DƯỠNG SANH TÁNH MẠNG

Dec 19, 15 | | 1,765 views | No CommentsShare |
download


Ba nguơn cũng sắp cuối cùng,
Ðất, Trời, Nhơn, Vật phải tùng Thiên-cơ.
Dinh hư tiêu trưởng đến giờ,
Con thuyền Bát-Nhã sẵn chờ rước đưa.
Phật Tiên đương lúc lọc lừa,
Ðộ người căn kiếp thượng thừa bước lên.
Người lo xây móng đắp nền,
Móng nền cứng cát vững bền muôn thu.
Làm sao mà gọi rằng tu?
Tu thì như thể đứa mù đi đêm.
Khó khăn con chớ t?ềm,
Tâm hồn thanh-tịnh mỏng-mềm nhẫn-kiên.
Tu như giống một kẻ ghiền,
Như người mê sắc, như siêng làm giàu.
Bước lần từ thấp đến cao,
Ngày đêm luyện tập dồi dào tâm linh.
Ðừng cho kẻ thế thị khinh,
Các con nên phải quên mình là chi.
Mặc tình những tiếng thị phi,
Khó khăn khảo đảo chịu lỳ mà tu.
Làm tuồng như thể đứa ngu,
Khờ khờ tai mắt giả mù không nghe.
Mùi đời chát ngắt chua lè,
Mùi Tiên nếm đặng, không the, ngọt bùi.
Tu là thật sự mà vui,
Chuyện chi gay cấn cũng xuôi cho rồi.
Muốn cho thoát khổ luân-hồi,
Thì nay lập chí trau giồi linh-căn.
Dễ là uốn lúc còn măng,
Sớm khuya đào luyện giữ chăn chớ lìa.
Ðặng vầy thanh sử tạc bia,
Ôi con! khóa chặt không chìa thì sao?
Chìa đây Thầy sẽ sắp trao,
Trao mà chọn lựa con nào chí tâm.
Muốn tu thì phải đi tầm,
Tầm đường chánh-giác cao thâm mới tài!
Ngày nay Thiên-Ðạo hoằng khai,
Qui nguyên Tam-Giáo Cao-Ðài chấn hưng.
Bẩy dò nhiều lắm coi chừng,
Lầm mưu vô ý sỉa chưn sụp giò.
Ðạo Trời khó dễ lường đo,
Lấy ngao lường biển để cho mãn ngày.
Thời kỳ nhơn vật đổi thay,
Nên chi Thầy mới ra tay độ hồn.
Thầy là Chúa cả Càn-Khôn,
Nhưng không thể sửa phép công Thiên điều.
Thấy con phạm tội rất nhiều,
Thương con xuống thế dắt dìu các con.
Ðông phương hồng phước cũng còn,
Nên chi Tiên, Phật chìu lòn độ nhơn.
Ðạo đời hai lẻ nào hơn?
Chí tâm quân tử chớ sờn dạ tu!
Chuyên cần đào luyện công phu,
Cho thuần Ðạo-đức nhẫn nhu ôn hòa.
Song tu tánh mạng cho già,
Âm tiêu dương thới mới là siêu thăng.
Khuyên đừng lầm lỗi ăn năn,
Ðể tâm thanh tịnh mót cằn quả công.
Làm cho thần khí giao thông,
Hồi quang phản chiếu cọp rồng xuống lên.
Sự chi phải giả đò quên,
Rèn lòng tu luyện mà đền tội xưa.
Ðã vào thọ pháp Ðại-Thừa,
Làm sao hạnh đức cho vừa chúng-sanh.
Tánh tâm tập lấy gương lành,
Trí tri cách vật cho rành phận ta.
Dưỡng sanh tánh mạng diềm dà,
Cử kiêng cho hợp theo mà vệ sanh.
Tâm Ðạo tịnh tịnh thanh thanh,
Cướp cơ Tạo-Hóa vận hành hạo nhiên.
Làm cho khí tụ đơn điền,
Làm sao hống kết với diên thai thành.
Muốn cho hạp với dưỡng sanh,
Tu luyện tánh mạng cao thanh thiện từ.
Trời lập đảnh, Ðất an lư,
Xây lò Bát-Quái huyền-hư tâm thành.

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO
18 tháng 9 – Bính Tý (1936)

Sống Và Chết – Sư Cô Thích Hương Nhũ


Ai Rồi Cũng Chết – Sư Cô Thích Hương NhũLeave a Reply