KINH KIM CANG

Jan 13, 14 | | 2,231 views | No CommentsShare |
kinhkimcang

Pháp bất cô khởi,
Trượng cảnh phương sanh,
Ðạo bất hư hành,
Ngộ duyên tắc ứng.

Dịch nghĩa:

Pháp chẳng tự sanh,
Do cảnh mà có,
Ðạo chẳng ngẫu nhiên,
Vì duyên mà ứng.

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH


KINH KIM CANG – 1 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 2 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 3 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 4 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 5 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 6 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 7 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 8 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 9 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


KINH KIM CANG – 10 – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN


Leave a Reply