ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO: TAM GIÁO THÁNH NHƠN

Aug 3, 17 | | 1,384 views | No CommentsShare |
ÐẠI-THỪA căn bản đạo huyền thâm,
CHƠN-GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm,
Kẻ trí xem qua tăng huệ trí,
Người mê đọc đến giảm mê tâm.
Tầm chương giải thích chơn-thường-Ðạo,
Trích-cú ẩn-vi pháp diệu thâm,
Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh,
Ðắc truyền mới rõ máy cao thâm.


_____________


CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

_____________


Play MP3:


Rằm Tháng 8, Bính-Tý

TAM-GIÁO THÁNH-NHƠN


Thi

KHỔNG môn giáo huấn Ðạo luân thường,
PHU ngoại Càn-Khôn đắc tánh dương,
TỬ phủ an vui mùi đạo lý,
Giáng sanh Châu mạt đợi Linh-Vương.

Bần-Ðạo miễn lễ, chào chư liệt đẳng hiền đồ.

Bần-Ðạo lấy làm vui lòng đẹp ý mà trông thấy thời kỳ Ðạo-Ðức chấn hưng, Phật Tiên giáng thế, kinh Thánh lưu truyền. Ấy là hạnh phúc chung cho toàn thể chúng-sanh. Bần-Ðạo ước mong sao chư liệt đẳng hiền đồ phấn chí tu luyện cho đạt thấu cơ mầu nhiệm, lý vô-vi, hầu khêu sáng ngọn đuốc tinh thần mà cứu vớt trăm họ, muôn dân lạc lầm vào con đường tăm-tối.

Thi

Vẫn ước mong cho cọng-lạc hòa,
Tinh thần phát triển thế âu ca,
Quốc dân xướng dậy tu Thiên Ðạo,
Phong hóa tô thêm mới mẽ mà! …


Trường Thiên

Một mình ngồi trước Ðộng Ðào,
Toán cơ Tạo-Hóa lẽ nào tương lai.
Dòm đời than vắn thở dài,
Nhơn dân mê mết sắc, tài, lợi, danh.
Phút đâu có lịnh Tam Thanh,
“Tàng-Thơ Trước-Tiết” lập thành quyện kinh.
Mời Già giáng điển thiên linh,
Chiếu phê Thánh bút thuyết minh chơn truyền.
Nên chi vội vã đi liền,
Cỡi mây thẳng đến đàn tiền chuyển cơ.
Thấy đời không lẽ bỏ lơ,
Nên chi trao quyện Ðồ Thơ Ðạo mầu.
Họa may có ích về sau,
Nhơn sanh tỉnh ngộ quày đầu về nguyên.
Nhớ xưa Thánh Ðạo ban truyền,
Dựng nền phong hóa chỉnh yên cuộc đời.
Do theo pháp luật cơ trời,
Cang thường luân lý cho người noi theo.
Hầu toan tránh sự lầm eo,
Chỉ phương thoát kiếp nạn nghèo họa tai.
Tùy tùng cổ vãng kim lai,
Ðịnh hồn quốc chủng đức tài phô trương.
Trung dung noi đấy làm gương,
Chỗ minh Minh Ðức là phương siêu phàm.
Than vì người cả tánh tham,
Ưa bề giả tướng mến ham tục đời.
Làm cho Nho-Giáo rã rời,
Tiếc chưng nền cũ tơi bời đổ xiêu.
Về phần thực tế thì nhiều,
Tam cang thường ngũ làm điều luật chung.
Luận qua Ðại-Ðạo Trung-Dung,
Chưa ai nghe thấu chỗ cùng Ðạo-Nho.
Rừng nhu biển thánh khôn dò,
Tam-Tông Ðạo ấy một lò sanh ra.
Càng ngày chí thiện càng xa,
Nhơn tình đạm bạc, lòng tà dấy lan.
Ðời rày hung bạo ngỗ ngang,
Lòng người bất chánh, dạ càng bất nhơn.
Nên chi Quỉ giận Thần hờn,
Trời ghen Ðất ghét chịu cơn khổ sầu.
Họa tràn dẫy khắp Năm Châu,
Thiên tai, Ðịa ách khó hầu thoát thân.
Xanh kia một đấng cầm cân,
Thưởng răn cho kẻ hữu phần vô duyên.
Thấy đời thêm luống não phiền,
Vô hình Phật, Thánh, Thần Tiên thở dài.
Ðộng lòng Thánh-Chúa Ngôi-Hai,
Cảnh Tiên đành bỏ, chẳng nài khổ lao.
Lâm phàm khai hóa Ðạo Cao,
Ban truyền chánh pháp, luyện trau tinh thần.
Thuyền từ tế độ nguyên nhân,
Thả dòng biển khổ cứu phần trầm luân.
CAO-ÐÀI ÐẠI-ÐẠO chấn hưng,
Tam nguơn dựng lại phong thuần âu ca.
Xưa kia Tam-Giáo Tam-Tòa,
Ngày nay chung lại một nhà phổ thông.
Thuyết minh chánh lý Ðại Ðồng,
Làm cho con Lạc cháu Hồng mở mang.
Dựng đời Ngũ-Ðế Tam-Hoàng,
Trăm nhà muôn họ vững vàng thảnh thơi.
Chưa ai thấu đáo cơ Trời,
Rồi ra kích bác lắm lời dị đoan.
Ðạo Cao sắp đặt lớp lang,
Chia ra nhiều hạng thế gian dễ tìm.
Ðạo Trời phẳng lặng im lìm,
Thấp cao nặng nhẹ, nổi chìm vốn không.


Thi

Không ấy là phương thoát kiếp trần,
Ðêm ngày đào tạo vóc kim thân,
Hư vô tịch diệt cơ siêu thoát,
Thanh tịnh tâm an cảnh xuất thần.

Kệ

Thành lòng đão nguyện Tiên Gia,
Lui về Tây Vức là nhà Thánh-Nhơn.

Thăng.

* * * * *


Thi

đào mầm tược tượng long lân,
LÃO luyện đơn thành nhị xác thân,
TƯۍ phủ ngồi tu lo nấu thuốc,
Giáng sanh Thương đợi, Võ-Ðinh-Quân.

Bần-Ðạo chào chư liệt đẳng hiền đồ.

* * * * *


Kinh Thánh ẩn vi lý Ðạo mầu,
Lịnh Trời ban xuống dễ gì đâu!
ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO minh Thiên-lý,
Ðộ tận chúng-sanh thoát bể dâu.


* * * * *


Trường Thiên

Ngồi trong Ðộng phủ chế đơn,
Xây lò Bát-Quái hiệp huờn âm dương.
Thuốc linh nấu uống sanh trường,
Dày công cố chí mới tường phép linh.
Bỗng vừa ngó trước Ðơn-Ðình,
Thiên cung hạ lịnh phê kinh ÐẠI-THỪA.
Vội vàng giá võ đến trưa,
Thuyết minh cơ Ðạo, mây mưa tỉnh hồn.
Cho đời mở hoát trí khôn,
Hầu toan thoát khỏi cái phồn dị đoan.
Xưa tô nền tảng vững vàng,
Nhưng cao quá độ người càng khó leo.
Máy linh khó thế lộ dèo,
Ðài cao trăm trượng rán trèo mới hay.
Phép mầu rõ đặng hiếm ai,
Bị chưng then đóng cửa gài khó vô.
Ẩn vi trong Bát-Quái đồ,
Có chìa khóa phép mở xô vô tìm.
Vô-vi lặng lẽ trang lìm,
Ngấm mò đáy biển châu chìm vớt lên.
Tu đơn chí khí vững bền,
Ðể tâm thanh tịnh làm nền Tiên-Gia.
Ðạo truyền im ẩn sâu xa,
Chỉ phương tu luyện thoát ra biển trần.
An vui mùi Ðạo Thánh Nhân,
Song tu tánh mạng diệt lần nghiệp duyên.
Say mê gặp chỗ bổn nguyên,
Quày đầu trở lại cho yên tánh tình.
Ðơn thơ lý Ðạo phát minh,
Nhưng nay sai lạc giữ gìn ích chi?
Ðời còn biến cải tai nguy,
Nhơn sanh cơ thể suy vi rất nhiều.
Thuốc xưa nay uống bao nhiêu,
Nhưng không trúng bịnh khó tiêu đặng mà!
Bịnh nay thời khí bất hòa,
Phải dùng đơn dược chế ra hiện thời.
Ắt là hết bịnh như chơi,
Người tu cũng thế tùy thời qui y.


Thi

Y pháp hành trì cửu khiếu thông,
Ðạo-tâm thanh-tịnh chiếu minh hồng,
Hiệp-hòa thần khí nương hơi thở,
Thường chuyển pháp-luân hội cọp rồng.

Bần-Ðạo chào chư hiền đồ, Bần-Ðạo lui. Thăng.

* * * * *


Thi

tâm ái chúng đọa luân-hồi,
ÐẠT Ðạo độ đời trở lại ngôi,
TA quyết phá tan vòng tứ khổ,
Chiêu-Vương giáng thế điểm tô bồi.

Bần-Ðạo từ bi, chào các môn-đồ.

Thi

ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO góp đầy pho,
Ðạo lý thuyết minh rán kiếm mò,
Kinh báu lưu truyền đời thoát khổ,
Ai người căn kiếp sớm toan lo.

* * *

Lo phương chống vững cuộc tương lai,
Níu Ðạo tu đơn kẻo lạc loài,
Thuận mạng Thiên-cơ hành chánh Ðạo,
Khuyên đừng lưu luyến chốn trần-ai.

* * *

Phật Giáo dạy đời một chữ “KHÔNG“,
Hư vô tịch diệt chốn Tiên-Bồng,
Bất sanh bất tử cơ nhàn lạc,
Phục đắc linh-căn đạo-lý thông.

Các môn-đồ rán tu tịnh. Bần-Ðạo ban ơn chung, Bần-Ðạo lui.

lotus

MỤC LỤC
ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO


* * * * *

CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀNDTCG

1. Thánh Tựa * Ðộng-Ðình-Hồ Ðại-Tiên-Trưởng
2. Khai Kinh
Giác-Minh Kim-Tiên
Thỉ-Tổ Ðại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ)
Tam-Thanh Thượng-Giáo

3. Tam-Giáo Thánh-Nhơn
4. Cao-Ðài Xuất Thế * Ðại-Ðạo Hưng Truyền
5. Giải Nghĩa Bốn Chữ “Ðại-Thừa Chơn-Giáo”
6. Chỉ Ý Thuyết Minh
Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào?

7. Ðại-Ðạo Luận
Tại sao cơ Ðạo rẽ chia?

8. Nền Tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo
9. Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo * Luận về chữ “Hữu” và “Vô”
10. Quân-Tử và Tiểu-Nhơn
11. Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu
12. Hòa Hiệp
13. Ðoàn Thể
14. Ðạo-Ðức
15. Xả Thân Giúp Ðời
16. Hai Mối Ðại Ân
17. Tỉnh Thế
18. Trách Ðời
19. Quả Báo Luân Hồi
20. Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên
21. Khởi Trung Tâm Ðạo
22. Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý
23. Ðức Tin
24. Lý Ðạo * Phép Tu
25. Luyện Kỷ Tu Thân
Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành

26. Tầm Tu Chơn-Ðạo
Luyện Ðạo Tu Hành
Leave a Reply