ĐẠO PHẬT VÌ CUỘC ĐỜI – Ý NGHĨA NGHI LỄ TẮM PHẬT

May 6, 12 | | 2,427 views | No CommentsShare |
Đức BỔN SƯ THÍCH-CA dạy về NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO

Huờn Cung Đàn, Tý thời, 08-4 Tân Sửu (21-5-1961)Dan SanhNHƠN ĐẠO dạy tam tùng tứ đức,
Ngũ thường lo đúng mức thuần phong,
Gia đình, xã hội cũng đồng,
Noi gương mỹ tục giống dòng Nghiêu vương.


THẦN ĐẠO lập con đường phải lối,
Phận công dân sớm tối lo tròn,
Quan trường, tể tướng, tôi con,
Vẹn tròn hiếu nghĩa lòng còn thanh liêm.


THÁNH ĐẠO chuộng một niềm ngay thẳng,
Chí công bình trong trắng tâm thanh,
Không thiên không vị em anh,
Lời ngay, lẽ phải, phân rành quang minh.


TIÊN ĐẠO chỉ xử tình, xử thế,
Bác ái trau tập thể hòa thương,
Yêu cùng nhơn loại bốn phương,
Thanh nhàn thỏa chí dặm trường ngao du.


PHẬT ĐẠO dụng đường tu thanh tịnh,
Từ bi hành nhường nhịn lẫn nhau,
Không chê kẻ thấp người cao,
Chẳng vì chức tước nghèo giàu phân tranh.


ĐẠI ĐẠO gồm năm nhành tôn giáo,
Kể trên đây đào tạo lọc lừa,
Hợp thời độ thế tùy ưa,
Hạ, trung, thượng đủ đều vừa ý chung.

BỔN SƯ THÍCH-CA
Huờn Cung Đàn, Tý thời, 08-4 Tân Sửu (21-5-1961)
(Lê Anh Dũng trích lục. Phú Nhuận, 29-4-2004)THÍCH-CA GIÁO-CHỦ

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 3-7-1977)


Thi rằng:

THÍCH giáo, Phật tăng cõi Nam Phần,
CA ngợi đức dày Phật Pháp ân,
GIÁO dục ngàn đời noi Ðạo-pháp,
CHỦ quyền thay đổi khốn ni tăng.

Thi bài:

Cùng môn sinh mây mù lần vẹt,
Hãy nghiệm suy rõ biết diệu huyền,
Thơ bài tiếng Phật, lời Tiên,
Xin người thế tục đức hiền trau tâm.

Ta xuống thế sanh làm vua chúa,
Ta còn không hoen ố bụi trần,
Dốc lòng tầm Ðạo xá thân,
Một người một ngựa băng rừng tầm tu.

Cội bồ-đề công phu luyện thuốc,
Sáu năm tròn thì đắc Kim-thân,
Ta-bà trong cõi dương-trần,
Ðộ người biết nẻo tu thân đắc thành.

Ðộ phụ mẫu Ðạo lành tỏ rạng,
Cứu cửu-huyền cho hãn Ðạo mầu,
Giúp đời thoát khỏi vực sâu,
Thoát vòng sanh tử khổ sầu thương tâm.

Ta gương mẫu nghìn năm rạng rỡ,
Tấm gương lành muôn thuở đời soi,
Ðừng ham quyến luyến mùi đời,
Ðỉnh chung cát bụi đâu thời bền lâu.

Sống cõi tạm trong bầu hiện hữu,
Chịu bốn đường sanh lão bệnh căn,
Thảm thê là sự mất còn,
Ngựa qua cửa sổ đường mòn phải đi.

Giờ nhắm mắt hiệp ly thảm khốc,
Chịu nỗi sầu tang tóc mến thương,
Nhớ khi chung gối, chung giường,
Rồi ra ly biệt, sầu thương ích gì.

Tu là cắt sầu bi đứt đoạn,
Cắt dây oan ràng buộc khỏi vòng,
Luân hồi tứ khổ sạch không,
Sen vàng nối bước non Bồng thảnh thơi.

Sống muôn Thu đời đời kiếp kiếp,
Cõi Phật, Tiên không nghiệp buộc ràng,
Màng gì cõi tục đa đoan,
Nay giàu, mai khó, nào an tấc lòng.

Giàu cũng khổ, nghèo trông cũng khổ,
Nhọc sức lo câu xé giựt giành,
Tuồng gì là bả hôi tanh,
Hết rồi một kiếp hồn linh đọa đày.

Ta thương tâm giãi bày mọi nỗi,
Người hãy tua tự hối răn lòng,
Tu là gắng giữ tâm không,
Chớ đừng phế bỏ vợ chồng con thơ.

Không xuất gia tầm cơ giải thoát,
Cư tại gia mà đạt phép mầu,
Gánh đời, gánh Ðạo song tu,
Vẹn toàn công đắc tu mau một đời.

Tu lập công độ thời bá tánh,
Không vào chùa trốn lánh nợ trần,
Kiếp tu tròn nghĩa vẹn ân,
Hoàn toàn bổn phận nghĩa nhân cũng đồng.

Lo công phu dày công tần tảo,
Trả nợ đời hiếu thảo cho xong,
Nghĩa tình tròn phận đạo đồng,
Giữ câu trong sạch dày công trọn lòng.

Giờ mãn điển đạo đồng ghi lấy,
Ngẫm mấy lời Phật dạy rõ thông,
Ban ơn hiền-nữ chơn-đồng,
Giã từ lui bước non Bồng phi thăng.

Đạo Phật Vì Cuộc Đời 1 – Đ.Đ. Thích Phước Tiến

YouTube Preview Image


Đạo Phật Vì Cuộc Đời 2 – Đ.Đ. Thích Phước Tiến

YouTube Preview ImageÝ NGHĨA NGHI LỄ TẮM PHẬT
Trong Phật giáo, thường có nhiều hình thức nghi lễ, nhằm mục đích truyền bá giáo lý sâu rộng trong nhân gian, giúp đỡ mọi người xây dựng cuộc sống hiện đời được an lạc và hạnh phúc hơn.

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng nước lạnh và một vị phun dòng nước nóng.

Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hằng ngày, mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca.

Trong kinh sách, Đức Phật dạy rằng: người nào chịu đựng được những cảnh thuận nghịch của cuộc đời, mà tâm vẫn bình thường, bình tĩnh thản nhiên, an nhiên tự tại, thì người đó là một vị Phật trong tương lai. Đây là ý nghĩa hết sức thâm trầm vi diệu của đạo Phật.

Trong kinh sách, những cảnh thuận nghịch của cuộc đời được gọi là: bát phong. Bát là tám, phong là ngọn gió. Bát phong chia làm bốn cặp, mỗi cặp gồm hai cảnh giới thuận nghịch, đó là: lợi lộc và suy sụp, hủy báng và danh dự, xưng tán và chỉ trích, khốn khổ và lạc thú.

Trên đời này, cảnh khổ quá nhiều: sanh lão bệnh tử là khổ, cầu mong không được, thương yêu phải chịu chia lìa, thù ghét gặp nhau, thân thể ốm đau, tâm loạn động bất an cũng đều khổ. Còn hưởng thụ các lạc thú trên đời cũng không ít việc đưa đến phiền não khổ đau sau đó. Nghi lễ tắm Phật trong các buổi đại lễ Phật đản dựa vào truyền thuyết hai vị Long vương phun hai dòng nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh nói trên.

Khi múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản sanh nhỏ nhắn, chúng ta tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc phải, vừa ý, gọi là thuận cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Khi múc gáo nước thứ hai, tắm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng ta tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi là nghịch cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Đây chính là ý nghĩa sâu xa của nghi lễ tắm Phật và việc tu tập theo đạo Phật vậy.

Tỳ khưu Thích-Chân-Tuệ
VP.PHTQ.CANADA
phtq-canada.blogspot.ca


Leave a Reply