KHAI MINH

Nov 20, 10 | | 2,235 views | No CommentsShare |
HoaSenHôm nay, để Kỷ Niệm Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, Tâm Duyên xin mượn bài thơ “KHAI MINH” mà Đạo Huynh Chim Ri viết dâng lên THẦY và phụng sự nhân sanh để chia sẻ với tất cả Quí Đạo Hữu:


KHAI MINHMừng Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo,

Khắp Nam Bang mối tạo Cơ Truyền;

Ơn lành THẦY hóa phước duyên,

Độ cho sanh chúng khỏi miền trầm luân.

Đời ly loạn tấn tuồng tranh đấu,

Đạo biến suy Tam Giáo thất truyền;

Thương đời thế cuộc đảo điên,

Lún hào danh lợi mất quyền tự do.

Cơ Máy Tạo THẦY cho khải thị,

Vén màn vi THẦY chỉ mật truyền;

Hội cùng Phật, Thánh, Thần, Tiên,

Qui nguyên Tam Giáo, phục nguyền Ngũ Chi.

Ban quyền pháp Tam Kỳ tận độ,

THẦY không trao Chánh Giáo tay phàm;

Căn xưa tại bởi lòng tham,

Cũng vì bá Đạo mới làm lạc phai.

Nay đích thị an bày định đoạt,

Lấy Trời Nam khai hoát Chơn Truyền;

Linh Cơ THẦY cậy bút Tiên,

Mượn hình Thánh Thể, dụng quyền CHÍ TÔN.

Cơ Tạo Hóa bảo tồn hủy diệt,

Luật công bình luận biện giả chân;

Lẫn vào ma quỉ một thân,

Hổ lang chung lộn định phân Thánh phàm.

Ai mến Đạo đã làm cho rạng,

Ai thương đời uống cạn chén đau;

Dò cùng ngõ hẹp đường sâu,

Dựng gầy Chánh Giáo nêu cao tinh thần.

Ai vì Đạo lãnh phần trọng nhiệm,

Ai vì THẦY nguy hiểm chẳng sờn;

Ngục tù cùng cốc thâm sơn,

Tiền Khai ghi dấu Thánh ơn buổi đầu.

Trải qua bấy gian lao khó nhọc,

Vững tay chèo, sức vóc phi thường;

Tối linh một điểm Thiên Lương,

Phổ truyền chánh Đạo nhiếp phương hóa hoằng.

Ai cũng sẵn Linh Năng tự tánh,

Hiệp hội cùng Thể Chánh hồi qui;

Đừng vì danh lợi dắt đi,

Đắm mê phàm tục còn gì vận may?

Nay cơ Đạo phổ bày hiển hiện,

Lấy yêu thương thối chuyển tâm phàm;

Công Truyền, Tâm Pháp đồng kham,

Song tu phước huệ mới làm được Tiên.

Khai Minh Đạo, Qui Nguyên Tam Giáo,

Hiệp Ngũ Chi tái tạo Thượng Ngươn;

Đại Đồng VÔ NGÃ THUẦN CHƠN,

Hoàn Nguyên Thánh Đức trong Ơn của THẦY ./.

Chim Ri. (14 . 10 . Canh Dần)


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply