GIẢI THÍCH NỘI VÀ NGOẠI TÂM TÒA THÁNH TÂY NINH

Jan 1, 16 | | 37,215 views | No CommentsShare |
Phú:


Nguồn Ðạo-đức thâm vi nhiệm lý,
Bổn chơn truyền lập chí tìm ra,
Máy dinh hư chẳng có bao xa,
Nguồn tận diệt bày ra trước mắt.
Cuộc xáo lộn Ðông, Tây, Nam, Bắc,
Nạn chiến tranh đạo-tặc dẫy tràn,
Ôi! muôn nhà trăm họ lầm than,
Chịu khốn khổ tai nàn thảm thiết.
Ðạo ra đời là đời tận diệt,
Nên Phật, Tiên cho biết mà tu,
Người thế thường chác những hèn-ngu,
Cấm cổ chết trong ngục tù tội lỗi.
Khuyên nhủ mãi sao đời không tự hối,
Mảng vui say hụp lội biển mê,
Cuộc hành tàng dòm thấy bắt gớm ghê!
Người kêu réo mãi không hề đếm xỉa.
Tai Trời đến mới kinh hồn mất vía,
Nhớ lại Thầy, Thầy đã đi đâu!
Quyết lấp xô biển khổ thành sầu,
Nhưng phải chịu bể dâu trong một thuở.


Trường Thiên:


Gióng chuông Thánh Ðức truy hồn,
Ðạo hưng cứu thế bảo tồn vạn linh.
Cuộc đời đáng thị đáng khinh,
Ðáng chê đáng bỏ, chôn mình làm chi?
Ðời đáng ghét, đời đáng khi,
Ðáng xa cho rảnh, đáng ly cho rồi.
Ðời người là vũng tanh hôi,
Là ao nhơ bẩn, là mồi quỉ câu.
Mắt phàm trông thấy sắc mầu,
Dục lòng tham chạ, cắm đầu chết nguy.
Trông ra nhơn loại thời suy,
Toan bề đâm chém chẳng vì thương yêu.
Làm cho cột ngã thành xiêu,
Nhà hư nước loạn tiêu điều thế gian.
Nhìn đời đổ lụy chứa chan,
Xót thương cho nỗi mấy đoàn con ngu.
Chịu trong khám tối mây mù,
Sa chơn vào chỗ lao tù ngàn năm.
Thầy nhìn phát động thương tâm,
Ðến đây chỉ chỗ sai lầm của con.
Gây thành tội chất bằng non,
Trả cho tiêu hủy thì còn chi thân!
Mê đời chung chịu khổ thân,
Ðạo-tâm u-ám tinh-thần muội-mê.


Giải Thích Nội và Ngoại Tâm Toà Thánh Tây Ninh (PDF FILE)
Leave a Reply