ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO: THÁNH TỰA

Aug 1, 17 | | 2,000 views | No CommentsShare |
ÐẠI-THỪA căn bản đạo huyền thâm,
CHƠN-GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm,
Kẻ trí xem qua tăng huệ trí,
Người mê đọc đến giảm mê tâm.
Tầm chương giải thích chơn-thường-Ðạo,
Trích-cú ẩn-vi pháp diệu thâm,
Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh,
Ðắc truyền mới rõ máy cao thâm.


_____________


CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

_____________


Play MP3:


4 tháng 9 Bính-Tý

THÁNH-TỰA

Thi

ÐỘNG lòng thương xót buổi đời nguy,
ÐÌNH hội Phật Tiên đã mấy kỳ,
HỒ điệp mê mang chưa tỉnh thức,
ÐẠI TIÊN TRƯỞNG giáng hoát vô-vi.

Bần-Ðạo chào chư đạo-tâm. Bần-Ðạo đắc lịnh giáng đàn trước phô diễn đôi lời Ðạo-Ðức hầu giác ngộ chúng sanh thức tỉnh tâm hồn mà truy tầm nguồn cội, sau nữa mừng Ðại-Ðạo ban hành quyển ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO để minh truyền diệu pháp độ rỗi nguyên-nhân, thoát kiếp luân-hồi, huờn nguyên phản bổn.

Thi

ÐẠI đức Nam Phương hóa Ðạo Huỳnh,
THỪA cơ mật nhiệm thức tâm linh,
CHƠN truyền đạo chuyển qui linh tánh,
GIÁO dục hồn dân trí huệ minh.


Bài

Minh Chơn-Ðạo thời kỳ mạt kiếp,
Thức tỉnh đời cho kịp Long-Hoa,
Phổ thông chơn-lý cộng-hòa,
Nhận nhìn cả thảy một CHA trọn lành.
CAO-ÐÀI-GIÁO lưu hành phổ tế,
Pháp chánh truyền cứu thế thoát nhân,
Bốn phương phát triển tinh thần,
Gội nhuần võ lộ hồng ân CAO-ÐÀI.
Gần tận thế NGÔI-HAI ra mặt,
Ðặng toan phương dìu dắt chúng-sanh,
Chỉ tường cội phước nguồn lành,
Giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng.
Cuộc tang thương dữ dằn trước đó,
Mà nào ai có rõ chi đâu !
Rồi đây chung chịu thảm sầu,
Không nương đạo-đức khó hầu tránh tai.
Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội,
Nhơn vật đồng thay đổi tiêu tan,
Có ai thấu máy hành tàng,
Dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai!
Trời Phật thấy trần-ai đại họa,
Nên giáng phàm vớt cả tàn linh,
Rãi gieo chơn lý Ðạo-Huỳnh,
Qui nguyên Tam-Giáo phục bình cơ quan.
Phóng thêm một con đàng chánh đại,
Ðể người tầm trở lại bổn nguyên,
Lâu đời Tam-Giáo thất truyền,
Ngày nay ÐẠI-ÐẠO dựng giềng qui mô.
Chỉ thấu chỗ hư vô tịch diệt,
Khoa bí-truyền vốn thiệt cao siêu,
Luyện thành bất diệt bất tiêu,
Vững vàng bền bỉ tiêu diêu lạc nhàn.
Bớ chúng-sanh! linh thoàn chờ rước,
Rước những người hữu phước tiền căn,
Ðời mà cãi hối ăn năn,
Tu đơn luyện Ðạo siêu thăng cõi ngoài.


Thi

Ngoài cảnh Thần Tiên báu lạ lùng,
Chứa người phước đức hưởng thung dung,
Một màu thanh bạch không dời đổi,
Khoái lạc ở an mãi đến cùng.

Thời kỳ tận thế, nên chi ÐẠI-ÐẠO phục hưng, để độ rỗi linh-căn qui hồi cựu vị. Từ Bàn-Cổ sơ khai đến ngày Thánh-Nhơn xuất thế đem chơn truyền thuyết minh lý Ðạo, bành trướng khắp bốn phương để tỉnh thế độ đời cho rõ lý cao siêu của Trời Ðất, hầu tầm đường siêu thoát cho thuận với lý Thiên-Nhiên cơ Tạo-Hóa. Tam-Giáo phát hưng độ người thành đạo hằng hà sa số.

Ðến ngày nay đã nhiều đời, nên chi cái giáo lý thất lạc chơn truyền, số tu luyện thì nhiều mà thành Phật, Tiên không đặng là vì khoa Nội-Giáo Bí-Truyền rất là u ẩn, Phật Tiên chẳng dám lộ bày để khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương ấn, chớ không bày lậu ra cho người thế gian biết đặng. Pháp đạo u huyền nên tả chép vào đơn thơ để lưu truyền lại, nhưng những lời trong đó rất ẩn vi khó hiểu khó tầm. Mỗi vị tả ghi vào một ý đặt tên ra trăm ngàn thứ, làm cho đời sau khảo cứu lấy làm mờ-hồ.

Bần-Ðạo xin kiếu.

lotus

MỤC LỤC
ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO


* * * * *

CHƯƠNG I
HÌNH-NHI HẠ-HỌC
GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀNDTCG

1. Thánh Tựa * Ðộng-Ðình-Hồ Ðại-Tiên-Trưởng
2. Khai Kinh
Giác-Minh Kim-Tiên
Thỉ-Tổ Ðại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ)
Tam-Thanh Thượng-Giáo

3. Tam-Giáo Thánh-Nhơn
4. Cao-Ðài Xuất Thế * Ðại-Ðạo Hưng Truyền
5. Giải Nghĩa Bốn Chữ “Ðại-Thừa Chơn-Giáo”
6. Chỉ Ý Thuyết Minh
Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào?

7. Ðại-Ðạo Luận
Tại sao cơ Ðạo rẽ chia?

8. Nền Tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo
9. Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo * Luận về chữ “Hữu” và “Vô”
10. Quân-Tử và Tiểu-Nhơn
11. Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu
12. Hòa Hiệp
13. Ðoàn Thể
14. Ðạo-Ðức
15. Xả Thân Giúp Ðời
16. Hai Mối Ðại Ân
17. Tỉnh Thế
18. Trách Ðời
19. Quả Báo Luân Hồi
20. Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên
21. Khởi Trung Tâm Ðạo
22. Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý
23. Ðức Tin
24. Lý Ðạo * Phép Tu
25. Luyện Kỷ Tu Thân
Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành

26. Tầm Tu Chơn-Ðạo
Luyện Ðạo Tu Hành


_____________


CHƯƠNG II
HÌNH-NHI THƯỢNG-HỌC
ÐẠI-THỪA TÂM-PHÁPDTCG

1. Tiên-Thiên Cơ-Ngẫu
2. Hậu-Thiên Cơ-Ngẫu * Thầy lược luận chữ “Tu”
3. Luận về Ðại-Ðạo Tâm-Truyền
4. Nhơn Vật Tấn Hóa
5. Thập-Tự Tam-Thanh * Tam-Giáo * Ngũ Hành * Cao-Ðài Ðại-Ðạo và Cao-Ðài Tôn-Giáo
6. Sắc Không Luận
7. Luận về Chữ “TÂM” * Cái Báu của Nguơn-Tinh
8. Xuất Thần – Thất Tình
9. Tồn Tâm Dưỡng Tánh
10. Tham Thiền Nhập Ðịnh
11. Luyện Ðạo
12. Tam Thừa Cửu Chuyển
13. Dưỡng Sanh Tánh Mạng
14. Vũ Trụ
15. Thiên-Ðàng Ðịa-Ngục
16. Ðại-Ðạo Phục Hưng * Cao-Ðài Xuất Thế * Cách Thức Thờ Phượng
Leave a Reply