BUÔNG TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ

May 4, 12 | | 2,762 views | No CommentsShare |

Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,
Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh,
Thương thân cá chậu vòng oan nghiệt,
Thương phận chim lồng chốn nhục vinh,
Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,
Thương người mê muội mãi u minh,
Có thương con mới dày công quả,
Công quả là đường đến Ngọc-Kinh.BUÔNG TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ – Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC TIẾN

YouTube Preview Image


Leave a Reply