THIÊN LÝ BỬU TÒA & DẤU ẤN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP

Jan 21, 15 | | 406 views | No CommentsShare |
TÓM TẮT:

Thiên Lý Bửu Toà được xem là một phần của đạo Cao Đài, ra đời vào nửa cuối thập niên 70 của thế kỷ XX tại thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Người chủ xướng hình thành nên Thiên Lý Bửu Toà là Chưởng quản Bạch Diệu Hoa, một tín đồ của Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.

Thiên Lý Bửu Toà được hình thành ở Mỹ nên có nhiều điểm khác biệt so với các hệ phái Cao Đài ở Việt Nam. Những điểm khác biệt đó mang rõ dấu ấn của sự sáng tạo cá nhân (Chưởng quản Bạch Diệu Hoa), và điều này đã góp phần làm phong phú thêm cho sự đa dạng của đạo Cao Đài.

Bằng các nguồn dữ liệu thư tịch và tư liệu điền dã tại Thiên Lý Bửu Toà, chúng tôi tìm hiểu vai trò của cá nhân trong sự sáng tạo tại Thiên Lý Bửu Toà nhằm thấy được uy quyền thiên phú của cá nhân thông qua việc tạo dựng và điều hành tôn giáo.

PDF File: THIÊN LÝ BỬU TÒA & DẤU ẤN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP
Leave a Reply