ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Dec 24, 10 | | 2,537 views | No CommentsShare |
Thi rằng:

JÉSUS nay CHÚA tái lâm đàn,

Sắp đặt mọi phần đã khang trang,

Qua phần trách vụ không thối thoát,

Lịnh xuống đều ghi chớ bẻ bàng.

Thi bài:

Ngày Ðại-Lễ yên phần nhiệm trách,

Nay con đường biện bạch lóng nghe,

Khá tua vâng thửa lời phê,

Ðảm đương công quả chớ hề buông lơi.

Con lập chí độ đời phận sự,

Chúa cậy nhờ do dự chi con?

Gắng lo cho việc đặng tròn,

Các con un đúc vàng son mới là.

Lóng nghe rõ lời Ta phân giải,

Khắc tâm người đừng hãy bỏ rơi,

Chung nhau vâng thửa lịnh Trời,

Ðừng vì hờ hững buông lơi tấc lòng.

Con hiểu rằng đại đồng máy Tạo,

Lịnh Trời Cha thì thạo lo hành,

Ngày giờ thưởng phạt chí minh,

Các con chung sức thi hành mới ngoan.

Trời thưởng công hoàn toàn hiển hách,

Việc của Trời đặc trách lo xong,

Chung cùng đóng góp tấc công,

Biết là kỳ Chúa tái lâm buổi cùng.

Phần tả Kinh cũng gần hoàn tất,

Góp quả công mới thật con Trời,

Chúa đà sắp đặt an nơi,

Các con tua khá y lời gắng lo.

Ngày giờ cận con đò kề bến,

Cuộc cờ tàn khấp khểnh nay mai,

Chung cùng góp giọt mồ hôi,

Lo phần cứu thế ơn Trời ghi công.

ÐẠI-GIÁC KINH chơn-đồng gắng sức,

Ðể phổ thông các bực giáo truyền,

Cùng chư Giáo-Hội thượng quyền,

Chung lo phối hiệp thông truyền giáo dân.

Dân hiệp hòa đại đồng thế giới,

Ðại-Ðạo cùng chi phái đồng tôn,

Các ngành Thiên-Chúa đại đồng,

Ngoài ra các phái, các tông cũng tròn.

Hòa với Hiệp chung cùng các nước,

Hiệp với Hòa cho được như y,

Gắng lo cho kịp thời kỳ,

Việt-Nam là nước phong nghi mối giềng.

Người Việt-Nam cầm quyền gương mẫu,

Việt-quốc hùng sẵn đủ đức tài,

Khôn ngoan nhiệm nhặt nên giai,

Mới là đáng để nước ngoài soi chung.

Nước Việt nay tỏ tường đau khổ,

Các phái tôn nghiêng đổ tồn vong,

Thì xin nghĩ đến giống giòng,

Biết câu đạo đức, biết thông máy Trời.

Biết ngày tàn Ðạo đời duy lụy,

Biết cuộc đời thâm thúy khổ chung,

Biết đâu thế giới buổi cùng,

Cờ tàn còn phải đồng chung trong trường.

Ðời Hạ-Nguơn ai tường máy nhiệm,

Ai rõ đường bí hiểm Thiên-cơ,

Lo tu cho kịp thời giờ,

Lo mà tác hiệp, đừng mơ sang giàu.

Ðạo hoàn thành nhân sanh mới vững,

Nhơn loại đừng hờ hững nay mai,

Nhứt tâm hiệp đặng một Trời,

Thì dân mới được vãn hồi an sinh.

Ta lai trần cạn tình truyền giáo,

Chúa ra đời mối Ðạo qui nguyên,

Cứu dân thoát vực não phiền,

Trời Cha thả chiếc linh thuyền độ an.

Các con ghi lời vàng Chúa để,

Mỗi việc hành chớ nệ lo nhanh,

Sẽ là có Chúa chấp hành,

Trời Cha độ dẫn con lành gắng lo.

Nay giờ mãn Chúa đà trở gót,

Cảnh Thiên-Ðàng ban phúc đàn con,

Giã con nơi cõi dương trần,

Chúa nương mây bạc phi thân kịp giờ.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 2-8-1977
Xem: ĐẠI GIÁC THÁNH KINH


xmas2010


Leave a Reply