh lợi tình mơ mộng

Chút xẻo tài hoa cảnh ảo tàn!

Chẳng luận gái trai, già bịnh chết

Vô thường giục thúc tựu rồi tan!


* * * * *


TUỒNG ĐỜI GIẢ TẠM


Trường hát nhân sanh cứ diễn trò

Hơn thua cao thấp mặc so đo…

Thông minh tài trí trang anh dũng

Dại dột ngu si cũng một gò

Sống tạo lợi danh cùng phú quý

Thác rồi hóa đất cũng xương tro

Chỉ còn tội phước đem theo đặng

Thưởng phạt công bình khỏi sợ lo.


* * * * *


HÀNH LỤC ĐỘ


Cúng dường BỐ THÍ người ta

Tránh tham lần bớt để mà tiến lên

Duy TRÌ GIỚI hạnh mới nên

Độ cho tánh ác hạ bên tấm lòng

Hãy cho NHẪN NHỤC vào trong

Tống ra sự giận đốt nung con người

Khá trì TINH TẤN chớ lười

Dầu khổ thế mấy vui cười lướt qua

Hằng lo ĐỊNH TRÍ THIỀN NA

Đặng đừng tán loạn mê sa cõi trần

Rán giồi TRÍ TUỆ đắc phần

Hết phen ngu muội thoát thân khổ sầu…

Ra ơn BỐ THÍ giúp cùng nhau…

TRÌ GIỚI nghiêm mình vẹn trước sau

NHẪN NHỤC thương người cơn khốn khổ

Giải mê cho kẻ buổi lao đao

Tánh chơn ví chẳng hồng trần bợn

TINH TẤN càng thêm phẩm giá cao

THIỀN ĐỊNH lặng trong thâu diệu pháp

Độ điều BÁT-NHÃ khá mau mau…

Bồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên

Tu học cần lo giữ đạo huyền…

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh mộng

Hồi tâm trở lại cõi Tây thiên.


* * * * *


TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH


Mừng thay Phật pháp ra đời

Năm châu bốn biển chói ngời quang minh

Cảnh đời chìm nổi linh đinh

Ba đào sóng gợn biển tình nhấp nhô

Ai người giữa chốn giang hồ

Mau nương thuyền giác vượt vô mé bờ

Giữa dòng biển khổ đục nhơ

Cõi trần lửa cháy mịt mờ khói đen

May mà được gặp ánh đèn

Minh Quang rạng chói một phen sáng lòa

Vậy thì hãy sớm bước ra

Tìm đường giải thoát xuất gia tu hành

Ham chi vì mối lợi danh

Còn đèn trí huệ để đành tắt sao?

Thích Ca còn bỏ cung trào

Đi tu làm Phật ngày sau độ đời

Chẳng màng đến sự vui chơi

Lầu đài, dinh thự đồng thời bỏ đi

Dầu cho mỹ nữ cung phi…

Quyền cao lộc cả chẳng gì đoái ham

Quyết tìm đường giải thoát phàm

Vua, Ngài còn chẳng chịu làm đó kia

Danh Ngài thanh sử còn bia

Để đời soi sáng mà lìa thế gian

Tiếng chuông ngân dậy bên đàng

Ấy là giục thúc những hàng say mê…

Mau mau kíp trở lại về

Vào ngôi Chánh giác Bồ-đề dựa nương

Hữu duyên lắm mới gặp đường

Không còn sợ phải sụp mương té hầm

Thoát ra khỏi chốn lạc lầm

Mới là biết chỗ giam cầm bấy lâu…

Mải vì danh lợi chảo dầu

Của trần lại muốn góp thâu cho nhiều

Hồi nào nhắm mắt đánh liều

Nay bằng giác ngộ thôi dìu dắt ra

Noi truyền theo dấu Thích Ca

Tìm đường giải thoát vượt ra luân hồi

Biển trần khổ lắm than ôi!

Gió cuồng, sóng cuộn hụp trồi mãi sao?

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Sanh, già, đau, chết có nào vị ai…

Dầu cho già trẻ gái trai

Trước sau đều cũng vào tay vô thường

Phật vì bác ái lòng thương

Mới ra mở lối dắt đường chúng sanh

Cho người có đủ căn lành

Gieo vào hột giống trên cành liên hoa

Chiếc thuyền Giáo hội Tăng-già

Là nơi Cực Lạc Ta-bà vãng sanh

Cũng là miếng đất tịnh thanh

Không còn những sự phạt hành chua cay

Nay đà gặp đặng duyên may

Chẳng nên chờ đợi qua ngày làm chi!

Bước vào quảy bát mang y

Lưới trần thoát khỏi ra đi cứu đời

Một mình thong thả thảnh thơi

Mang chi vật chất cho thời nặng vai

Mỗi ngày một bữa ngọ chay

Miễn cho tạm sống qua ngày mà tu

Trong mình chẳng chứa đồng xu

Để cho rảnh trí công phu tham thiền

Đi xin làm cớ hóa duyên

Cho người gieo ruộng phước điền vào sau

Lần hồi giác ngộ quay đầu

Cũng là phương pháp góp thâu sĩ hiền

Bởi vì cuộc thế đảo điên

Nên Tăng là mối tơ giềng chúng sanh

Đứng ra chỉ giảo thật hành

Mới là miếng thuốc trường sanh cứu đời

Đi cùng đây đó khắp nơi

Hành theo giáo huấn của lời Thế Tôn

Chắc là mình hết sinh tồn

Kiếp này kiếp chót còn dồn lại đây

Thoát vòng sanh tử ra ngoài

Chẳng còn lăn lộn trần ai nhọc nhằn

Niết-bàn cảnh ấy thanh nhàn

Ta mau đến đó dưỡng an tinh thần.

Đạo mầu đắc ngộ chứng kim thân

Mê đắm làm chi chốn giả trần

Sanh tử, tử sanh trong nháy mắt

Đường tu giải thoát gắng chuyên cần.


TỨ KỆ TỈNH TÂM – LỜI GIỚI THIỆU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : ÁNH ĐẠO VÀNG

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TIẾNG CHUÔNG GIÁC TỈNH

TỨ KỆ TỈNH TÂM : SỐNG GỞI THÁC VỀ

TỨ KỆ TỈNH TÂM : KỆ HỒI TÂM

TỨ KỆ TỈNH TÂM : TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : GẪM SỰ ĐỜI

TỨ KỆ TĨNH TÂM : NHẪN – HOÀ – NHỊN – NHỤC

TỨ KỆ TĨNH TÂM : KHUYÊN THIỆN TÍN

TỨ KỆ TỈNH TÂM : HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC
Leave a Reply