QUI TAM GIÁO

Nov 6, 10 | | 2,621 views | No CommentsShare |


buuphapCó người hỏi rằng: Tại sao trên thế gian này có trăm ngàn mối Đạo, mà Đạo Cao Đài chỉ qui có Ba Đạo (Tam Giáo).

Xét về nguyên lý, trong cả Càn Khôn Vũ Trụ chỉ có một Đạo . Cái Đạo đó không có tên, vô chung, vô thủy, tự bản tự căn, biến hóa vô cùng, huyền diệu vô hạn. Đức Lão Tử thể nhập vào cái Đạo đó, biết có, nhưng không biết kêu là gì nên tạm gọi là “Đạo”. Vì quyền năng của Nó vô cùng vô tận, mầu nhiệm của Nó vô cực vô biên, nên gọi Nó là “ĐẠI ĐẠO”.

Cái Đạo đó là Đạo của Đấng Tạo Hóa, nguyên lý của vũ trụ càn khôn, của vạn vật chúng sanh. Nó có hai hình thái:

– Vô hình: là nguyên thủy của Trời Đất vạn vật
– Hữu hình: là Mẹ đẻ của khắp cả muôn loài .

Đức Đạo Tổ mô tả Nó như sau:

– Có một Vật do sự hỗn hợp mà thành. Nó sanh ra trước Trời Đất, vừa trống rỗng, vừa yên lặng, đứng một mình mà không biến cải, trôi đi khắp mọi nơi mà không thôi, có thể làm Mẹ của thiên hạ. Ta không biết tên Nó là gì, phải đặt tên Nó là Đạo, và gượng nói là Đại .

Trong kinh Thiên Đàng Du Ký, Đức Thái Thượng Đạo Tổ đã dạy:

– Kể từ thuở mênh mông mờ mịt, Trời Đất còn là một khối hỗn độn, mặt trời, mặt trăng chưa phân, lúc đó Khí Tiên Thiên vô tận, Phật Thánh Tiên hòa hợp chung cùng Một “Thể” tỏa chiếu vô lượng hào quang xoay chuyển cả Hư Không. Trạng thái đó gọi là “Huyền Huyền Thượng Nhơn” (Người trên cõi mịt mờ) hay là “Nguyên Thủy Thiên Vương” (Vua Trời thuở ban sơ).

Bởi địa vị tối cao đó nên được tôn xưng là “Thượng Đế” là Thủy Tổ của muôn loài vạn vật, là Thiên Phụ, là Địa Mẫu (Cha Trời, Mẹ Đất).

Vì chẳng biết tên nên gọi là “Huyền Huyền” (mờ mịt). Vì không rõ gốc rễ nên gọi là “Nguyên Thủy” (ban đầu), tức là nguồn gốc của Đại Đạo của cõi Vô Danh (không tên).

Khi vận chuyển tới mức tròn đầy thì cái “KHÍ” tự nhiên phân hóa ra “Tam Thanh” gồm có:

1. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn
2. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
3. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn

Ba nhân tố “Huyền, Nguyên, Thủy” cùng chung một “Thể”. Ba nhánh Phật, Thánh, Tiên cùng chung một gốc Thượng Đế, là Thủy Tổ của những mối Đạo sau này .

Thượng Đế (Đại Đạo) thể hiện quyền năng của Ngài, phân ra Ba Hình Thái “Bi – Trí – Dũng” để sanh hóa, dưỡng dục, và giáo hóa muôn loài vạn vật. Đó là Ba Nhánh “Phật, Thánh, Tiên” đồng nhau, in nhau, không cao, không thấp để tùy trình độ nhơn sanh mà hóa độ, tùy giống dân mà ban hành giáo lý cho phù hạp ở mỗi nơi . Cho nên không thể nói Đạo nào cao hơn Đạo nào được, bởi vì “Nhứt Khí hóa Tam Thanh – Tam Thanh qui nhứt Bổn”.

Trong bài Khai Kinh của Đạo Cao Đài có đoạn:

Một cội sanh Ba Nhánh in nhau,
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh
.

Nói tóm lại, nguồn gốc của các Đạo là “Phật – Thánh – Tiên”, và nguồn gốc của “Phật Thánh Tiên” là Thượng Đế, là Đại Đạo, hay là Chơn Lý tối thượng.

Ngày nay, chính mình Thượng Đế đứng ra lập Đạo Cao Đài. Vì Ngài là Chủ Tể của cả Càn Khôn Vũ Trụ, nghĩa là Chủ của tất cả các mối Đạo trên thế gian, nên Ngài mới có quyền năng “Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi” để dạy cho nhơn sanh qui về một nguồn gốc Đại Đạo, nhìn nhận nhau là con một Cha cùng chung một Đạo, sống chung một Nhà, học cùng một Thầy trong Càn Khôn Vũ Trụ, khi sống ở thế gian thì cùng chung sống, chung học, và chung tiến hóa trong một trường Đại Đồng Nhơn Loại.

Nói là Tam Giáo, nghĩa là ba lối dạy trong cùng Một Đại Đạo, đều dìu dắt chúng sanh trở về một nguồn Chơn Lý bất diệt.

Nói về mục đích cứu cánh của Ba Đạo thì:

– Phật: dạy minh tâm kiến tánh
– Tiên: dạy tu tâm luyệt tánh
– Thánh: dạy tồn tâm dưỡng tánh

Ba cách nói tuy khác, kỳ trung cũng đưa nhơn sanh về một cứu cánh duy nhứt, về nguồn gốc Thượng Đế mà thôi.

Tất cả các Tôn Giáo khác đều ở trong Ba sắc thái “Phật – Thánh – Tiên” mà dẫn dắt chúng sanh trên đường tiến hóa tâm linh

Hiểu rộng ra hơn, trong tiểu Vũ Trụ, bản thân con người cũng có Tam Giáo Ngũ Chi, tức là Tam Bửu và Ngũ Hành vậy.

Thượng Đế ngoại tại qui Tam Giáo (Phật – Thánh – Tiên: Thích – Nho – Đạo) và hiệp Ngũ Chi (Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo) để thể hiện cơ qui nhứt trong càn khôn vũ trụ .

Thượng Đế nội tại là Linh Hồn của nhơn sanh cũng phải biết qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi trong bản thân, tức là qui Tam Bửu, hiệp Ngũ Khí, làm thế nào cho Tam Hoa tụ đảnh, Ngũ Khí triều nguyên để phá Nhứt Khiếu chi Huyền Quan thì Tánh mới hiệp vô vi và mới thống lãnh được Tam Tài trong Tiểu Thiên Địa mà hiệp nhứt cùng Thượng Đế ngoại tại để phản bổn huờn nguyên qui hồi cựu vị.

Lý Đạo nói cao xa, suy ra thì là thực tế, và người tín đồ duy chỉ có tu thân làm gốc, chớ không thể bỏ cái Đạo ở trong mà lượm Đạo ngoài như người mê tín lầm tưởng.

Trích: Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng Diễn Giải
Biên Soạn: Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm


XƯNG TÁNG NGŨ NGUYỆN DIỄN CA
QUI TAM GIÁO
TỤNG KINH
HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY
TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?
Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG “NGŨ NGUYỆN”
PHẦN PHỤ GIẢI “NGŨ NGUYỆN”


Leave a Reply