THÁNH THẤT

Apr 9, 14 | | 2,674 views | No CommentsShare |
Thầy lập thành Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung của các con. Thầy qui tụ các con lại một nhà. Thầy làm cha Chưởng Quản.”

Đó là Thánh giáo của Đức Chí Tôn trong đàn cơ ngày 18 tháng 9 năm 1926 và cũng là Thông Điệp của Ngài báo cho toàn thể nhơn loại đều biết: THÁNH THẤT đã được hình thành ở nhiều nơi trên thế giới với một sứ mạng đặc biệt cứu độ toàn nhơn loại đang lâm vào thời Hạ nguơn Mạt Pháp đầy hiểm họa: Thiên tai, chiến tranh, hỗn loạn, bịnh hoạn… để lập lại đời Thánh Đức. Đồng thời phổ truyền Bí Pháp của Đức Chí Tôn cho tất cả con cái của Ngài chỉ trong một đời tu với hồng ân Đại Đại Ân Xá Kỳ 3 cũng đắc Đạo.

Với nhận thức thông thường, người ta nghĩ ngay Thánh Thất là nơi thờ phượng Đức Thượng Đế của một nhóm tín hữu Cao Đài, nhưng đích thực không chỉ giản dị như thế.

Nói chính xác hơn, Thánh Thất là nơi thờ phượng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Thật vậy, bước vào Bữu Điện ở bất cứ Thánh Thất nào, chúng ta đều thấy các biểu tượng thờ phượng giống nhau như một.

Trên hết là Thánh Tượng Thiên Nhãn, là hình con MẮT được Đức Chí Tôn giải thích là: “Thần cư tại nhãn.” Đó cũng là một cách tiết lộ rằng: Cơ đắc đạo phải có Thần mới huờn nguyên Đệ Nhị Xác Thân mà nhập vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Vậy thờ Thiên Nhãn là thờ Trời, là thờ Đấng Cha Lành của muôn loài.

Kế đến là Long vị của ba Đấng giáo chủ thuộc thời Đại Đạo Nhị Kỳ Phổ Độ:

Đức Phật Thích Ca: Giáo chủ Phật giáo
Đức Lão Tử: Giáo chủ Tiên giáo
Đức Khổng Tử: Giáo chủ Nho giáo

Và các Đấng Đại diện các tôn giáo trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ:

Đức Lý Thái Bạch: Tiên giáo
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát: Phật giáo
Đức Quan Thánh Đế Quân: Nho giáo

Còn biểu tượng thờ Ngũ Chi Đại Đạo như sau:

Ngôi Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư tượng trưng cho Nhơn Đạo,
Đức Khương Thượng tượng trưng: Thần Đạo
Đức Jesus Christ tượng trưng: Thánh Đạo
Đức Lý Thái Bạch tượng trưng: Tiên Đạo
Đức Thích Ca tượng trưng: Phật Đạo

Như vậy, tại Thánh Thất chúng ta thấy các tôn giáo đã có từ ngàn xưa, nay không còn ranh giới, tinh thần địa phương được khai phóng hoàn toàn, các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật không còn mang một sắc thái riêng cho một tôn giáo nào, mà là nguồn ngưỡng vọng của toàn nhơn loại.

Trong tinh thần nầy, Đức Chí Tôn đã dẫn giải cụ thể hơn trong đàn cơ vào tháng 7/1927 như sau:

Tuy bây giờ phân chia nhiều nhánh, nhiều chi, chớ ngày sau cũng có một mà thôi. Các con dầu bên nào cũng thương nhau như con một nhà, chớ khá ganh gổ, chê bai nhau.

Có nhiều Đạo cũng như cái nhà, phải có nhờ nào là cột cái, nào là cột con, đòn tay, kèo, rui… Rui là nhỏ, mỏng mảnh hơn hết, mà cũng phải nhờ nó. Tuy là kể cho nhiều tên, chớ cất rồi thì có một chủ ở mà thôi.

Cái nhà mà Đức Chí Tôn đưa ra để dẫn dụ, chính là THÁNH THẤT, người chủ của cái nhà chính là Đức Chí Tôn.

Với Thông Điệp nêu trên, trong các chữ “NHÀ CHUNG CỦA CÁC CON” mà Đức Chí Tôn đã dùng, có lần Ngài giải thích rõ rằng: Các con, không có nghĩa là mấy đứa trong một nhóm như các con thường tưởng, mà là chung cho cả nhơn loại.

Kế đến: THẦY LÀM CHA CHƯỞNG QUẢN cái nhà ấy.

Cái nhà ấy, là Thánh Thất, như ở trên đã trình bày là có thờ các vì Giáo chủ của các Tôn giáo đã có từ trước và cả chư Thần Thánh Tiên Phật. Vậy Thầy làm Cha Chưởng Quản ngôi nhà ấy là thế nào?

Chính Đức Chí Tôn giáng cơ ngày 7/4/1926 xác định rằng:

Nhiên Đăng Cổ Phật thị ngã (Nhiên Đăng Cổ Phật là TA)
Thích Ca Mâu Ni thị ngã (Thích Ca Mâu Ni chính là TA)
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị ngã (Thái Thượng Nguơn Thỉ cũng là TA)
KIM viết CAO ĐÀI (Ngày nay gọi là CAO ĐÀI)

Vậy Đấng Cao Đài làm Cha Chưởng Quản Thánh Thất không còn là điều khó hiểu
Riêng về cách xưng hô của Đức Chí Tôn, có lúc là CHA, có lúc là THẦY,
Điều mà Đức Hộ Pháp đã thỉnh ý Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tức Victor Hugo, một Đại văn hào của Pháp đã giáng cơ giải thích rằng:

Bởi vì con người chúng ta nhờ Ngài mà có,
Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng những thức ăn trong sạch.
Và tạo dựng linh hồn ta bằng phẩm Thiên.
Nơi Ngài tập trung Khoa học và Khôn ngoan,
Đại nghiệp của Ngài là không ngớt giục tấn linh hồn,
Những vật chất tồi tàn là châu báu trước mắt Ngài,
Ngài biến các chơn linh hèn hạ thành Tiên Thánh,
Luật của Ngài là THƯƠNG YÊU, quyền lực của Ngài là CÔNG CHÁNH,
Ngài quan tâm đến Đạo Đức, truất bỏ tật xấu,
Là CHA, Ngài ban cho các con sinh lực của Ngài,
Là THẦY, Ngài di truyền cho Thiên tính
.

Đàn cơ đêm 21 rạng 22 /4/1930

Nói tóm lại, Thánh Thất là nhà chung của nhơn loại, Trời là Đấng Cha Lành của nhơn loại và Ngài chưởng quản ngôi nhà ấy đã nói lên đầy đủ mối tương quan: Đức Thượng Đế và nhơn loại là tình CHA CON

Các dân tộc trên thế giới có cùng một Đấng CHA TRỜI nên tất cả đều là tình anh em ruột thịt.

Bằng những yếu tố đã nêu, là nền tảng vững chắc cho một thế giới hòa bình và Thiên hạ an lạc trong một Cộng Đồng Nhơn Loại Đại Đồng, đó cũng là mục tiêu lập đời Thánh Đức mà đạo Cao Đài đang hướng tới.

Qua các phần trình bày nêu trên, Thánh Thất quả là một ngôi nhà Thiêng Liêng, đa dạng luôn mở rộng cánh cửa để đón tiếp mọi người một cách thân thiện trong tình huynh đệ:

Là tín hữu Phật giáo, Thánh Thất là Phật Tự, là ngôi Chùa vì nơi nầy có thờ Phật

Là tín hữu Gia Tô giáo, Thánh Thất là nhà Thờ, là Thánh Đường vì nơi nầy có thờ
Đức Chúa Jesus Christ

Là tín hữu Tiên giáo, Thánh Thất là chùa, là Động… vì nơi nầy có thờ Đức Lão Tử

Là tín hữu Thần giáo, Thánh Thất là Than Miếu vì nơi nầy có thờ Đức Khương Tử Nha

Là tín hữu Nho giáo hay người theo Đạo thờ Ông Bà, Thánh Thất là Văn Miếu, là Văn Chỉ vì nơi nầy có thờ Đức Khổng Tử.

Là tín hữu Phật giáo Hòa Hảo, Thánh Thất lại càng gần gũi hơn vì hai tôn giáo nầy luôn có nhau trong mọi sinh hoạt Đạo sự.

Tóm lại, Thánh Thất là nơi hợp quần huynh đệ Đại Đồng nhơn loại dưới sự dìu dắt của một Đấng vừa là Cha, vừa là Thầy trên con đường giải khổ ở chốn trần gian và giải thoát kiếp luân hồi để qui hồi cựu vị trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Tuy nhiên, không vì đó mà buộc chúng sanh phải khổ nhọc cho việc xây cất, Ngài thương con cái của Ngài bằng sự độ lượng vô biên được thể hiện qua 4 câu thơ:

Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Không cần hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi
.

Như vậy, ngoài Thánh Thất là nhà chung, chúng ta mỗi người với mỗi tâm thành thì trong trái tim của mỗi người cũng chính là Tiểu Thánh Thất, nơi đó Đức Chí Tôn hằng ngự. Hạnh phúc thay cho những ai hữu duyên cảm nhận được sự vinh diệu nầy.

Hiền Tài Phạm văn Khảm
Châu Đạo Cao Đài California


Leave a Reply