SÁM-HỐI CẦU-AN

Mar 19, 11 | | 4,581 views | No CommentsShare |
DiaTangVuongTrong những ngày vừa qua, truyền hình, radio, báo chí, tất cả mọi nơi đều nói về tai nạn thảm khốc tại Nhật: động đất, sóng thần, núi lửa, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của 3 lò nguyên tử gây rò rĩ phóng xạ sẽ tai hại đến sức khỏe của nhiều người không chỉ riêng Nhật Bản, thật là thương tâm. Theo dự báo của một số nhà khoa học trên thế giới, tai nạn như thế còn diễn ra nhiều hơn và tàn khốc hơn. Xin Quí Anh Chị Em hãy cùng với Tâm Duyên nguyện cầu và hồi hướng cho nhân loại giảm bớt đau thương.

* * * * *


QuanAm


THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ÐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

Nam Mô Long-Hoa Hội-Thượng-Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. (3 lần)

KINH SÁM-HỐI CẦU-AN

Ðầu cúi lạy CHA-TRỜI xuống phước,

Nay chúng con chầu trước bệ-tiền,

Khẩn cầu thế chúng bình yên,

Trước cơ diệt thế Pháp-thuyền độ mau.

Ðời mạt kiếp hoàn-cầu biến động,

Khắp năm châu nhân chủng rối bời,

Tử sanh định kiếp do Trời,

Cứu-Nguy Bồ-Tát phát lời nguyện xưa.

Dầu quả kiếp đã thừa số định,

Quyết ăn năn cải chính sai lầm,

Ðại-bi vô lượng đức thâm,

Pháp-thuyền độ vớt khỏi lâm nạn cùng.

Họa thế chiến hải hùng con biết,

Quả đất tròn nạn diệt tránh đâu,

Vòng quanh nội địa quả cầu,

Tranh hùng thủ bá gieo sầu nạn dân.

Nghiệp chung ở dương trần nặng quả,

Tội loài người chất đã bằng non,

Lòng Trời mấy đoạn thon-von,

Khai minh ÐẠI-ÐẠO cứu con mạt đời.

PHẬT xót thương vào đời hóa kiếp,

Dụng Ðạo mầu giải nghiệp mê lầm,

Ðạo là một món phương châm,

Chỉ đường chánh đại mà tầm phước lai.

Biết sự thật CAO-ÐÀI cứu thế,

Nguyện nhứt tâm vào thệ tu cầu,

Hai ngàn tới chẳng bao lâu,

Long-Hoa mãn cuộc họa sầu phải lo.

Cuộc phân tranh như lò lửa diệt,

Ngún dần dần chờ tiết gió hè,

Thấy đời mạt hậu chỉnh ghê,

Cầu THẦY nhỏ phước chở che con hiền.

Con lãnh lịnh bát-truyền độ thế,

Cầu QUAN-ÂM trợ tế nguy nàn,

Từ-bi thả chiếc linh-thoàn,

Ðộ dân vô tội sống an hằng ngày.

Lòng con nguyện thảo ngay gìn dạ,

Tập tánh lành hỷ-xả từ-bi,

Ăn chay niệm Phật tu trì,

Khẩn cầu bá tánh được y như nguyền.

Ðồng hưởng phước ân Thiên an lạc,

Ðồng ăn năn cải ác tùng lương,

Mong nhờ giọt nước cành dương,

Rưới thành mưa phép họa ương tiêu trừ.

Cõi hồng trần phước như đông-hải,

Thảy một lòng kỉnh lạy QUAN-ÂM,

Cam-lồ hoán chuyển nhân tâm,

Giải trừ tai họa tối thâm hiểm nghèo.

Phận con trẻ bọt bèo sống gởi,

Kiếp trăm năm còn đợi lập tu,

Kỳ cùng nương bước Ðạo mầu,

Mở đường chánh đại vẹt mù phá mê.

Cầu CHÍ-TÔN trọn thề ân xá,

Thương con lành phóng xả nghiệp khiên,

Chúng con thề giữ trọn nguyền,

Cải tà qui chánh chèo thuyền độ nhân.

Cầu DI-LẶC xuống trần độ thế,

Chuyển họa di, phước để trường tồn,

Nam-mô DI-LẶC Thiên-Tôn,

Ðương lai hạ thế pháp-môn khai truyền.

Cầu Ðại-Hạnh PHỔ-HIỀN Bồ-Tát,

Ðộ nhân loài chuyển đạt thần-thông,

Ðộ an thế chúng đại-đồng,

Thức căn, thức trí, thức lòng giục tu.

Nam-mô Tiêu-Tai Diên-Thọ DƯỢC-SƯ,

Lưu Ly Quang Vương Phật thiện từ,

Ðộ tiêu tai ách giải trừ,

Ðệ tam thế-chiến từ từ giảm tha.

Chữ Ðạo gốc chủ hòa cuộc thế,

Lập thái-bình nguơn hệ dựng mau,

Khắp miền đạo-hạnh giồi trau,

Nhân-Hiền Ðức-Thánh ra vào tự do.

Ðầu cúi lạy chung lo cầu đảo,

Ðệ khải trình Tam-Giáo đặng hòa,

Linh-Tiêu Ðiện có TRỜI CHA,

Bình-Linh thượng hội Long-Hoa chứng cùng.

Cầu Chư PHẬT rộng lòng hạ thế,

Chư THÁNH TIÊN xuống để lập đời,

Linh-Căn kịp hóa hình người,

Thượng-Nguơn dựng lại cảnh đời Thuấn Nghiêu.

Cầu THƯỢNG-PHỤ giáo điều tế độ,

Lập Nguơn cùng bảo hộ đàn con,

Ðừng cho họa diệt hao mòn,

Chúng con lập nguyện xin tròn tu thân.

Ngày sáu khắc cho Thần bảo hộ,

Ðêm năm canh họa khổ chớ gần,

Tới lui cuộc sống dương trần,

Họa tai chẳng vướng nguơn-thần đặng an.

Cầu sau đặng sinh đàn hậu nối,

Thượng Linh-Căn sớm tối kề gần,

Thấy người đạo-đức thiện nhân,

Thai bào tạm mượn cõi trần đến nơi.

Ðể lập dựng cuộc đời Thánh-Ðức,

Nhân trí cùng nhân thức, Thánh Hiền,

Có người, có Phật, có Tiên,

Có Thần, có Thánh, có Hiền lập nên.

Con nguyện tu giữ nền hậu đức,

Cầu đương lai các bực Linh-Căn,

Ra đời gương mẫu Ðạo hằng,

Thông minh huệ giác hóa hoằng khai dương.

Cầu cõi thế noi đường Ðạo chánh,

Cầu Trời ban Ðức Thánh Nhân Hiền,

Cầu xin quốc thái dân yên,

Mưa hòa gió thuận ân Thiên gội nhuần.

Cầu nước Việt phục hưng Ðạo-quốc,

Ngàn muôn năm không thất chánh-truyền,

Minh-quân, lương-tể toại nguyền,

Dân an, quốc thái bửu truyền đại ân.

Ngàn muôn kiếp phong vân một hội,

Cầu ân ban xá tội dương trần,

Chúng con sám hối ân cần,

Xét mình tội trạng muôn phần thảm thương.

Cầu xá tội quày đường theo Ðạo,

Bồi chút công tu tạo phước duyên,

Học noi Kinh Pháp chánh-truyền,

Tâm mê tánh muội bỗng nhiên sáng lần.

Cầu Bồ-Tát oai thần tế độ,

Cầu QUAN-ÂM cứu khổ tầm thinh,

Mười hai câu nguyện tất tình,

Phò nguy tế khổ, tử sanh phổ đồng.


(Dứt bài niệm:)

* Nam-Mô Ðại-Từ Ðại-Bi Linh-Cảm Quan-Thế-Âm Tầm Thinh Cứu Khổ.

* Nam-Mô Tiêu-Tai Diên-Thọ Dược-Sư Lưu-Ly Quang-Vương Phật.

* Nam-Mô Ðại-Hạnh Phổ-Hiền Thiện Thệ Cầu Sám Hối Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

* Nam-Mô Ðương-Lai Hạ-Sanh Di-Lặc Tôn Phật Diệu-Minh Bảo-Pháp Dương-Chi Tận-Ðộ Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

* Nam-Mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn Tích-Phước Hựu-Tội.

* Nam-Mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Ðại-Từ-Tôn Khoan-Dung Tận-Ðộ.


KINH SÁM HỐI


Leave a Reply