CHỮ KHÔNG

Dec 15, 10 | | 15,999 views | No Comments



Share |




Không, Không sắc, Không màu, Không tướng

Không, Không hình, Không tưởng , Không nghe

Không ham kết đảng lập phe

Không ham sang trọng, Không khoe khoang mình

Không cầu lợi, cầu danh tham dục

Không ham điều tà khúc hại đời

Không làm khó nhọc cho người

Không làm chuyện quấy để đời phiền thân

Không lưu luyến hồng trần buộc trí

Không bốn tường trực chỉ đào nguyên

Không Không mới thiệt diệu huyền

Chữ Không làm đặng thì Tiên trong đời

ChuKhong

Đức Phật có dạy trong Kinh Kim Cang rằng: “Dĩ sắc tướng cầu Ngã, dĩ âm thinh cầu Ngã, thị nhơn hành tà đạo bất năng kiến Như Lai”. Ôi, thật là chân lý nghìn đời vậy.

Huyền Không Quách Minh Khôi



TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply