ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO: CHỈ Ý THUYẾT MINH – THẦY LẬP CAO-ÐÀI ÐẠI-ÐẠO NHƯ THẾ NÀO?

Aug 6, 17 | | 666 views | No CommentsShare |
ÐẠI-THỪA căn bản đạo huyền thâm,
CHƠN-GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm,
Kẻ trí xem qua tăng huệ trí,
Người mê đọc đến giảm mê tâm.
Tầm chương giải thích chơn-thường-Ðạo,
Trích-cú ẩn-vi pháp diệu thâm,
Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh,
Ðắc truyền mới rõ máy cao thâm.


_____________


CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

_____________


Play MP3 – 1:

Play MP3 – 2:


25 tháng 9 – Bính-Tý

CHỈ Ý THUYẾT MINH


Thi:

CAO Thượng bổn nguyên Ðạo chí thành,
ÐÀI tiền chực rước đám lương sanh,
GIÁO minh chơn lý truyền tâm-pháp,
CHỦ ý vào lòng rán luyện phanh.

Thầy mừng các con. Thầy miễn lễ các con.

Phú:

Ðời cùng cuối, Phật, Tiên giáng hạ, đem Ðạo mầu phổ hóa khắp Ðông Tây.
Cuối hạ nguơn máy Tạo vần xây, nạn tiêu diệt, sự họa tai không tránh khỏi.
Cơ dĩ định tang thương biến cải, ôi! là đời sao quá dại chẳng thức lý tầm nguyên.
Phong tục đành loạn lạc ngữa nghiêng, bỏ mất mối giềng của Ðạo Trời là luân-thường cang-kỷ.
Sao mà đời không chịu gia tâm suy nghĩ, để đặng tầm thiên-cơ cầu diệu-lý mà luyện-kỷ, hầu quày trở lại chỗ nguyên thỉ cựu ngôi.
Ðể làm chi cứ mang lấy nạn khổ mãi luân-hồi, Thầy dòm thấy luống chua xót đứng ngồi không yên dạ.
Nên hội Tam-Giáo công-đồng, Thầy lập tờ đoan thệ, đem Ðạo mầu phổ hóa độ tất cả đám quần sanh.
Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, Ðạo không thành Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ.
Dạy hết tiếng mà cớ chi con không lưu tâm ký chú: khượi tinh thần nghe những lời Từ-Phụ nhủ khuyên con.
Dẫu méo kia Thầy nắn, đúc cũng ra tròn, bởi thương trẻ nên chìu lòn mà dìu dắt trẻ.
Thấy các con như gà kia lẻ mẹ, đương lúc còn bập-bẹ, chít-chiu nhau.
Thiệt là đời tai biến biết là bao: Lửa luyện tội thay hình đổi dạng.
Cuộc tiêu-trưởng dinh-hư bày trước mắt, mà mấy ai tường hản, giáo lý truyền làm lơ lảng, con cái vầy cũng đáng phạt trừng thay.
Thiệt là Thầy vì thương yêu mà chịu trăm đắng ngàn cay, chìu lòn thế hạ mình độ thế, đã nhíu mặt nhăn mày biết bao là chua xót.
Ðại ân xá tội tình thì các con nên trau giồi cạo gọt cho sạch lòng, lấy thuốc thần khử tiêu loài sâu mọt nó ăn ruồng trong cốt-tủy ngoại bì-phu.
Thầy dạy con, con giác ngộ tầm tu, tu luyện Ðạo, Thầy mới thể độ ra khỏi chốn âm-phù về nơi Cực-Lạc.
Tâm thanh tịnh thì tinh thần khai phát, nhờ chí cao thượng đạt mới cướp đặng Thiên-cơ.
Sao các con ngáo-ngáo ngơ-ngơ, tâm trí vẫn mập mờ, làm như khờ như dại?
Lời Ðạo-đức Thầy truyền là hoát thông chánh đại, làm thì không làm, mà canh cải cho thất lạc hỏng hư đi.
Thầy thương con nên Thầy phải từ bi, chớ quyền thưởng phạt Thầy sợ gì không trừng trị.
Sao các con phụ phàng không biết nghĩ, lại đem Thầy nạp cho lũ quỉ, ma mà chịu thịt đổ máu rơi.
Nhưng quá lòng từ bi thương cả mọi nơi, nên phải chịu lăn lóc với đời mà dựng gầy Ðạo-Ðức.
Thầy dòm thấy những hạng người trí thức, lại toan lòng cướp giựt mà hiếp bức kẻ hiền ngu.
Nếu như vầy thì đời phải chịu lờ lu, chuộng vật chất, mê tửu khí sắc tài, đành chôn nhốt trong ngục tù của ma quỉ,
Người hối hận lo tu hành mà bươn bã quày đầu về nguyên thỉ, hiệp cùng Trời là đắc chí của bực thiện lương,
Trước mắt con, trăm nẽo nghìn đường, chọn cho đặng một cái thẳng về chốn quê hương, khỏi lầm tà quái giáo,
Các con bị biết bao thành kiến bao quanh, những màn u minh che phủ, nào thấy tường pháp nhiệm mầu của cơ Tạo.
Bị thất-tình lục-dục làm mờ ám cho tinh-thần lộn-lạo, nên sa lục-đạo chịu luân-hồi.
Cả tiếng kêu, bớ các con ôi! Thầy là Chúa-Tể bỏ vị ngôi xuống phàm cứu thế.
Công cực khổ, Thầy đâu có nệ, miễn sao con biết thấu cuộc giả trò đời là tệ, nghe lời Thầy tu cho đoạt huệ mà siêu xuất cõi hư-linh.
Chốn thế gian là trọng-trược vật chất hữu hình, không bền vững; nó tan nát thình lình như đám mây đương nổi,
Cái xác thịt tạm thời trong một lúc thì cũng tiêu tan như áo ngoài con cổi, cổi cho rồi thiệt nông nỗi vàn muôn.

Thi

Muôn kiếp các con chịu lạc đường,
Thấy vầy Thầy luống động lòng thương,
Nên đoan thệ với hàng Tiên Phật,
Lập Ðạo không thành chịu tội ương.


_____________


THẦY LẬP CAO-ÐÀI ÐẠI-ÐẠO NHƯ THẾ NÀO?Thầy thấy cuộc đời biến đổi, thời khí bất hòa, nhơn-tâm xu hướng về đường vật chất, bỏ mất tinh-thần, nên phạm vào đường tội lỗi, thiệt là đời lầm-lũi mãi mà không định hồn tự hối, xúm lấn chen lội-lặn tranh giành mùi tục lụy mà thay đổi chí cao minh.

Ba nền Chánh-Giáo (NHO, THÍCH, ÐẠO) đã nghiêng chinh, nhơn loại thảy chuộng hữu hình, không cần vô-vi thâm-viễn.

Nay đã đến thời kỳ cuộc tuần huờn giáp nối, nền ÐẠO-TRỜI vận chuyển mà phổ hóa sanh linh.

Tam-Giáo xưa kia lập Ðạo, lúc ban sơ truyền bá cơ diệu-lý quang-minh, bắt từ chỗ vô-vi khẩu thọ tương truyền, lần lần xuống thì trở ra hữu hình mà Ðạo mầu thất chánh, tâm-pháp lạc sai, ấy là cơ Ðạo đến thời kỳ cuối cùng của Tam-Giáo thất chơn-truyền diệu-pháp.

Còn Ðạo Thầy lại trái hẳn với Tam-Giáo là bắt đầu truyền Ðạo thì dụng hữu hình, lấy sắc tướng, âm thinh mà độ đời một cách lẹ làng, mau chóng. Vã lại Ðạo Thầy bắt đầu do chỗ hữu hình mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ hữu hình mà đi đến chỗ vô-vi, là cơ siêu phàm nhập thánh. Vậy thà trước dụng cơ hữu hình để phổ hóa cho cơ Ðạo dễ lưu thông; rồi cứ đó mà dắt dẫn cho nó tấn-hóa mãi trên đường cao thượng, riết đến chỗ không-hư tức là vô-vi thì Ðạo-pháp mới phát minh, cơ diệu-lý huệ-tâm ứng lộ; thế là Ðạo Thầy không hư hoại đặng. Mà không hư hoại đặng là nhờ ở chỗ hữu hình đi lên riết đến tận vô-vi. Còn Tam-Giáo xưa lại từ vô-vi mà lần lần sa sút xuống hữu hình mới thành đạo bế, rồi sai lầm ra ngoại giáo bàng môn.

Mà Thầy lập giáo kỳ này lại trái hẳn với nền cổ Ðạo. Thầy chỉ dùng cái huyền-cơ bí-pháp mà truyền Ðạo khắp dân gian. Thầy đem chơn pháp diệu-huyền trao cho người luyện thành chánh-giác thì phản-bổn huờn-nguyên. Thầy dùng huyền diệu cơ bút để hoằng khai cơ-quan vô-vi Ðại- Ðạo. Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam-Giáo thất chơn-truyền là cũng bởi Thánh-Giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh. Vậy Thiên-Thơ Thầy định ngày nay Thầy lập giáo như vầy:

1) Trên là dùng huyền-diệu thiêng-liêng mà bảo tồn cơ Ðạo.

2) Dưới để tự Thầy định mới có thể chuyển hóa nổi nhơn-tâm, đủ sức thần thông, vận hành Chơn-Giáo, chớ nếu Thầy mà mượn xác thịt nặng nề thì làm sao biến hóa thiên hình vạn trạng mà phổ độ chúng-sanh cho mau chóng nổi-sôi, rần-rộ được; chớ dùng huyền-cơ bí-pháp tất có thể lưu thông nháy mắt khắp mọi nơi. Nhưng Thầy cũng phải chịu nhọc giáng thế mượn xác phàm NGÔ-MINH-CHIÊU đặng Thầy đem cái chơn pháp tâm-truyền mà trao lại cho các con để các con giữ gìn hầu có trao lại cho người thiện căn hữu phước. Thầy lại luyện cho các con thấy cái pháp bí diệu đó đặng rõ cơ mầu nhiệm siêu phàm, tạo Thánh Thai, để cho linh-hồn nương đó mới trở về chỗ hư-vô hiệp với Thầy là nơi an-nhàn khoái-lạc. Xong rồi Thầy lại trở về đặng dùng huyền pháp thiêng-liêng mà chuyển hóa chúng-sanh tuyên-truyền Chánh-Ðạo.

Tại sao Thầy đã nói: không giao Chánh-Giáo cho tay phàm và không xuất thế, mượn xác phàm như Tam-Giáo, mà rốt cuộc Thầy cũng có xuất thế, cũng có trao chơn pháp cho các con. Thầy giải cho các con rõ:

Nguyên Tam-Giáo ngày nay đã thất kỳ truyền, tôn chỉ lạc sai, cơ quan siêu đổ, cho nên tu thì nhiều mà không ai thành chánh quả, vậy nên nay Thầy phải giáng thế mượn xác phàm đặng đem cái tâm-pháp bí-truyền ấy trao dạy cho chúng-sanh để thoát vòng sanh tử. Nếu không mượn xác phàm mới làm sao mà trao cái bí pháp đặng cho các con. Hễ bí pháp thì khẩu-khẩu tương-truyền, tâm-tâm tương thọ, không được thấu lậu ra cho ai hay biết đặng, hoặc tỏa vẽ, giải phân trên giấy mực hay là dùng cơ-bút mà truyền bí pháp đặng.

Cơ bút là để nắm quyền hành Ðạo-giáo mà phổ hóa chúng-sanh, để làm ngọn đuốc quang minh mà dẫn dắt người đến chỗ bổn nguyên là cùng mục-đích đó thôi. Ấy nghĩa là Thầy dùng cơ bút mà truyền Ðạo-Ðức-tinh thần và huấn luyện vạn linh cho trở nên hạng người chí-đức cao-siêu Tiên, Thánh, Phật vậy.

Các con phải biết, các con tuy thọ bí pháp mặc dầu, chớ cũng phải chịu dưới quyền lực thiêng-liêng sai khiến. Các con nào có dối đặng với Thầy đâu?

Các con nên biết “Ðạo Mầu Làm Bửu-Phan Tiếp Dẫn“. Thầy ban ơn các con, Thầy thăng.

lotus

MỤC LỤC
ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO


* * * * *

CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀNDTCG

1. Thánh Tựa * Ðộng-Ðình-Hồ Ðại-Tiên-Trưởng
2. Khai Kinh
Giác-Minh Kim-Tiên
Thỉ-Tổ Ðại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ)
Tam-Thanh Thượng-Giáo

3. Tam-Giáo Thánh-Nhơn
4. Cao-Ðài Xuất Thế * Ðại-Ðạo Hưng Truyền
5. Giải Nghĩa Bốn Chữ “Ðại-Thừa Chơn-Giáo”
6. Chỉ Ý Thuyết Minh
Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào?

7. Ðại-Ðạo Luận
Tại sao cơ Ðạo rẽ chia?

8. Nền Tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo
9. Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo * Luận về chữ “Hữu” và “Vô”
10. Quân-Tử và Tiểu-Nhơn
11. Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu
12. Hòa Hiệp
13. Ðoàn Thể
14. Ðạo-Ðức
15. Xả Thân Giúp Ðời
16. Hai Mối Ðại Ân
17. Tỉnh Thế
18. Trách Ðời
19. Quả Báo Luân Hồi
20. Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên
21. Khởi Trung Tâm Ðạo
22. Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý
23. Ðức Tin
24. Lý Ðạo * Phép Tu
25. Luyện Kỷ Tu Thân
Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành

26. Tầm Tu Chơn-Ðạo
Luyện Ðạo Tu Hành
Leave a Reply