CHỦ ĐỘNG CÁI CHẾT ĐỂ TÁI SINH TRONG MỘT KIẾP SỐNG TỐT ĐẸP HƠN

Sep 10, 14 | | 1,849 views | No CommentsShare |
Người đời trong cõi vô thường này, có giác linh tâm thức, đã xử dụng và lưu lại cái danh như thế nào?
Nếu không làm được bậc quân tử hiền nhân Thánh Triết, thì ngược lại sẽ làm chúng sanh hay tội đồ trong nhơn loại.

Trường kệ:

Nương cõi tạm mọi điều phải tạm,
Ở hồng trần chịu bám bụi trần,
Công bình Tạo Hóa cầm cân,
Ngửa tay thọ lãnh mỗi phần thưởng răn.
Bến hoạn đồ lăng xăng chen lấn,
Cõi vô thường lẩn bẩn lại qua,
Hỡi ôi! sanh, tử, bịnh, già,
Trăm năm cửa tục vào ra bao lần!!!
Trước vật dục tâm thần sở tế,
Trong vọng hành trí tuệ vô minh,
Có mình ai biết đặng mình,
Nghiệp duyên vạn hữu bẩm sinh chốn nào?
Mồi danh lợi sôi trào mặt bể,
Miếng đỉnh chung treo để đường trần,
Quen mồi cá nọ lụy thân,
Nặng lòng phàm tục ngập ngừng lối đi.
Cuộc tiến hóa tân kỳ vũ trụ,
Cơ vận hành cố thủ càn khôn,
Có đào thải, có bảo tồn,
Lọc lừa kẻ dại người khôn hội nầy.
Ôi! vật chất lấp đầy cảnh tục.
Khiến tâm thần câu thúc vô minh,
Gây nên những cảnh bất bình,
Cho toàn nhân loại điêu linh khổ nàn.
Sóng văn minh bủa tràn thế hệ,
Gió phong trào biến thể quốc phong,
Muốn cho tâm vật tương đồng,
Hoằng dương ĐẠI-ĐẠO nhằm trong hạ kỳ.

———————————————–

Nhìn thế sự loạn ly chinh chiến,
Trông nhân loài diễn biến tương tàn,
Thành sầu bể hận dọc ngang,
Do mầm thị dục ngập tràn “Ngã, Nhân”.
Ôi! mộng huyển vô thường bào ảnh,
Danh, lợi, quyền, ấm, lạnh, nhục, vinh,
Đặng người e lại mất mình,
Do nhân ích kỷ mà sinh hận thù.
Ta biết chuộng võng dù xa mã,
Người cũng ham lộc cả quyền cao,
Ta toan tách ngõ ngăn rào,
Thì người lại sắp hố hào chia ly.
Ta muốn đặng vinh thê ấm tử,
Người cũng mong ngàn tứ muôn chung,
Ta toan kỳ thị oai hùng,
Người cùng kiêu dũng mà cùng tranh phuông.
Ta kế hoạch thay tuồng đổi lớp,
Người mưu mô đoạt cướp giựt giành,
Ta toan đắp lũy xây thành,
Thì người lại sắp tung hoành giang sơn.
Ta quyết chí đồ Vương định Bá,
Người rắp tâm thiên hạ tóm thâu,
Gieo nên gió thảm mưa sầu,
Vô thường đến cửa còn đâu “Ta, Người”!
Nhân chấp ngã để đời truyền kiếp,
Quả chiến tranh cộng nghiệp nhơn sanh,
Giang san cẩm tú Trời dành,
Sao không cùng hưởng mà đành xé xâu!

—————————————-

Chơn lý Đạo nhiệm mầu vô thượng,
Vạn pháp môn qui hướng độ đời,
Tam Nguơn chuyển thế luật Trời,
Mười hai vận hội tùy thời hoằng dương.
ĐẠI-ĐẠO vốn con đường duy nhứt,
Tu chứng nhờ tâm thức chơn như,
Ngã, Nhân sắc tướng diệt trừ,
Duy tâm tam giới từ từ viên thông.

Trích: KIẾP PHÙ SINH VÀ NHÂN NGÃ

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN (Vĩnh Long)

Ngọ thời 13 tháng 4 Đinh Mùi (21-5-1967)


Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống tốt đẹp hơn

Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

Dịch giả: Hoang Phong

Leave a Reply