CHÂN THẬT NIỆM PHẬT CỰC LẠC HIỆN TIỀN

Sep 7, 14 | | 1,472 views | No CommentsShare |
Trong cuốn “Chân thật niệm Phật – Cực Lạc hiện tiền”, chúng tôi nhấn mạnh đến cái giá trị vô cùng lớn lao của tất cả chúng ta khi được làm người, cái may mắn không gì có thể sánh bằng khi gặp được Phật pháp và nhân duyên đại may mắn nữa là đã tin sâu Tam Bảo, đã phát tâm tu hành theo pháp môn trì danh niệm Phật. Đang có trong tay những may mắn tuyệt vời này, chúng tôi mong mỏi quý Phật tử thường xuyên xem xét lại bản thân, cùng bạn đồng tu sách tấn nhắc nhở nhau xa rời ngũ dục, buông xả lăng xăng vọng tưởng, tranh thủ cơ hội khi còn sức khỏe mà tinh tấn trì danh niệm Phật.

Tập sách nhỏ “Chân thật niệm Phật – Cực Lạc hiện tiền” được chia làm hai phần. Trong phần một, từ chương “Thân người khó được” đến chương “Tai hại của ngũ dục”, chúng tôi nhấn mạnh đến tinh thần cảnh sách. Phần hai, từ chương “Tịnh Độ pháp môn thù thắng” đến chương “Chân thật niệm Phật”, chúng tôi chú trọng đến chánh nhân niệm Phật (chân thật phát tâm giải thoát luân hồi sanh tử), kế đến là sự buông xả và chí thành cung kính niệm Phật, nhằm giúp cho quý Phật tử sơ cơ giữ gìn chánh niệm. Tóm lại, “Chân thật niệm Phật – Cực Lạc hiện tiền” hình thành không ngoài mục đích trợ duyên cho hàng Phật tử sơ cơ ngày càng tăng trưởng Tín – Hạnh – Nguyện.

Trích: CHÂN THẬT NIỆM PHẬT CỰC LẠC HIỆN TIỀN

Chùa Niết Bàn, mùa an cư kiết hạ PL 2553

Sa môn Thích Thiện PhụngChân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

Hòa Thượng Thích Thiện Phụng

Leave a Reply