THÔI HÃY BUÔNG BỎ

Feb 2, 11 | | 2,839 views | No CommentsShare |

Hinh Phat


THÔI HÃY BUÔNG BỎ


Sinh ra thân giả tạm

Chịu nhiều nỗi đắng cay

Sinh, già, bệnh rồi chết

Luật vô thường – chẳng sai.

Đúng mãi!

Chào đời bàn tay trắng

Khi chết – trắng đôi tay

Tội phước vẫn tồn tại

Kiếp sau theo ta hoài.

Nghiệp lực!

Ta sống nên tỉnh thức

Xác thân không của ta

Chết rồi thân hủy hoại

Định luật cõi ta-bà.

Xót xa!

Tài sản rồi cũng mất

Vật chất chóng tiêu tan

Vạn pháp đều như thế

Trần gian mãi vô thường.

Đáng thương!

Sống thiểu dục tri túc (1)

Không tham đắm lợi danh

Nên vun bồi đạo đức

Tránh nghiệp ác – làm lành.

Nhân thiện!

Khi ta già, bệnh, chết

Tất cả chẳng theo ta

Xác thân tan rả hết

Nghiệp lực mãi theo ta.

Thức tỉnh!

Chấp nhận đời như thế

Buông bỏ (2) không thiết tha

Danh lợi với tiền tài

Luôn cả thân nhân ta ….

Từ giả!

Tình thương còn ở lại

Nếu ta biết giúp đời.

Thân nhân còn thương tiếc

Nếu ta yêu mến người.

Nhân ái!

Nếu buông được tất cả

Không còn tham, sân, si…

Sống bao dung, hỷ xả

Thân tâm thường an lạc.

Quý thay!

Minh Lương Trương Minh Sung

Cali. ngày 08/12/2010


(1) Muốn ít – biết đủ

(2) Cố chấp là nắm chặt . Buông xả là buông bỏ.


Leave a Reply