THƯ KÊU GỌI TRỢ GIÚP CỦA THÁNH TỊNH Ở BẾN TRE

Dec 31, 10 | | 2,297 views | No CommentsShare |
Tâm Duyên vừa nhận được Thư Kêu Gọi Công Quả của một Thánh Tịnh thuộc Hội Thánh Tiên Thiên ở Bến Tre. Đúng một năm thành lập website, Tâm Duyên không chủ trương vận động tài chánh dưới bất cứ hình thức nào, nhưng chợt nhớ đến lời dạy của ĐỨC THÁI-BẠCH KIM-TINH về KẾT QUẢ CỦA SỰ BỐ-THÍ. Tâm Duyên xin được chia sẻ lời dạy đó với tất cả Quý Anh Chị Em và kèm theo thư của Thánh Tịnh, tùy lòng hảo tâm và công quả của Quý Anh Chị Em liên lạc trợ giúp trực tiếp với Thánh Tịnh nhé.

* * * * *


KẾT QUẢ CỦA SỰ BỐ-THÍ


(Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)

Nầy chư hiền đệ muội ôi! Với sự công quả, hoặc tiền của cúng dâng để tạo lập là một điều phước đức vô cùng cho những ai đã có tấm lòng hy-sinh vì Ðạo, trọn dạ tưởng tin cùng Thầy, thì sự sẽ kết quả mỹ-mãn trên đường đạo-đức.

Ðây Lão nhắc một việc thuở xưa, thời của Ðức Thích-Ca. Khi Ðức Thích-Ca cùng A-Nan một hôm đến gần thành Xá-Vệ, gặp một đám trẻ chơi với nhau cất nhà, cất kho, lấy cát làm lúa gạo. Ðức Thích-Ca vừa đến, một trẻ em thấy, phát tâm tin-tưởng Phật, nên gọi cát là cơm, đem cúng dường dâng cho Ngài một nhúm. Thích-Ca mở thần-thông thấy trẻ em ấy trọn lòng tin tưởng với căn đức lành nên bảo A-Nan rằng: Ðồ-đệ cất nhúm cát nầy về phòng ta tô lên vách, rồi sau một trăm năm khi ta tịch diệt, thì mỗi hột cát thành một ngôi chùa tháp.

A-Nan ngạc nhiên bạch hỏi, thì Ngài trả lời rằng: Sau nầy sẽ có vì Vua ra đời, tên A-Dục với những quan đình thần trọn lòng tin tưởng ngôi Tam-Bảo, sẽ cất tám mươi bốn ngàn ngôi chùa (84000) thờ cúng tin-tưởng xá-lợi ta. Vậy Vua A-Dục đó là kẻ cúng dường cát cho ta đó vậy, còn trong các đình thần tức là những trẻ chơi chung với em bé đó.

Chư đệ muội có thấy chăng? Một nhúm cát với sự thành tâm thật ý tưởng tin của đứa trẻ em mà sự kết quả còn như thế, huống chi đệ muội đã bao năm trên đường Ðạo, lo bồi nền công quả, tài vật giúp vùa mỗi địa-phương, thì phước đức ấy sau nầy hạnh hưởng ân huệ vô cùng!

Trái lại, những ai tiền của dẫy đầy, hiểu rõ điều hư lẽ thật, mà không quyết tâm bồi công lập đức, cứ bo bo giữ của tiền vật-chất trong thời-kỳ khốn nguy nầy, cũng có thể hại đến sanh mạng được. Ấy bởi vì tánh ích-kỷ, lòng chật hẹp mà nhà Phật gọi là bỏn-sẻn rích-róng không bố-thí trên việc làm lành, làm phải đối với nhơn-sanh, tức nhiên phải chịu sự kết quả đau khổ.

THÁI-BẠCH KIM-TINH

* * * * *


Thu Ngo a1Thu Ngo b1


Leave a Reply