CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ – NGŨ NGUYỆN

Apr 30, 14 | | 4,960 views | No CommentsShare |
Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn ngày 9-2 Tân Dậu (14-3-1981)tnhan

THI:


BỬU-TÒA CAO chẳng mấy thước đo,

THIÊN-LÝ ĐÀI Tiên ý chẳng dò,

CHÙA RÁCH THƯỢNG-Nguơn nhồi Đức-Thánh,

PHẬT VÀNG ĐẾ Đạo dựng nền Nho.


Play MP3: CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ – NGŨ NGUYỆNTHI BÀI:


Bình tâm địa tịnh thần tiếp điển,

Thân định mà hướng nguyện thanh tâm,

An lòng chiêm ngưỡng cao thâm,

Tọa thiền mặc mặc xét thầm lời chơn.

Thầy hoan hỷ ban ơn tất cả,

Lắng nghe rành chớ khá lãng tâm,

Xét điều diệu lý cơ thâm,

Thông qua lẽ chánh sưu tầm dịch ra.

THẦY: THƯỢNG-ĐẾ là Cha vạn vật,

Đạo CAO-ĐÀI gồm tất Ngũ Chi,

Mạt đời Tam Giáo đồng qui,

Mượn cơ giáng điển cũng vì chúng sanh.

Hiệp Chủng Quốc tiếng Anh phải dịch,

Giúp cho Thầy phân tích vài lời,

Làm sao kẻ thế biết Trời,

Cậy con hiếu nữ trao lời giùm Cha.

Dụng đường tu giảng hòa chí thiện,

Đạo hoằng khai: nhứt nguyện của Thầy!

Độ đời: là nguyện thứ hai,

Cũng vì mạt thế Cao-Đài ra tay.

Nhân thế biết Cao-Đài Thượng-Đế,

Góp lòng thành tương tế lẫn nhau,

Tôn thờ một Đấng Trời cao,

Hóa sanh trưởng dưỡng mảy hào chẳng ly.

Vì sanh chúng mà Thầy tận độ,

Vì vạn linh khốn khổ diệt đời,

Lâm nguy cậy có ơn Trời,

Thiên tai, địa ách, cuộc đời nguơn ba!

Cực vì nỗi Trời Cha vô tướng,

Sự vãng lai biểu tượng duy tâm,

Lòng tin chắc có không lầm,

Đức tin mạnh mẽ thì tâm chói lòa.

Trên Thượng-Giới hằng hà chư Phật,

Thánh Tiên Thần các bậc đủ đông,

Thiên-Hoàng chúa tể oai phong,

Trang nghiêm sắc tướng rộng lòng từ bi.

Trên thế giới vô vi rộng rải,

Phật, Thánh, Tiên hà hải độ đời,

Hào quang chiếu khắp mọi nơi,

Niệm câu bác ái giúp đời dày công.

Trong vũ trụ càn khôn duy vật,

Phải tin rằng sự thật cõi vô,

Hằng hà quyền pháp cơ đồ,

Không như cõi tục mơ hồ cạnh tranh.

Hễ bên nầy hữu hình duy vật,

Thì bên kia hữu tất huyền linh,

Xuyên qua thế giới siêu hình,

Quyền năng thống trị vạn linh cõi đời.

Chớ tưởng lầm rằng Trời chẳng có,

Mà mắng mưa, chửi gió tự mình,

Phải ngừa tai mắt Thần linh,

Kề bên ghi chép tội tình của ta.

Phải biệt phân đường tà nẻo chánh,

Chớ nhẹ lòng mê tín dị đoan,

Tin Trời, tưởng Phật thì an,

Nhược bằng mê tín, dị đoan thì lầm.

Đời cận khổ tu tâm cho kịp,

Dụng chữ HÒA mà HIỆP cùng nhau,

Xin đừng nghĩ ngợi thấp cao,

Chờ cho đến lúc lao nhao muộn rồi!

Ngày nay biết ơn Trời giác độ,

Hãy lo mà giải khổ tự thân,

Giác tha mà độ người trần,

Tu cho kịp lúc nạn nhân cuối đời.

Hạnh kiểm tốt là người xử Đạo,

Trước hết là hiếu đạo song thân,

Nhớ công trưởng dưỡng bội phần,

Không như muôn thú ngu đần tối tăm.

Ơn dưỡng dục cao thâm trời bể,

Nghĩa sanh thành há dễ quên đi,

Bát cơm manh áo những ngày,

Bế bồng nâng đỡ ơn dày chớ phai.

Đạo xử nghĩa nhơn loài cũng trọng,

Nền Nho Tông hy vọng trung hòa,

Giảm điều tệ tục phồn hoa,

Biết câu hổ thẹn ấy là cổ kim.

Nguơn Thánh-Đức phải tìm trở lại,

Tân-Dân là nhân ngãi biết gìn,

Nho tông hóa Đạo dân sinh,

Dựng nền phong hóa thanh bình khắp nơi.

Thành một mối Đạo Trời chí thiện,

Đó mới là bước tiến nhân loài,

Dung hòa phong tục ngày nay,

Tân Dân Minh Đức tương lai hòa bình.

Thứ ba nguyện: dốc tình đại xá,

Thứ tư rằng: thiên hạ thái bình,

Biết Thầy là Chúa vạn linh,

Vãng lai mượn bút lập thành Thượng-Nguơn.

Nước Hoa-Kỳ nhân dân tiến bộ,

Nguồn tự do cao cả hoàn cầu,

Ấy là dân tộc đứng đầu,

Phải làm gương tốt năm châu mới hòa.

Thầy giáng điển California trước,

Cứu nạn nhân nước lửa buổi nầy,

Thời kỳ thế diệt là đây,

Cali đất mỏng họa nầy cứu an.

Dập núi lửa giải nàn cứu thế,

Địa chấn bình là để biết Cha,

Thầy không cứu nạn vừa qua,

Mười phần hết bảy còn ba rõ ràng!

Biết Thượng-Đế nhà an nước trị,

Biết tu thân là quí tự mình,

Nhơn phẩm, nhơn cách, nhơn tình,

Đừng cho bụi tục giẫm mình hôi tanh.

Nguồn Thánh-Đức thái bình thạnh trị,

Bảo thủ nguồn chánh thể tự do,

Hòa bình, áo ấm, cơm no,

Bảo thân an ổn không lo họa sầu.

Vì hoàn cảnh năm châu sắp khổ,

Kỳ phân tranh mạt hậu cuối đời,

Toàn linh vọng nguyện ơn Trời,

Cứu con qua khỏi diệt đời đi Cha!

Đồng thỉnh nguyện ấy là thấu đáo,

Điển huyền linh giải cứu chúng con,

Xin đừng tự đắc nghe con,

Tài cao, sức giỏi, nhưng còn phàm thân!

Luồng gió độc nhiễm thần gục ngã,

Sánh với Thầy thì quá nhỏ nhoi,

Phải nhờ quyền lực Cha Trời,

Xin ơn Thượng-Đế cứu đời đi con!

Thầy lập Đạo xin tròn cứu thế,

Khuyên con tu là để sửa mình,

Ăn chay là phép dưỡng sinh,

Hiệp hòa Thiên-Đạo dựng nền phong cương.

Tu nhơn đạo là đường chánh kỷ,

Tốt cho mình dùng lý độ người,

Xử tròn nghĩa vụ ở đời,

Rồi lo tu luyện đến ngôi Thánh Thần.

Thứ năm nguyện: an ninh Thánh Thất,

Tu để mà tạo Phật tác Tiên,

Trở về nơi cõi thiêng liêng,

Muôn đời tự tại nhàn yên vững bền.

Leave a Reply