TỤNG KINH

Nov 4, 10 | | 71,874 views | No CommentsShare |

TungKinh

Kinh sách Thánh Nhơn dạy Đạo Trời,

Thích, Nho, Lão giáo mở ra lời,

Nghiệm suy lý nhiệm, không mê chấp;

Thoát khỏi buộc ràng, tánh thảnh thơi.

Thảnh thơi tâm trí thoát trần,

Lóng tai nghe rõ mấy tầng diệu âm.

Thích rằng: Đạo Pháp do Tâm,

Ưng vô sở trụ nẩy mầm Phật Tông.

Phật Đà có một chữ “KHÔNG

Chơn như tự tại, do lòng mà thôi.

Tụng kinh cho rõ ý Trời,

Qui Tam, hiệp Ngũ, lập đời Thượng Nguơn.

Vô Vi nhi Dịch, tuần huờn,

Nhiên Đăng Cổ Phật ban ơn cứu đời.

Lão rằng: giữ trọn Tánh Trời,

Biết phương “Cảm Ứng” thoát vời oan khiên.

Qui Tam, hiệp Ngũ, vào thiền,

Thiên nhơn hiệp nhứt, Khiếu Huyền mở tung.

Sự đời có có không không,

Lấy Đời làm Đạo mở lòng cứu nhơn.

Trường sanh ba phẩm linh đơn,

Thái Thượng Đạo Tổ ban ơn vô cùng.

Nho rằng: Đạo ở Trung Dung,

Hình Nhi Thượng Học, tận cùng lý sâu.

Tam Cang khá giữ làm đầu,

Ngũ thường trau luyện là câu linh phù.

Nho gia lập chí hiền nhu,

Trung, nhơn, hiếu, đức, đường tu vững vàng.

Tại gia rèn luyện Linh Quang,

Văn Tuyên Khổng Thánh độ toàn chúng sanh.

Sửa lòng trong sạch tụng kinh,

Cầu xin Tam Giáo chứng minh tất thành.

Trích: Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng Diễn Giải
Biên Soạn: Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm


DamSen

1. THUYẾT ĐẠO
2. ĐỊA MẪU CHƠN KINH
3. CẨM NANG THƠ CỦA DIÊU TRÌ KIM MẪU
4. ÍCH LỢI CỦA VIỆC TRÌ TỤNG KINH


Leave a Reply