KINH KIM CANG

Jan 13, 14 | | 10,792 views | No CommentsShare |
kinhkimcang

Pháp bất cô khởi,
Trượng cảnh phương sanh,
Ðạo bất hư hành,
Ngộ duyên tắc ứng.

Dịch nghĩa:

Pháp chẳng tự sanh,
Do cảnh mà có,
Ðạo chẳng ngẫu nhiên,
Vì duyên mà ứng.

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH


Leave a Reply