ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO: CAO ĐÀI XUẤT THẾ – ÐẠI ÐẠO HƯNG TRUYỀN

Aug 4, 17 | | 626 views | No CommentsShare |
ÐẠI-THỪA căn bản đạo huyền thâm,
CHƠN-GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm,
Kẻ trí xem qua tăng huệ trí,
Người mê đọc đến giảm mê tâm.
Tầm chương giải thích chơn-thường-Ðạo,
Trích-cú ẩn-vi pháp diệu thâm,
Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh,
Ðắc truyền mới rõ máy cao thâm.


_____________


CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

_____________


Play MP3:


15 tháng 8 Bính-Tý

CAO-ÐÀI XUẤT THẾ

ÐẠI-ÐẠO HƯNG-TRUYỀN


Thi

CAO Tiên xuống thế độ nguyên nhân,
ÐÀI bửu rước ai đã thoát trần,
GIÁO dục đời mê ra trí huệ,
CHỦ tâm phân định luyện tu cần.

Thầy các con. Thầy mừng các con.

Các con nam nữ tịnh tâm nghe:

Thi

Kinh truyền xuống thế giải oan khiên,
Một bộ ẩn vi Thánh-Ðạo truyền,
Nghĩa lý đầy pho cơ xuất thế,
Ai người hữu hạnh gặp lời Tiên.


Thi Bài

Hồng-trần nô nức đua tranh,
Xô qua đẩy lại giựt giành lấn chen.
A nhào vào chỗ đê hèn,
Than ôi! Bươm-bướm mê đèn chết thân!
Làm người dễ có mấy lần,
Tam sanh hữu hạnh mới gần Phật Tiên.
Mấy khi gặp Ðạo hưng truyền,
Thiệt là phước đức người hiền biết bao!
Ngắm xem kim cổ lẽ nào,
Những trang quân tử anh hào xưa nay.
Muốn tầm Ðạo thoát trần ai,
Dày công khổ trí đêm ngày vái van.
Núi cao cũng phải tầm sang,
Công phu khổ hạnh chí càng nông thêm.
Ðiều qui cựu pháp khép kềm,
Sắc tài tửu khí không thèm mến ưa.
Rửa lòng ăn những muối dưa,
Mượn y bá-nạp mà chừa dục-tâm.
Người tu giả dại, giả câm,
Giả đui, giả điếc lo tầm Ðạo cao.
Thủ thường phận giữ thanh cao,
Nhứt tâm, đại chí anh hào vượt qua.
Khử trừ muôn quỉ, ngàn ma,
Thất tình lục dục nên xa lánh chừng.
Lửa lòng dập tắt không hừng,
Thức thần sai khiến thì đừng nghe theo.
Nặng mang xác thịt hiểm nghèo,
Mà còn lội suối, băng đèo khổ tâm.
Mấy ai cho khỏi lạc lầm,
Vì chưng xác thịt ưa tầm chuyện hư.
Dục tình luyến ái nên trừ,
Những điều ưa chuộng thì từ nó ra.
Ðể tâm an-tịnh, điều-hòa,
Qui nguyên tam ngũ một nhà chung vui.
Con rõ Ðạo, con biết mùi,
Thì con lựa chọn tới lui nẽo nào?
Tinh thần đừng để lảng xao,
Tâm hồn lay động quỉ ào chen vô.
Mắt, tai, mũi, miệng, ý, đồ,
Chớ buông lung nó mà khô tinh thần.
Nặng nề mang một chiếc thân,
Ðường xa muôn dậm khó gần mà mong.
Dẫu dùng sức ngựa truy phong,
Mãn đời cùng kiếp cũng không tới mà !!!
Chừng nào các trẻ nghe Già,
Luyện đơn, tu tịnh chỉ khoa bí-truyền.
Cho mà tạo Phật, tác Tiên,
Quay tròn bánh phép, Ðạo huyền phát khai.
Xuất thần ra mấy cõi ngoài,
Nghêu ngao cảnh lạc trần ai thông đồng.
Linh-hồn hiệp khí hư không,
Nội trong nháy mắt tri thông Ðất Trời.
Mặc tình bốn biển vui chơi,
Bỏ rồi xác thịt, mở rồi cùm gông.
Tu Tiên giữ tánh “KHÔNG KHÔNG“,
Toan phương tháo cổng, phá lồng nhảy ra.
Sự đời đừng có đắm sa,
Vô-vi thanh tịnh hiệp hòa Thần Tiên.


Thi

Tiên Phật cũng dùng một phép tu,
Mà thành chánh quả vẹt sương mù,
Người đời bao nỡ chôn hình ảnh,
Muôn kiếp không ra khỏi ngục tù.

* * *

Phước lành ban bố tiết Trung-Thu,
Non nước đầy vơi một bóng thu,
Thu ở thu về ai có biết?
Thu qua rước khách, khách nào tu !!!

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

lotus

MỤC LỤC
ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO


* * * * *

CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀNDTCG

1. Thánh Tựa * Ðộng-Ðình-Hồ Ðại-Tiên-Trưởng
2. Khai Kinh
Giác-Minh Kim-Tiên
Thỉ-Tổ Ðại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ)
Tam-Thanh Thượng-Giáo

3. Tam-Giáo Thánh-Nhơn
4. Cao-Ðài Xuất Thế * Ðại-Ðạo Hưng Truyền
5. Giải Nghĩa Bốn Chữ “Ðại-Thừa Chơn-Giáo”
6. Chỉ Ý Thuyết Minh
Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào?

7. Ðại-Ðạo Luận
Tại sao cơ Ðạo rẽ chia?

8. Nền Tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo
9. Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo * Luận về chữ “Hữu” và “Vô”
10. Quân-Tử và Tiểu-Nhơn
11. Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu
12. Hòa Hiệp
13. Ðoàn Thể
14. Ðạo-Ðức
15. Xả Thân Giúp Ðời
16. Hai Mối Ðại Ân
17. Tỉnh Thế
18. Trách Ðời
19. Quả Báo Luân Hồi
20. Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên
21. Khởi Trung Tâm Ðạo
22. Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý
23. Ðức Tin
24. Lý Ðạo * Phép Tu
25. Luyện Kỷ Tu Thân
Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành

26. Tầm Tu Chơn-Ðạo
Luyện Ðạo Tu Hành
Leave a Reply