QUAN ÂM DIỆU DUYÊN

Jan 6, 12 | | 2,369 views | No CommentsShare |

Đời mạt pháp khiến muôn điều đảo lộn,

Cơ điêu tàn xáo trộn khắp nơi nơi,

Bởi chúng-sanh xa cách lý Đạo Trời,

Lòng bác-ái lần hồi như mất cả.

Giữ danh lợi kẻ xô người ngã,

Miếng đỉnh chung nhục mạ lẫn nhau,

Chữ nghĩa nhân lòng tục hỡi còn đâu,

Tình thương mến khó âu tồn tại,

Khiến xô xát bởi điều quấy phải,

Xui tương tàn kẻ lại người đi,

Mãi quẩn quanh trong cảnh hiểm nguy,

Hoài xuôi ngược trong vòng chém giết.

Lòng đạo đức đâu nào có biết,

Chữ quả công như việc mơ hồ,

Lòng nhơn gian tợ thể tơ vò,

Trí nhơn loại cùn đồ tan biến.

Từ kẻ ác nhiễu nhương sanh chuyện,

Đến người lành lương thiện họa lây,

Thế nên cơ Tạo-Hóa vần xây,

Tùy nhân loại định ngày tan biến,

Không lẽ để cho người lương thiện,

Cùng chết oan trong biển lửa đời,

Nên Đạo Trời mở khắp nơi nơi,

Gọi nguyên vị nghe lời Đạo-lý.

Sớm tu tỉnh độ thân độ kỷ,

Mau hồi tâm nguyên vị trở về,

Để may ra thoát cảnh sông mê,

Để hữu phước trở về đời lạc thiện.

Cảnh tan biến một hồi luân chuyển,

Máy Thiên-Cơ hiển hiện bao hồi,

Độ nguyên-nhân thoát cảnh tơi bời,

Dìu kẻ thiện lập đời Thượng-Đức.

Nếu đủ số về nơi Tây-Vức,

Chưa đến căn còn cực với đời,

Cũng sinh tồn ở chốn trần vơi,

Hưởng lạc cảnh một đời Nghiêu Thuấn.

Chư hiền-sĩ đức tin cho vững,

Kẻo lạc loài giữa chốn quay cuồng,

Đời chi vui hoặc những chi buồn,

Phải gìn dạ, đừng chạy luôn tuồn xuôi ngược.

Buổi Nguơn-Hạ mới biết ai người vững bước,

Cơn nguy vong mới hiểu được kẻ ít phước với nhiều căn,

Dẫu nói xa hiền-sĩ rán hiểu gần,

Việc thực tại cõi trần đang sống tạm.

Rán tu tỉnh để qua hồi hắc ám,

Khá bền tâm hầu vượt đám mây mù,

Trọng tâm là tu học, học tu,

Việc chánh bởi một câu chánh-tín.

VĂN PHÒNG PHỔ THÔNG GIÁO LÝ
Tuất thời 19-2 Ất Tỵ (21-3-1965)


QUAN ÂM DIỆU DUYÊN 1

YouTube Preview Image


QUAN ÂM DIỆU DUYÊN 2

YouTube Preview Image


QUAN ÂM DIỆU DUYÊN 3

YouTube Preview Image


Ta đây không phải là ta,

Cái ta giả tạm trần la buộc ràng.

Dễ chi gặp Ðạo vàng đến độ,

Khó chi lìa tật đố nơi thân,

Trời kia cũng bởi thế nhân,

Mà đem quyền pháp độ lần giác mê.

Người tu học muốn về tiêu chuẩn,

Phương tiện dùng cung phụng Ðạo Cao,

Tìm phương hòa hiệp với nhau,

Từ trong tâm thức sắc màu kể chi.

Có một lẽ từ bi nhẫn nại,

Thánh Thần Tiên đều phải chịu chung,

Nếu không kiên chí vẫy vùng,

Dây oan trói buộc lâm chung muộn màng.

Ðạo có lúc ẩn tàng vi tế,

Ðạo có hồi hiện thể bao la,

Ðóng khung chỉ một lòng tà,

Thiên tùng chẳng trọn rồi ra luân hồi.

Muốn có được Thiên thời Nghiêu Thuấn,

Thì nhơn hòa phải thuận trước đi,

Sầu-bi đổi lấy từ-bi,

Khiêm nhường thay thế khinh khi mạng đời.

Ðã tự nhủ con Trời tá thế,

Dụng phép mầu phổ tế quần linh,

Thì toan tu sửa thân mình,

Cho nên Thánh thiện nhục vinh chẳng màng.

Rạng danh một cõi Ðạo vàng!

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT
Tuất thời 14 tháng 10 Canh-Tuất (12-11-1970)


QUAN ÂM TÓC RỐI
Quán Thế Âm
QUAN ÂM THỊ KÍNH
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM
CHA MẸ ÂN NẶNG KHÓ BÁO ĐÁP…
QUAN NIỆM VỀ CHỮ HIẾU TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ
PHẬT THUYẾT KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ
THIÊN TAI
NGƯỜI ĐỜI
HỒI HƯỚNG TÂM
SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply