PHƯƠNG TU TÌM TÂM CỨU MÌNH

Jan 10, 12 | | 1,836 views | No CommentsShare |
THI:


QUAN cảnh đời tàn thấy khổ ôi!

ÂM dương pháp đạo gắng trao dồi;

BỒ đoàn thanh tịnh tìm chơn Đạo,

TÁT chỉ đôi lời gắng lại ngôi.

QABT


BÀI:

Muốn cứu mình trong cơn tận thế,

Thì trước tiên trí huệ phải minh;

Phải tìm cho được khiếu linh,

Phải sao cho thấy rõ mình là ai?


Tâm chánh trực Cao Đài nội tại,

Tâm phải tu khí hải không còn;

Thong dong tìm lại Bồng Non,

Thấy mình chính thật là con Phụ Hoàng.


Nay chư hiền nương thoàn Bát Nhã,

Phải tịnh tâm phổ hóa cội nguồn;

Bến bờ trở lại đền xuân,

Chính là bến giác Tây Phương đó là.


Phương thứ nhất: Hàng ma tâm nội,

Dụng phương châm sám hối hằng ngày;

Đừng lòng khi tỉnh khi say,

Đừng theo tà kiến nhảy bay đủ đường.


Duy nhất tâm tìm phương thoát khổ,

Nương Thánh ngôn tìm chỗ hợp thời;

Hiểu hành học kỷ không lơi,

Tìm cho thấu đáo phương trời hư không.


Phương thứ hai: Quả công bòn mót,

Phải lập công cho trót cho thành;

Quả công đừng có khoe danh,

Đừng nên vọng tưởng tái sanh hưởng nhờ.


Lập công phải đừng mơ đừng tưởng,

Đừng cầu mong hồi hướng việc gì;

Nhớ rằng một dạ từ bi,

Thương đời đem của cứu nguy cho đời.


Phương thứ ba: Đạo Trời ráng học,

Học hiểu rồi lừa lọc phàm tâm;

Học minh trí huệ không lầm,

Học rồi mới quyết đem làm theo kinh.


Học mới rõ Thánh Linh mầu nhiệm,

Học ngày đêm kiểm điểm lại mình;

Thân tâm thanh lọc phàm tình,

Là phương học đạo hồi sinh huệ từ.


Phương thứ tư: Tâm từ nhẫn nhịn,

Một tấm lòng chánh tín từ hòa;

Thấy người mắng rủa chưởi ta,

Ta thương người đó như là mình ngu.


Thương người bởi chưa tu chưa hiểu,

Thương người còn phải chịu vô minh;

Ta thương mà phải tận tình,

Độ người cho sáng anh linh mới là.


Phương thứ năm: Diệt tan bản ngã,

Thấy được mình là cả vấn đề;

Thấy mình sân hận si mê,

Tính hơn, tính thiệt lắm bề tranh phân.


Thấy mình rồi lần lần mới diệt,

Diệt hết lần oan nghiệt phàm phu;

Trong lành như thể trăng thu,

Vẹt mây tỏ rõ thanh u chiếu ngời.


Phương thứ sáu: Cứu đời khẩn cấp,

Bằng ngồi tu tịnh tập hằng ngày;

Bằng phương thuyết giảng Đạo Thầy,

Bằng đem tiền của an bài người đau.


Lấy công hạnh làm đầu độ chúng,

Lấy tình thương ứng dụng cứu đời;

Lấy phương thoát khổ Đạo Trời,

Hiệp nhau liên kết cứu người đang mê.

Phương thứ bảy: Nẻo về quê cũ,

Thì ngày đêm trì thủ công phu;

Một câu danh hiệu trì tu,

Một thuyền Bát Nhã thiên thu vãng hồi.


Phương hạ thừa ghi lời trì niệm,

Danh hiệu Thầy kiểm điểm thân tâm;

Thượng thừa Bát Nhã thậm thâm,

Quán sâu vào chỗ chơn không mới mầu.


Phương thứ tám: Quán sâu tâm nội,

Thì phải lo chuyển thối trược trần;

Phải châu thiên, vận tâm chân,

Khử mùi u ám hồng trần tanh hôi.

Xả hết trược từ hồi vô thỉ,

Thải hết đi tà khí nhiễu nhương;

Dựng lò bát quái tầm phương,

Hàng long phục hổ chiếu chương đêm ngày.


Phương thứ chín: Tìm Thầy Thượng Đế,

Thì phải lo mà phế công danh;

Chánh tâm trong trẻo an lành,

Một lòng một dạ chí thành vô tư.


Để tâm không Ngọc Hư tự tại,

Thấy được Thầy ngay ở nơi tâm;

Pháp mầu diệu dược cao thâm,

Khó ai biết được chơn tâm điểm này.


Phương thứ mười: Cao Đài thị hiện,

Đó là nơi đạt tiến cầu tìm;

Nhớ rằng đôi mắt lim dim,

An nhiên tự tại thanh liêm vui nhàn.


Kể từ đây địa đàn thị hiện,

Chốn Thiên Đường trực kiến nhãn quang;

Hấp thâu Thái Cực Hồng Quang,

Đó là phương hướng trên đàng tu tâm.


Tu tâm được thoát hầm hố hiểm,

Tu tâm rồi vô niệm an nhiên;

Đời dù có dữ hóa hiền,

Thoát ra bể khổ nơi miền trần gian.


Dù thế giới điêu tàn đi nữa,

Linh hồn mình từng bữa an vui;

Mười phương chỉ tại tâm thôi,

Tâm mà đạt được an ngôi vững vàng.


Tâm Duyên trích “PHƯƠNG TU TÌM TÂM CỨU MÌNH” từ bài Thánh giáo của Đức QUAN ÂM BỒ TÁT khuyên tu trong thời Hạ Ngươn mạt vận này do Đ.H. Chim Ri chuyển qua email.
Chân thành cảm ơn Đ.H. Chim Ri.


Leave a Reply