HOW FORTUNATE THAT SOMEONE CAUGHT THIS ON VIDEO!!! – PHÓNG SANH MỘT CÁCH BẤT VỤ LỢI.

Sep 23, 12 | | 5,449 views | No CommentsShare |
dolphin-rescue

HOW FORTUNATE THAT SOMEONE CAUGHT THIS ON VIDEO!!! THIS EPISODE WAS FILMED RIGHT FROM THE START AND SHOWS THE INSTANT REACTION BY THE PEOPLE ON THE BEACH.

ĐÂU CẦN PHẢI THEO ĐẠO NÀO – không phân biệt tôn giáo, sắc dân, người có THIỆN TÂM trên thế gian suy nghĩ và hành động giống nhau – PHÓNG SANH MỘT CÁCH BẤT VỤ LỢI.

XIN MỜI XEM:

Leave a Reply