THÁNH GIÁO DẠY CHƯ HƯỚNG ĐẠO VÀ ĐỒNG ĐẠO

Dec 2, 10 | | 8,964 views | 1 CommentShare |

Ngọc Minh Đài, Trung Thu Bính Tý (1936)

THI:


giatogiaochu

GIA lý chơn thành đạo mới cao,

son điểm phấn vẹn hoa màu;

GIÁO khai chánh pháp cho người tục,

CHỦ khảo Tâm Linh rõ trước sau.Chào chư hiền đồ,

THI:

Thiện ác cuộc đời lắm đổi thay,

Hạ Ngươn ráng học đạo Cao Đài;

Đường lao bước kịp là quân tử,

Nẻo khổ lần đi mới trượng tài.

Quả đức hành xong mùi rất ngọt,

Bông nhơn chẳng vẹn chất thêm cay;

Hỡi người tục lụy gìn tôn giáo,

Qui hiệp cứu nhơn khỏi đọa đày.

Bài

Tôn giáo của từ bi cứu thế,

Chơn truyền trên phổ tế sanh linh;

Hữu duyên sanh gặp Đạo Huỳnh,

Chí công lãnh chiếu sơn trình độ nhơn.

Người hướng đạo tinh thần cho đủ,

Đặng Chí Tôn ban phú cứu đời;

Đừng ham vốn, chớ tin lời,

Đem thân hành thiện thay Trời giáo dân.

Tình đồng môn cân phân lượng cả,

Nghĩa nương nhau lập quả bồi công;

Đừng sanh tâm bưởi dạ bòng,

Chia niềm bằng hữu đổi lòng ái tha.

Rừng nên rậm chung hòa nhiều cội,

Cồn nên cao cát nổi bụi trầm;

Hể quân tử, hiểu cao thâm;

Chung cùng giáo lý nở cầm lòng riêng.

Có lắm kẻ cậy quyền đạo đức,

Có lắm người cậy sức thông minh;

Rằng ai khác đạo không nhìn,

Phải tùng qui tắc của mình mà thôi.

Kìa con nhạn cút côi ngoài núi,

Nọ ven than thân tủi một mình;

Loài điểu thú có tánh linh,

Lạc bầy còn biết nhớ tình cùng nhau.

Huống chi người một màu chia rẽ,

Rẽ đệ huynh lại rẽ Phật Trời;

Tình đồng đạo đã rã rời,

Nghĩ cơn nghiêng ngửa nhớ lời tiên tri.

Thuyền lững đững cơn nguy giữa sóng,

Mặc tình ai chèo chống phải chìm;

Muốn khỏi nạn lại trọn niềm,

Kết năm bảy chiếc thì êm sóng nhồi.

Bớ khách tục chia đôi trí tưởng,

Lời chơn thành liệu lượng mà lo;

Đã liều thân nhọc chống đò,

Bất tri thời vụ sau mò đáy sông.

Hỡi khách tục đứng trong tôn giáo,

Trời đã truyền mối Đạo một nguồn;

Đừng chia rẽ Trời Đất buồn,

Rồi lằn ác khí hại luôn đến đời.

Thấy tôn giáo hiện thời chia rẽ,

Nên lòng Ta mới hé máy linh;

Đến kỳ cơ Đạo Huỳnh minh,

Thì không còn giữ một mình đặng thân.

Sớm hiểu sự phong trần giả tạm,

Lòng nhơn sanh lãnh đạm lắm điều;

Đi tu lánh sự ấp yêu,

Lánh nơi lao trí lánh điều thị phi.

Thì phải biết trí tri cách vật,

Đừng toan mưu lập chước tranh quyền;

Rồi đây hồn xuống huỳnh tuyền,

Có chi chắc đặng phỉ nguyền hay không?

Nếu chẳng sớm dẹp lòng bản ngã,

Thì gần đây tai họa liền liền;

Bớ người cõi tục nghe khuyên,

Lời Âu Châu giáo Nam Miền tạc tâm.

THI

Tâm phàm thường dắt kẻ mê say,

Biết phận chớ nên mến tục hoài;

Tôn giáo qui nguyên về cựu vị,

Thánh truyền hiệp nhứt hóa trần ai.

Thiên cơ đem lộ huyền thâm cảm,

Máy nhiệm đã bày sự dở hay;

Khuyên kẻ tu hành mau biết đạo,

Đạo Trời hành phạt chẳng vị ai.

Nguồn: Thánh Đức Chơn Kinh, quyển 1, trang 64.
Tâm Duyên chân thành cảm ơn ĐT Crystine Le đã sưu tầm, đánh máy, và chia sẻ!


THE HIDDEN STORY OF JESUS
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
KHÍA CẠNH NHÂN LOẠI NƠI THÁNH TÊRÊXA AVILA


Comments (1)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  CHA CHUNG THƯỢNG ĐẾ.
  Tất cả người chung Cha Thượng Đế.
  Chia sớt nhau Huynh Đệ vui cười.
  Cha nhìn sẽ rất vui tươi.
  Sao người cứ mãi móc bươi tranh giành.
  Đau lòng Cha Em Anh chia rẽ.
  Lệ Cha nhòa khóc Trẻ tang thương.
  Cũng do lòng dạ bất lương.
  Làm cho máu lệ chiến trường tuôn rơi.
  Hởi ai ơi cuộc đời giả tạm.
  Mà bao người cứ mãi bám đeo.
  Mê chi cuộc sống hiểm nghèo.
  Tìm đường an ổn mà đi theo Thầy.
  Nạn khổ cuộc rồi đây sẽ tới.
  Do con người mê lợi ham danh.
  Đua nhau cấu xé giựt giành.
  Khiến cho Thế giới tan tành còn chi.
  Xin hãy nhớ những gì Chúa dạy.
  Làm đúng theo chớ cải lời Cha.
  Làm sao đặng sống chung hòa.
  Đó là lễ hiến dâng Cha kỉnh thành.

Leave a Reply