KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP

Oct 3, 15 | | 1,972 views | No CommentsShare |
THÁNH TỰA KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 8g20 ngày 24-5-1978


Thi rằng:

Nhả NGỌC phun châu ngọc báu tầm,

Khải HOÀNG định định khóa chơn âm,

Ðỉnh THƯỢNG khai thần minh minh xuất,

Chơn ÐẾ hiệp đồng giáo thượng thâm.


Thi:

Khai KINH nhị quyển xuất thị đề,

Tiên THÁNH phục tường cảnh giác mê,

Xiển GIÁO hưng truyền công phu đắc,

Ðạo PHÁP tương phùng đảnh tam huê.


Thi bài:

Ngự tửu đào chứng lòng chiêm ngưỡng,

Bút ngọc đề chấp chưởng khai phong,

Phục thần án ngự tâm thông,

Khai điềm nhị quyển trung dung chánh đường.

Giờ đại hỷ kiết tường chấp lịnh,

Quyển Kinh nhì thức tỉnh lòng mơ,

Trương dương mẫn đạt huyền cơ,

Mở đường HUỲNH-ÐẠO đơn thơ giáo truyền.

Con gắng chí kiền thiền tu luyện,

Thầy sẽ cho hiển hiển tâm linh,

Kinh quyền phục thử chơn tinh,

Minh minh, yểu yểu, chơn Kinh mới tường.

Ngòi bút Thánh dìu đường siêu thoát,

Chứng văn từ lưu loát thông minh,

Chơn Kinh chiếu khúc đơn đình,

Tinh hoa diệu diệu thần tinh gom vào.

Tinh Khí Thần nỡ nào xa cách,

Cách xa rời thể phách chia phân,

Luyện tu vượng khí, gom thần,

Bảo tồn tinh nhuệ càn khôn một bầu.

Bầu linh dược luyện thâu đầy đủ,

Tinh Khí Thần pháp thủ huờn nguyên,

Ðạo huyền rõ biết Tiên Thiên,

Nhiệm mầu bí khuyết vạn niên một kỳ.

Tầm chánh pháp hội thi mở cổng,

Phẩm ngôi vàng diên hống huờn thu,

Thánh, Thần, Tiên, Phật nhờ tu,

Chọn tài, chọn đức, trí ngu chọn đồng.

Tu là nhờ tấm lòng hữu chí,

Phải đâu là liệt sĩ mới nên,

Phú bần nào ngại tâm bền,

Tu nhờ chỉ có niềm tin mới thành.

Người hữu phúc lời lành thắm dạ,

Hữu duyên cùng hữu quả tiền căn,

Hoặc là bực chánh nguyên nhân,

Niệm lòng thức tỉnh huân truân thọ truyền.

Kết đơn-điền ngôi Tiên vững chắc,

Nắm vững giềng khả đắc truy phong,

Thung dung nước biếc trời hồng,

Công viên quả mãn truy phong Thiên-tòa.

Từ đấy mới phong ba lánh khỏi,

Mới biết đời khổ hải trầm luân,

Mới ghê hỏa ngục hồng trần,

Lạnh lùng cõi tạm phải vương luân-hồi.

Mới biết chừa miếng mồi tục lụy,

Giọt máu đào liên lụy vì đời,

Cũng vì quyền lợi nhử người,

Nếm vào thì chịu chơi vơi khổ sầu.

Một tấc vàng là bầu nhiệt huyết,

Sống trên đời chỉ biết cạnh tranh,

Hay đâu số kiếp mỏng manh,

Mảnh hình xương thịt khôn gìn đặng lâu.

Rách tấm da trút bầu nhiệt huyết,

Trút hơi tàn còn tiếc chi chi,

Con ơi! Ðường Ðạo tầm đi,

Cõi nhàn mới được sống thì miên miên.

Thầy khai trí Tiên-Thiên diệu bút,

Quyển Kinh nhì khả phục nan thơ,

Máy huyền lịm kín đơn thơ,

Rọi đường Thiên lộ giấc mơ thoảng nhìn.

Bài khai quyện thuyết trình giáo lý,

Thuyết thông tường huyền bí ngoại đơn,

Nội truyền muốn rõ chánh chơn,

Trên đường cửu chuyển luyện đơn mới tường.

Tu Ðại-Thừa kim đơn ngút kết,

Kết lại rồi diệt hết tử sanh,

Dầu cho thuyền cũ tan tành,

Tinh thần vẫn mãi trường sanh muôn đời.

Mượn chiếc đò ra khơi vượt sóng,

Cập đến bờ thuyền hỏng mặc thuyền,

Ta đà dấn bước thang Tiên,

Tiếc gì thuyền mục đã yên phận rồi.

Bằng tiếc rẻ lôi thôi cũng thế,

Tu, không tu, thuyền bể cũng là,

Biết tu cổi lốt hết già,

Không tu bỏ xác cũng ra luân hồi.

Chịu tứ khổ dập dồi quanh quẩn,

Ðiểm linh quang e mất mà thôi,

Thối thân nhiều kiếp lạc rồi,

Biết đâu tầm đến vị ngôi trở về.

Thầy xót thương vỗ về, khuyên nhủ,

Bước đường lành quyến rũ chi ai,

Biết tu thì trổi gót hài,

Bước lên tam bảo dồi mài tự tâm.

Ðạo mở lối ân thâm dìu dẫn,

Ðuốc rọi đàng chỉ tận lối đi,

Dầu cho khó nhọc quản gì,

Nhọc lòng nương bút cũng vì xót thương.

Nay lời phân con tường biết rõ,

Quyển Kinh nhì sẽ có phân rành,

Cho phần hóa độ nhân sanh,

Chiết rành ý nghĩa tu hành luyện đơn.

Quyền Giáo Tông rao đờn tỉnh thế,

THIÊN-HUYỀN-TÂM kỉnh lễ bạch trình,

Xin phần hóa độ nhân sinh,

Cho trong tỉnh đạo mến tình liệu tu.

Thầy phê chuẩn dự trù nhị quyển,

Ðể cho người thực hiện quả công,

Ngày nay gặp hội mây rồng,

Thỏa lòng chí nguyện lập công giúp đời.

Con liệu mình tứ thời diên-hống,

Ðịnh tâm thần mở rộng lối đi,

Kinh quyền khả đắc phong nghi,

Nay Thầy khai khiếu huyền vi cho đồng.

Khá tịnh thần cho thông năng khiếu,

Quyển Kinh nhì tiêu biểu vô-vi,

Con từng rõ rệt điều ni,

Mãn giờ điển dứt thì Thầy hồi cung.


Ngâm:

Minh minh, yểu yểu dặt dè,

Tiên-Thiên bút pháp điểm đề minh minh.

Thăng.

KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP – 1


KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP – 2


KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP – 3


KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP – 4


ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH
Leave a Reply