ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO: TRÁCH ÐỜI

Aug 18, 17 | | 806 views | No CommentsShare |
ÐẠI-THỪA căn bản đạo huyền thâm,
CHƠN-GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm,
Kẻ trí xem qua tăng huệ trí,
Người mê đọc đến giảm mê tâm.
Tầm chương giải thích chơn-thường-Ðạo,
Trích-cú ẩn-vi pháp diệu thâm,
Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh,
Ðắc truyền mới rõ máy cao thâm.


_____________


CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

_____________


Play MP3:


Ngày 18 tháng 8 – Bính-Tý (1936)

TRÁCH ÐỜI


Thi:

CAO ban ân-huệ tẩm nhuần chung,
ÐÀI ngọc hào-quang điệp-điệp trùng,
BỒ bặc Ðạo qui cơ tại mục,
TÁT thành Chơn-Giáo bảo tâm trung.

Thầy mừng các con.

Thi:

Bao phen khuyên nhủ mấy đoàn con,
Cạn tiếng ráo hơi trí mỏi mòn,
Vẫn trách đời sao mê-muội quá,
Trơ-trơ gieo họa tội bằng non.


Thi Bài:

Ðời chẳng chịu tầm phương giải thoát,
Ðời tội tình lầm lạc biết bao,
Ðời vầy còn nói làm sao,
Ðời gây tai họa cho nhau đảo huyền.
Ðời chác những não phiền khổ khốc,
Ðời mê man ngang dọc bạo tàn,
Ðời người nào đặng giờ an,
Ðời sanh độc-ác ngổ-ngang lẫy-lừng.
Ðời không Ðạo, lửa hừng cháy dậy,
Ðời lo phương vùng vẫy tránh tai,
Ðời càng trăm đắng ngàn cay,
Ðời càng lắm giọng mĩa mai nịnh tà.
Ðời nên lánh cho xa nghiệp-báo,
Ðời phải tầm chơn Ðạo tu thân,
Ðời sao tiều-tụy tinh-thần,
Ðời hưng vật-chất người gần diệt vong.
Ðời ai cũng mong lòng thủ lợi,
Ðời Ðạo khai để khượi chơn-thành,
Ðời người ma quỉ rấp-ranh,
Ðời như trái chín trên cành gió đưa.
Ðời chung chịu gió mưa nóng lạnh,
Ðời sao đời tranh cạnh lẫn nhau?
Ðời người tâm trí lảng-xao,
Ðời ưa náo-nhiệt sắc màu dị-đoan.
Ðời lanh lợi khôn ngoan mau chết,
Ðời chừng nào diệt hết oan-khiên,
Ðời còn loạn-lạc ngửa-nghiêng,
Ðời không bền-bỉ vững-yên nhiều ngày.
Ðời phải chịu Thiên-tai, Ðịa-ách,
Ðời phạt hình một cách gớm-ghê,
Ðời xa chơn-lý giác mê,
Ðời sao quá đỗi vụng-về chẳng lo.
Ðời a mãi trong lò sanh hóa,
Ðời sóng tình xô ngã non cao,
Ðời như đèn đã hết dầu,
Ðời hưng chánh-giáo người hầu mở mang.
Ðời mở mang về đàng Ðạo-đức,
Ðời mở mang trí thức tinh thần,
Ðời tròn trung hiếu nghĩa nhân,
Ðời mà biết Ðạo thì gần Phật, Tiên.
Ðời tu luyện hy Hiền hy Thánh,
Ðời chấn hưng nước mạnh dân giàu,
Ðời tu chỗ thấp đến cao,
Ðời lo giúp lẫn đồng-bào chúng-sanh.
Ðời biết phăn nguồn lành cội phước,
Ðời cá hồ vùng vượt biển đông,
Ðời hưng chánh-lý Ðại-Ðồng,
Ðời qui một gốc lập công tu hành.


Thi:

Hành theo Ðạo-đức trọn đời an,
Luyện tánh hư không nhập Niết-Bàn,
Quét sạch bợn trần tâm chí tịnh,
Thông thương trên dưới Ðạo huy-hoàng.

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

lotus

MỤC LỤC
ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO


* * * * *

CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀNDTCG

1. Thánh Tựa * Ðộng-Ðình-Hồ Ðại-Tiên-Trưởng
2. Khai Kinh
Giác-Minh Kim-Tiên
Thỉ-Tổ Ðại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ)
Tam-Thanh Thượng-Giáo

3. Tam-Giáo Thánh-Nhơn
4. Cao-Ðài Xuất Thế * Ðại-Ðạo Hưng Truyền
5. Giải Nghĩa Bốn Chữ “Ðại-Thừa Chơn-Giáo”
6. Chỉ Ý Thuyết Minh
Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào?

7. Ðại-Ðạo Luận
Tại sao cơ Ðạo rẽ chia?

8. Nền Tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo
9. Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo * Luận về chữ “Hữu” và “Vô”
10. Quân-Tử và Tiểu-Nhơn
11. Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu
12. Hòa Hiệp
13. Ðoàn Thể
14. Ðạo-Ðức
15. Xả Thân Giúp Ðời
16. Hai Mối Ðại Ân
17. Tỉnh Thế
18. Trách Ðời
19. Quả Báo Luân Hồi
20. Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên
21. Khởi Trung Tâm Ðạo
22. Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý
23. Ðức Tin
24. Lý Ðạo * Phép Tu
25. Luyện Kỷ Tu Thân
Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành

26. Tầm Tu Chơn-Ðạo
Luyện Ðạo Tu Hành
Leave a Reply