CHO VÀ NHẬN

Jan 15, 16 | | 878 views | No CommentsShare |
Cho Nhận là một cách nhìn cuộc đời trong mối tương quan mật thiết với tha nhân (người khác) và vạn vật, để từ đó phát triển tấm lòng từ bi và tình yêu thương (hay tình huynh đệ) vô vị lợi của mình. Cho cũng là Nhận. Cho Nhận chính là con đường thực hành Tình Thương và Lòng Từ Bi. Lòng từ bi là nền tảng của hạnh phúc con người.

Cho và Nhận – Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
Leave a Reply