ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH

Oct 2, 15 | | 1,957 views | No CommentsShare |
NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, 7g30 ngày 1-7-1977)

Thi:

NGỌC lịnh ban hành khải cửu cung,

HOÀNG môn thiên-sắc thị trung dung,

THƯỢNG hành hạ hộ tri cơ pháp,

ÐẾ Ðạo hoằng khai cửu khiếu thông.

Thi:

CHIẾU tri ban bố phúc thiện tường,

TẢ mấy dòng thi họa khai chương,

KINH sám Thiên-Tòa qui hội đủ,

TRỜI ban Ðạo cả chốn hội trường.

Thi:

ÐẠI hội Long-Hoa sắp đến kỳ,

GIÁC lòng người tục phản hồi qui,

THÁNH, Tiên, Phật hội đồng miêu tỏa,

KINH Trời độ tận đến kỳ thi.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ chiếu tả Kinh Trời

tựa đề là

ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH

Tản văn:

Nay giờ kiết nhựt, THẦY giáng trần nương bút khai Kinh, chiếu tả và cho Thánh-tựa. Vậy từ nay Bạch-Diệu-Hoa, con phải cần lo cố gắng hành tròn trách vụ của Thiên ban. Dày công thiện chí tiếp tròn linh-điển hầu tả quyển Thánh-Kinh cho đặng hoàn thành mỹ mãn. Thầy ban bố đặc ân, con hãy đại-tịnh lóng nghe:

Thi bài:

Ðạo Thiên-khai văn bài ngọc bút,

Tả Kinh Trời phong túc độ dân,

Long-Hoa hội diện hầu gần,

Khá tua tầm Ðạo tu thân kịp kỳ.

Ðạo qui-nguyên Ngũ-Chi, Tam-Giáo,

Người hãy mau thiện bảo qui về,

Kỳ thi đạo-đức cận kề,

Trễ chân chậm bước thảm thê lụy sầu.

Ðạo lưu thông Ngũ Châu hiệp bước,

Cơ đại-đồng tác phước tạo Tiên,

Tu cho nên bậc Thánh Hiền,

Tu cho tạo Phật, tác Tiên mới mầu.

Ngôi vị cũ tầm cầu phăng đến,

Cảnh Thiên-Ðàng trìu mến thảnh thơi,

Ham chi lặn hụp bụi đời?

Kiếp trần ngắn ngủi chiều mơi phủi rồi.

Thân cát bụi trả rồi nợ thế,

Hồn chí linh bảy thể ngậm ngùi,

Quây quần với nghiệp luân-hồi,

Tử sanh, sanh tử, mấy hồi tang thương.

Chịu tứ khổ trăm đường chua xót,

Vướng bụi trần khó thoát lưới trần,

Lao thân nhiều kiếp nhọc nhằn,

Gặp kỳ đại-xá tầm phăng trở về.

Ðạo mở lối cận kề đời khổ,

Rọi đuốc hồng tầm chỗ hưởng an,

Muôn Thu tự toại cảnh nhàn,

Vòng đời xa lánh trần-gian khổ gần.

Hóa kiếp tạm hồng-trần giả tạm,

Khoảng đường dài thê-thảm nhục-thân,

Tuổi cao sức mỏn dần dần,

Ngựa qua cửa sổ xá thân đã rồi.

Tu là tránh luân-hồi tứ khổ,

Tu là tầm đến chỗ nhàn yên,

Tu là trút sạch não phiền,

Luyện cho thần phách được lên Thiên-Ðàng.

Tu là đắc sen vàng chín phẩm,

Tu cho thành chứng đặng Kim-thân,

Chơn-tâm qui hiệp Nguơn-thần,

Ðắc thành Tiên Phật kim-đơn chói lòa.

Lo tu luyện thượng-tòa trở gót,

Mến mê đời vướng lọt bẫy đời,

Tu hành một kiếp chớ lơi,

Gặp kỳ Ðại-Xá ơn Trời độ dân.

Thầy ít đoạn ân-cần tìm hiểu,

Bạch-Ngọc-Kinh tiêu biểu trở về,

Mãn giờ điển dứt non khê,

Giã từ con thảo, Thầy về Ngọc-Kinh.

Thăng…

Đại Giác Thánh Kinh – 1


Đại Giác Thánh Kinh – 2


Đại Giác Thánh Kinh – 3


Leave a Reply