ĐỨC TIN

Mar 23, 11 | | 2,107 views | No CommentsShare |
candleTin riết đất bằng cũng trổ sen

Dù trong hư cảnh bước chân len

Tin sâu nhân quả vay thì trả

Tin hết duyên xưa đáo Phật tiền

Có khổ có nguy càng vững chí

Rèn lòng rèn tánh dứt oan khiên

Tin, Hành, Tín, Nguyện in như một

Dù vẫn trần gian cũng chẳng phiền


Một kiếp vô thường ngắn ngủi thay

Sớm kêu cô chú đến kêu Ngài

Tối về ngơ ngẩn người đâu mất

Mới đó nằm yên cổ quan tài

Thành, Trụ, Hoại, Không là luật định

Ngã, Tịnh, Lạc, Thường ấy đảnh Tây

Biết thật biết hư mình phải tỉnh

Tin sao vui sớm đến an ngày


Huyền Không Quách Minh Khôi


BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply