THE LIFE OF JESUS CHRIST

Dec 25, 15 | | 29,098 views | No CommentsShare |
jesus


Lễ Giáng Sinh tông đồ thiết lập,
Lòng chí thành bất chấp tư riêng;
Trời cùng với Phật Thánh Tiên,
Xem qua thấu rõ hậu tiền giống nhau.
Về hình thức thì sao cũng khác,
Nhưng tinh thần chẳng lạc sao đâu;
Phận Ta giáng thế Trời Âu,
Thích Ca bổn phận độ thâu Ấn, Hồi.
Lão Khổng Tử rồi phận sự,
Châu Á truyền đạo tự Tiên Nho;
Thế gian ai cũng qua đò,
Sang bờ giác ngạn lần dò đi lên.
Thiên đàng vẫn kề bên kẻ thiện,
Địa ngục gần người hiện ác tâm;
Tu là tránh nẻo lạc lầm,
Biết thương nhơn loại biết tầm lý chơn.
Thập tự giá Ta đơn thân chịu,
Chẳng phàn nàn kẻ thiếu lương tâm;
Biết rằng người thế đương lầm,
Hy sinh một phút nghìn năm truyền đời.
Đó bài học dạy thời Do Thái,
Cũng tấm gương nhân ngãi soi chung;
Hễ thương được hãy thương cùng,
Bằng không chớ ghét hay dùng mưu sâu.
Một bầy chiên đâu đâu cũng thế,
Con này vầy con kế cũng y;
Há phân đen trắng vàng chi,
Mà đồng một loại vậy thì chung nhau.
Ta truyền giáo kêu rao nhắn nhủ,
Cho thế gian chăm chú chữ thương;
Biết rằng sắp đến đoạn đường,
Hoàn cầu thế giới khó phương dung hòa.
Tạo vũ khí giết mà chủng loại,
Xem tử thi lại toại chí mình;
Lòng thương mất hết tâm linh,
Chỉ còn nhục tánh quên tình đồng sanh.
Một ngàn chín trăm năm sáu mốt,
Gieo giống lành là cốt muốn sau;
Đời người tiến hóa mau mau,
Vào vòng hiểu đạo tránh đào hố sâu.
Tiên tri đoán hoàn cầu tận thế,
Văn minh càng tìm kế tối tân;
Giết nhau chẳng lựa chẳng phân,
Tợ làm thịt thú khi cần muốn ăn.
Luật Tạo Hóa không tăng không giảm,
Lẽ công bình khử ám hồi minh;
Giáng sinh Ta cốt gây tình,
Cho đời tập chí giữ gìn câu thương.
Thương gia đạo hiệp nương trên dưới,
Thương giống nòi khỏi lưới rẽ chia;
Thương là nền móng làm bia,
Thương người đau khổ không lìa đoạn nhau.
Trong Tam Giáo lý trau như một,
Thánh công bình là hột giống thương;
Tiên thì bác ái tứ phương,
Phật thường chuyên luyện con đường từ bi.
Suy cho kỹ đều y mục đích,
Tùy mỗi nơi khuyến khích môn đồ;
Nhà lành nẻo chánh lần vô,
Xa điều ác ý điểm tô tâm hiền.
Mắt trần tục thấy riêng Giáo chủ,
Nhưng tinh thần gồm đủ phương châm;
Hầu gieo giống tốt nảy mầm,
Đem hoa trổ quả cho năm châu nhờ.
Để chế ngự trần nhơ vật dục,
Bớt ham danh tánh tục sửa dần;
Bầy chiên ghẻ lắm sân si,
Tranh giành đất cỏ xa dần bạn xưa.
Gây thảm trạng không chừa chẳng để,
Cấu xé nhau nào kể tay chân;
Anh em còn muốn chuốc hờn,
Huống gì xa lạ thiệt hơn đâu nhường.
Bởi thế giới quên thương đồng loại,
Nên Ta xưa đành phải giáng sinh;
Nêu gương nhẫn nhục quên mình,
Cho đời thấy đó tập gìn tình thương.
Đôi lời để phân tường cặn kẽ,
Cho tông đồ biết lẽ trắng đen;
Đạo hành chớ khá đua chen,
Sanh điều chia rẽ làm hèn cho nhau.
Cần thống nhứt một màu quy luật,
Để rồi đây được xuất dương truyền;
Đạo Trời phổ hóa khắp miền,
Năm châu bốn bể không riêng nơi nào.
Nên Ta trước nhọc lao lập giáo,
Đến ngày nay mới tạo khắp nơi;
Sau này Đại Đạo ra đời,
Phổ thông chánh lý truyền lời thiện chơn.
Thôi ít câu phân hơn với thiệt,
Đặng tông đồ hiểu rõ ngọn ngành;
Giã từ nương cụm mây lành,
Thiên đàng thẳng bước thâm canh Ta về.

GIA-TÔ GIÁO CHỦ
Huờn Cung Đàn, Tý thời, 17 rạng 18-11 Tân Sửu (24-12-1961)


* * * * *


The Life Of Jesus Christ

Leave a Reply