KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4

Jul 21, 11 | | 10,433 views | No CommentsShare |
ADiDaNhư Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan:

– Nay ngươi nghe chăng?

A Nan và đại chúng đều đáp:

– Có nghe!

Khi tiếng chuông dứt rồi, Phật lại hỏi:

– Các ngươi nghe chăng?

A Nan và đại chúng đều đáp:

– Chẳng nghe!

Khi đó La Hầu La lại đánh thêm một tiếng, Phật lại hỏi:

– Các ngươi nghe chăng?

A Nan và đại chúng đều đáp:

– Có nghe!

Phật hỏi A Nan:

– Ngươi cho thế nào là có nghe, thế nào là chẳng nghe?

A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng:

– Khi tiếng chuông đánh lên thì chúng con được nghe. Khi tiếng chuông ngưng rồi, âm vang đều dứt thì chẳng nghe.

Như Lai lại bảo La Hầu La đánh chuông, rồi hỏi A Nan:

– Nay có tiếng chăng?

A Nan và đại chúng đều đáp:

– Có tiếng.

Ít lâu tiếng ngưng, Phật lại hỏi:

– Nay có tiếng chăng?

A Nan và đại chúng đều đáp:

– Không tiếng.

Lát sau, La Hầu La lại đánh một tiếng chuông. Phật lại hỏi:

– Nay có tiếng chăng?

A Nan và đại chúng đều đáp:

– Có tiếng.

Phật hỏi A Nan:

– Ngươi cho thế nào là có tiếng, thế nào là chẳng có tiếng?

A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng:

– Khi tiếng chuông đánh lên thì gọi là có tiếng, khi tiếng chuông ngưng rồi, âm vang đều dứt, thì gọi là chẳng có tiếng.

Phật bảo A Nan và đại chúng:

– Lời nói các ngươi sao tự càn loạn với nhau!

Đại chúng và A Nan đồng thời bạch Phật:

– Sao gọi chúng con là càn loạn?

Phật nói:

– Ta hỏi về nghe thì các ngươi nói nghe, ta hỏi về tiếng thì ngươi nói tiếng, cái nghe và tiếng trả lời chẳng định như thế, không phải càn loạn là gì?

– A Nan! Tiếng dứt chẳng âm vang thì ngươi nói là chẳng nghe, nếu thật chẳng nghe thì tánh nghe phải diệt, đồng như cây khô, khi tiếng chuông lại đánh lên, thì ngươi làm sao biết được? Biết có biết không ấy là thanh trần, hoặc có hoặc không đâu phải tánh nghe vì ngươi mà thành có thành không? Nếu tánh nghe thật không thì ai biết không nghe?

– A Nan! Thanh trần ở trong tánh nghe tự có sanh diệt, chẳng phải tánh nghe của ngươi theo thanh trần sanh diệt khiến tánh nghe thành có thành không. Ngươi còn điên đảo nhận lầm thanh trần là tánh nghe, lạ gì chẳng mê muội cho Thường là Đoạn?

– Tóm lại, chẳng nên cho rằng lìa các tướng động, tịnh, thông, nghẽn, nói chẳng có tánh nghe.

Như người đang ngủ mê trên giường, trong nhà có người giã gạo, người ấy trong chiêm bao nghe tiếng giã gạo, tưởng thành tiếng khác, hoặc cho là tiếng trống, hoặc cho là tiếng chuông, trong chiêm bao liền lấy làm lạ, sao tiếng chuông lại như tiếng cây đập vào đá, khi chợt tỉnh dậy nghe tiếng chày, bảo với người nhà rằng, trong lúc chiêm bao đã lầm tiếng chày cho là tiếng trống. A Nan, người đó trong chiêm bao đâu nhớ những sự động, tịnh, thông, nghẽn. Thân hình dù ngủ, nhưng tánh nghe chẳng mất, vậy dẫu cho hình tướng tiêu tan, thân mạng dời đổi, làm sao tánh nghe này lại vì ngươi mà tiêu diệt.

– Do các chúng sanh từ vô thỉ, nương theo sắc thanh, đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển, chưa từng khai ngộ bản tánh trong sạch thường trụ, chẳng theo tánh chơn thường, lại đuổi theo sanh diệt, do đó đời đời bị xoay vần trong vòng tạp nhiễm.

– Nếu bỏ sanh diệt, giữ tánh chơn thường, thì ánh sáng của Chơn Thường tự hiện, căn, trần, tâm thức, ngay đó liền tiêu; tướng vọng tưởng là trần, tánh phân biệt là cấu, cả hai đều xa lìa, thì pháp nhãn của ngươi liền được trong suốt, làm sao lại chẳng thành Vô Thượng Tri Giác?

Trích giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 4


KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4 – CD1

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd2

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd3

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd4

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd5

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd6

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd7

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd8

YouTube Preview Image


Kinh Lăng Nghiêm Q4 cd9

YouTube Preview Image


KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 1
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 2
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 3
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 4
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 5
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG – QUYỂN 6


Leave a Reply