CÂU CHUYỆN SỐ MỆNH – LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Jan 18, 16 | | 1,137 views | No CommentsShare |
B_liaofans_four_lessonsLiễu Phàm Tứ Huấn là quyển sách khuyến dạy tu thiện, giúp xây dựng lại và củng cố nền tảng căn bản làm người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí ,Tín. Khổng giáo nhắm đến xây dựng con người quân tử lương thiện, xã hội đại đồng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau không vị kỷ. Khoa cử, công danh nhằm tuyển chọn hiền tài, nhưng qua thời gian các tư tưởng nguyên thủy của Khổng Tử bị biến chất, lạm dụng, diễn dịch sai lạc; người đời dùng khoa cử, công danh để làm phương cách tiến thân tìm hưởng thụ cho bản thân, trái hẳn tinh thần Đại Đồng nguyên thủy của Khổng Tử (*). Qua quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta có thể thấy được con người không bị vận mạng trói buộc, và có thể sửa đổi vận mạng tốt đẹp hơn bằng cách làm thiện, tu đức khiêm nhường, gây tạo âm đức …. Hy vọng người đọc dùng tinh thần giải thoát vô ngã của Phật giáo để hành thiện, giúp mình và người cùng tu phước huệ, vựợt qua vận mạng, đồng lên bờ giải thoát.

CẢI ĐỔI VẬN MỆNH – Sách Liễu Phàm Tứ Huấn

Dịch giả: HT Thích Thiện Siêu
Tâm Kiến Chánh đọc


«Tất cả mọi người đều chết, nhưng chẳng có ai chết cả»

*****

« Bất kể rằng ta giàu có đến đâu,
Khi ta bước sang kiếp khác,
Ta cũng chỉ có một mình, không vợ, không con,
Không quần áo mặc, không bạn bè,
Giống như một người đem hiến dâng cho kẻ thù trong sa mạc,
Nếu như ta không còn giữ được chính cái tên của ta,
Thì xá gì đâu những thứ khác? »


Phim Câu Chuyện Số Mệnh: Liễu Phàm Tứ HuấnLeave a Reply